Predikningar Göran Fäldt

Predikan 25 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, kära barnfamiljer, Så här dagarna innan Kyrkan inleder den emotsedda synoden i Rom läser vi evangeliet om vingårdsarbetarna och om den olika lön de får av ägaren till jorden där vinträden växte. Det förstår vi ju så snart vi hör hur ägaren belönar sina arbetare att han har en metod som inga fackföreningar i världen skulle godkänna. Några av arbetarna protesterar också och säger: ”De där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som slitit hela dagen i solhettan” (20:12).

Predikan 24 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Aposteln Petrus’ fråga till Jesus handlar inte bara om förmågan att förlåta utan också om det orätta i en broders gärningar. Vad för slags orätt Petrus menar får vi inte veta men det måste handla om något allvarligare än dåligt humör, fräckhet eller något som bara irriterar. En orätt handling måste vara något som objektivt sett är fel och som alla skulle tycka vara fel. Ändå är Jesu svar tydligt. ”Jag säger dig, förlåt, inte sju gånger utan sjuttiosju gånger”.

Predikan 23 söndagen under året 2023

Kära medkristna, Man kan inte jämföra vår tid med äldre tider och tro att det var lättare då att leva det kristna livet. Det finns alltid de utmaningar som fick S:t Paulus att utropa, ”anpassa er inte till denna världen”. Men några jämförelser kan vara på sin plats: före radio, teve, mobil och internet, hade Kyrkan nästan all kommunikation. Klockringningarna, predikstolarna, böckerna.

Predikan 22 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, kära barn, idag får vi tacka Gud igen för allt han ger oss och allt han gör för oss. Vi har sjungit detta tack många gånger. ”Nu tacka Gud allt folk med hjärtans fröjd och gamman för stora ting som han gör med oss allesamman.” (Cecilia 5). Under veckans gång har vi nog alla upplevt stunder av besvikelse och stunder av ny kraft, ser vi tillbaka på hur vi haft det, måste vi erkänna att det goda och ljusa alltid funnits där som en slags hälsning från Gud: Ge inte upp, mitt barn, jag är med dig!

Predikan 21 söndagen under året 2023

”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud” ropar hedningarnas apostel i Romarbrevet! Ja, och vem kunde mer instämma mer med Paulus än Petrus, som utropar ”Du är Messias, den levande Gudens son”, enligt Matteusevangeliet idag? Det finns ett stort och viktigt samband mellan Paulus hänförelse över Guds rikedom och Petrus tro på Jesus som Guds Son och det judiska folkets tro på Guds löften. Profeten Elias återkomst skulle vara tecknet på Messias ankomst.

Predikan 20 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, Vi möter idag på 20 söndagen under kyrkoåret Jesus som förklarar för sina lärjungar att hans utsändning är till de förlorade fåren av Israels folk, inte till andra, som till exempel kananéerna, ett grannfolk, som inte omfattades av förbundet som Gud stiftat med Abraham och Mose. Han första målsättning är alltså klart definierad och knutet till ett folk, Guds egendomsfolk. Israel är Guds älskade brud, som Han älskar med en svartsjuk kärlek.

Predikan Jungfru Marias upptagning i him­melen 2023

Kära bröder och systrar, Alla helgon har en djup vördnad för jungfru Maria Guds Moder. Det finns inte något helgon som inte älskar henne. ”Och överallt där kyrkan församlas på vår jord Maria prisas salig som trodde på hans ord ty heligt är hans namn ja, heligt är hans namn, sjunger vi ofta när vi är samlade här för att frambära vår tacksägelse i förening med hennes son Jesus. Det finns inte heller några troende kristna som inte älskar att sjunga hennes lov, be med henne, och be henne om den himmelska hjälpen.

Predikan 19 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar i Herren, Det kanske inte är helt fel om vi är lite medvetna om hur annorlunda vi som moderna människor ser på det övernaturliga i bibelläsningarna. Vi hör att Elia gör precis som Gud befaller. Gud talar till honom på berget Horeb som en människa till en människa. Elia svarar inte som om han var en med Gud jämställd person. ”Han gömmer ansiktet i manteln och går ut och ställer sig vid ingången till grottan”, som om han tänkte att den som ser Gud, dör.

Predikan 10 augusti 2023, S. Laurentius, diakon och martyr

S:t Lars har vördats som diakon och martyr sedan år 258 e Kr. I alla katolska länder finns församlingar, kyrkor och sjukhus uppkallade efter honom. I Sverige är många kyrkor helgade åt S:t Lars, och främst bland dem är domkyrkorna i Lund och Uppsala. Katolska församlingskyrkan i Uppsala är också helgad åt honom. Men det är inte byggnadernas kalksten och tegel man ska beundra utan det inre livet i dem, som Paulus skriver i brevet till Korinthierna: “Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet” (9:9).

Predikan 9 augusti 2023, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Kära medkristna, Av de heliga vi firar i början av denna månad augusti är S:ta Teresia Benedicta och S:t Laurentius festdagar, medan S:t Dominikus, S:ta Clara, och S:t Maximilian Maria Kolbe är minnesdagar. Perioden under kyrkoåret inramas av Kristi Förklaring och Jungfru Marie Upptagning. Det är fest respektive högtid. Vi har alltså rikliga tillfällen under den ljusa sommartiden att inför den kommande, mörka vintertiden att hämta kraft och inspiration för oss själva i det arbete vi har, och i den gemenskap vi har i firandet av Kristi offer i mässan.