Predikningar

Predikan 28 söndagen under året 2021

En gammal rysk folksaga berättar om en fattig fiskare. Han får plötsligt en dag en gyllene fisk i sitt nät. – ”Om du släpper ner mig i vattnet igen, så får du önska dig tre ting, och vad du än önskar ska du få.” – sa den gyllene fisken.  Den gamla sagan utmanar: Vad är det allra viktigaste i livet? Det kanske räcker med bara en, två eller högst tre saker för att bli lycklig? Det är viktigt att bestämma sig och välja det rätta. Vad skulle du själv välja om det var du som satt där i båten med nätet och fångsten?  Bibeln är ingen saga. Dagens läsningar började med...

Predikan till en begravning, oktober 2021

Vi har tröst genom Jesu Kristi uppståndelse. Kära bröder och systrar, vi har kommit hit idag för att ta farväl av en av oss som Gud kallat till sig. Vi har nu tröst i Herrens uppståndelse. Vi tackar för kärleken vi har till varandra för, Johannes säger ”Vi vet att vi gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Alltså, kära bröder och systrar i Herren Jesus Kristus, vi har inte kommit hit för att uppresa monument över en död, inte förekomma Guds frälsande dom, utan för att tacka Gud för Hans nåd och barmhärtighet. Ja, vi sörjer, men vi har också tröst i vår sorg, tröst i Herren Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Kortpredikan 6 oktober 2021, S. Bruno, präst, eremit

Den helige Bruno (d. 1101) var eftersökt för olika kyrkliga uppdrag, men drogs till av­skildhet och tystnad. Han blev upphov till Kartu­si­an­­orden, en halveremitisk klosteror­den. Under en kort tid före reforma­tionen fanns ett kartusiankloster i Mariefred. Bruno ville hellre leva än vara död. Jona, däremot, ville hellre vara död än leva. Han står inte ut med Her­rens barm­härtighet mot det syn­di­ga Ni­neve, trots att folket gör bot och bättring. Han vredgas när Gud först visar honom barmhärtighet med hjälp av en ricinbuske, men sedan prö­var honom.

Kortpredikan 5 oktober 2021

Folket i det assyriska Nineve trodde på profeten Jonas budskap. De hade kun­nat avvisa det. Varför skulle de lyssna på en profet från Israels folk? I stället lyste de ut en fasta och alla ropade till Gud med all makt, från kung­en till den lägste i folket. De lovade att vända om från sin ondska och sina övergrepp. När Gud såg att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hade hotat med.

Kortpredikan 4 oktober 2021, S. Franciskus av Assisi

Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den – som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige. Hans liv förkunnar fattigdomens hemlighet, ingången till en skatt som övergår all jordisk rikedom. Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd, kan bere­da väg till denna skatt. Franciskus gjorde sig inte bara fattig på ägode­lar, mot slutet av sitt liv blev han också så gott som blind.

Predikan den helige Franciskus av Assisi 2021

Den helige Franciskus dog när han var drygt fyrtio år gammal. Under sina sista levnadsår led han av dålig hälsa. Han var sliten. Det var resultatet av ofta återkommande och stränga fastor och botgöringar. När han senare inte längre kunde klara sig själv, bad han om hjälp av tre av sina medbröder. De blev då vittnen till en hemlighet som Franciskus dolde för andra. Hemligheten blev känd först efter hans död. Det visade sig att...

Predikan 27 söndagen under året 2021

Äktenskapet mellan man och kvinna – naturlag och sakrament, ingen social konstruktion. Kära systrar och bröder i Kristus, Äktenskapet är inte bara en angelägenhet för de berörda, utan viktigt för hela det mänskliga samhället. Därför omgärdas det i alla tider och kulturer av regler och villkor för att skyddas och stärkas. Överallt har det en gemenskapsdimension. Äktenskapets form måste förstås bygga på parternas frivilliga engagemang i känslor och vilja, men dess sociala roll är inte att, som det ibland sägs, ”bekräfta kärlek”. Det uttrycker något mer. I Kyrkan är äktenskapet ett av sju sakrament och utgör tillsammans med prästvigningen sakramenten som tjänar trosgemenskapen.

Predikan 27 söndagen under året 2021

Gud glömde inte bort några kön vid skapelsen. Kära bröder och systrar i Kristus, dagens första läsning och evangelium tar upp äktenskapet och den mänskliga sexualiteten. Det finns minst sagt mycket förvirring kring dessa ämnen i dagens västerländska samhälle. Situationen har jämförts med de arianska och protestantiska irrlärorna. Medan den tidiga kyrkan fick brottas med heresier rörande Jesus Kristus och den heliga Treenigheten, dvs. felaktiga uppfattningar rörande Gud själv, så var den katolska motreformationen tvungen att bekämpa villfarelser rörande kyrkan.

Predikan 27 söndagen under året 2021

Äktenskapet – ett glädjens och enhetens tecken. I moderna almanackor kan man ibland finna korta visdomsord, avsedda för eftertanke. Så ock­så i ”Katolsk Kalender”. För denna vecka kan man läsa en vers hämtad från Andra Va­tikankonciliet: ”Föreningen mellan man och kvinna är den primära formen av mänsklig ge­menskap.