Predikningar

Predikan 13 söndagen under året 2022

Den verkliga friheten. Dagens kollektbön är ovanligt vacker. ”Du har gjort oss till ljusets barn… låt aldrig mörkret få makt över oss… ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus”. Vi glä­der oss över ljuset, inte minst i midsommartid, eller när det ser hotfullt och mörkt ut i värl­den. Läs­ningarna vi har hört handlar om vad Gud gör för att vi skall förbli i ljuset. De talar inte direkt om ljuset, snarare om frihet. Men orden är nästan utbytba­ra. Vi kunde också ha bett: ’Du har gjort oss till frihetens barn… låt oss inte fastna i fång­en­skap och slaveri… ge oss nå­den att förbli i den frihet du har gett oss’.

Kortpredikan 25 juni 2022, S. Johannes Döparens födelse

De första munkarna kände igen något av sin egen kallelse i profeternas. När den helige Benedictus byggde två kapell på Monte Cassi­no, vigde han det ena åt Johannes Döparen. På iko­ner i klos­ter ser man honom ofta tillsammans med Ma­ria vid korset. Johannes Döparen vistades i öde trakter. Som det står om den gåtfulle profeten i första läsningen ansätts han av svåra tan­kar: ”Förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft”. Han enda lön är hos Gud.

Predikan 24 juni 2022, Jesu Hjärtas dag

Detta gör kristen tro olik all annan religion. I Guds förbund med Israels folk liknar Gud ofta sig själv med en herde och förbundsfolket med en hjord. Som vi hörde i första läsningen ur profeten Hesekiel. I denna bild betonas hjordens bete, dvs att folket som helhet närs av allt det som Gud exklusivt har gett det för att det ska kunna leva i Guds gemenskap och vittna om Gud för världen; främst Lagen, profeterna och offergudstjänsten i templet. Allt detta beskrivs också ur den enskilde troendes perspektiv i kung Davids berömda, trösterika Psalm 23, vår responsoriepsalm idag.

Kortpredikan 23 juni 2022

Människorna uträttar och bygger mycket. Men allt kommer inte att be­stå. År 597 f.Kr. hände det otänkbara. Jerusalem intas av babylonier­na och templet berövas alla sina skatter. Senare skulle templet brännas och mu­rarna brytas ner. Kung­en och de flesta i folket fördes bort i fången­skap. Mänsklighetens historia, också när framstegen tycks närma sig det op­timala, följer samma mönster. Uppgång och fall.

Predikan 22 juni 2022, S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

Jesus varning för falska profeter gäller idag likväl som på S:t Thomas Mores tid. ”Falska profeter” och ”falsk profetia” är inget frikyrkligt begrepp, utan, som vi just hörde i evangeliet, ett djupt bibliskt. Något som framförallt Jesus själv och Aposteln Paulus ofta varnar för. Därför är det också något alla kristna i alla tider, också vi katoliker, också idag, uppmärksamt ska vara på vår vakt mot. Genom att då börja med att känna igen

Kortpredikan 22 juni 2022, S. John Fisher o S. Thomas More, martyrer

”Akta er för de falska profeterna.” De farligaste är de fromma, ”förklädda till får”, de uppträder som ”lju­sets änglar”. Vackra ord och yttre fromhet bevisar ingenting, inte ens under­verk. ”På deras frukt skall ni känna igen dem.” Thomas More, kungens kansler, och biskop John Fisher motsatte sig Henrik VIII:s skilsmässoplaner. De vägrade att skriva på tro­hetseden till kungen, där denne gjorde sig till kyr­kans över­huvud. Deras trohet mot på­ven och den katolska tron väg­de tyngre.

Kortpredikan 21 juni 2022, S. Aloisius Gonzaga, jesuit

Dåtidens stormakt Assyrien hade intagit Nordriket år 721 f. Kr. Tju­­go år senare, ho­tas också Juda rike och Jerusalem. Kung His­kia får ett hotfullt och sarkastiskt brev från den assyriske kung­en. ’Skulle du bli räd­­­dad, när alla andra gått till spil­lo?’ När kungen läst brevet gick han in i Herrens hus och ”bredde ut brevet inför Herrens ansikte”. Han ”på­minner” Gud om hans makt och barmhärtighet. Ge­nom profeten Je­saja får han löfte om hjälp. En ängel griper in och slår fienden. Historikerna be­kräf­tar att en farsot ägde rum vid denna tid. Det ena utesluter inte det and­ra.

Kortpredikan 20 juni 2022

Nordriket föll 721 f.Kr. för det assyriska riket. Elva av Israels stam­mar gick förlorade. De beskrivs som hårdnackade. De lyssnade inte på de profeter Herren ha­de sänt. Med den assyriska kungen som redskap ”försköt Herren dem från sitt ansikte”. Deras ohörsamhet fällde domen över dem.

Predikan Kristi Kropps och Blods Högtid 2022

När vi idag firar högtiden Kristi Kropp och Blod bör vi försöka förstå evangeliet om brödförökelsen på berget som ett led i Guds uppenbarelse av det Livets bröd som vi tar emot i kommunionen. Det första ledet i det Gud uppenbarar för oss är mannat som fäderna fick i öknen under Mose ledning. Ordet ”manna” används på svenska bara i sitt bibliska sammanhang. Brödkakorna som liknade frost under kyliga nätter, kan ha kommit från bark på träd eller från vanliga växter.