Predikningar Ingmar Svanteson

Kortpredikan 6 oktober 2021, S. Bruno, präst, eremit

Den helige Bruno (d. 1101) var eftersökt för olika kyrkliga uppdrag, men drogs till av­skildhet och tystnad. Han blev upphov till Kartu­si­an­­orden, en halveremitisk klosteror­den. Under en kort tid före reforma­tionen fanns ett kartusiankloster i Mariefred. Bruno ville hellre leva än vara död. Jona, däremot, ville hellre vara död än leva. Han står inte ut med Her­rens barm­härtighet mot det syn­di­ga Ni­neve, trots att folket gör bot och bättring. Han vredgas när Gud först visar honom barmhärtighet med hjälp av en ricinbuske, men sedan prö­var honom.

Kortpredikan 5 oktober 2021

Folket i det assyriska Nineve trodde på profeten Jonas budskap. De hade kun­nat avvisa det. Varför skulle de lyssna på en profet från Israels folk? I stället lyste de ut en fasta och alla ropade till Gud med all makt, från kung­en till den lägste i folket. De lovade att vända om från sin ondska och sina övergrepp. När Gud såg att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hade hotat med.

Kortpredikan 4 oktober 2021, S. Franciskus av Assisi

Helgonen är inte enbart moraliska förebilder, de är gå­vor från höj­den – som solstrålar. Inte minst Franciskus av Assisi, Guds lille fat­tige. Hans liv förkunnar fattigdomens hemlighet, ingången till en skatt som övergår all jordisk rikedom. Egen fattigdom, men också svaghet, oförmåga, ja till och med synd, kan bere­da väg till denna skatt. Franciskus gjorde sig inte bara fattig på ägode­lar, mot slutet av sitt liv blev han också så gott som blind.

Predikan 27 söndagen under året 2021

Äktenskapet – ett glädjens och enhetens tecken. I moderna almanackor kan man ibland finna korta visdomsord, avsedda för eftertanke. Så ock­så i ”Katolsk Kalender”. För denna vecka kan man läsa en vers hämtad från Andra Va­tikankonciliet: ”Föreningen mellan man och kvinna är den primära formen av mänsklig ge­menskap.

Kortpredikan 2 oktober 2021, Skyddsänglarna

Gud har skapat allt, både synligt och osyn­ligt, både materia och ande. När Gud frälser människan tar han hjälp både av materiella verk­tyg i sakra­menten, av människor och av andliga medhjälpare. Till de andli­ga hör skydds­äng­larna. Kyrkans tro säger att varje människa har en skyddsängel med uppgift att skyd­­da och bevara människan på hennes väg till målet. Så värdefull är människan att ingen i himlen skulle vara fri från mödan att bekymra sig om henne.

Kortpredikan 1 oktober 2021, S. Teresa av Jesusbarnet, jungfru

Det kan förvirra att höra dagens läsningar på denna, den heliga Te­resa av Je­susbarnets, dag. Hon vittnar om förtröstan och om kä­r­lekens lilla väg. Dagens läsningar vittnar om motsatsen, domen över vårt on­da sin­nelag och oviljan att höra. Baruk, profeten Jeremias tjänare, formulerar syndabe­kän­nel­sen på he­la folkets vägnar. Han säger: ”Vi har syndat… vi har inte lyssnat”.

Kortpredikan 30 september 2021, S. Hieronymus, präst och kyrkolärare

Hieronymus var ett språk­geni och fick god utbildning. Han lärde sig älska de latinska klassikerna, men i en vision förstår han att det för honom blivit ett slags avguderi. Han gjorde sträng bot och levde en tid som eremit i Syrien där han också lärde sig hebreiska. Han kallades tillbaka till Rom och blev på­ven Dama­sus sekreterare. Mest känd är han för sin över­sätt­ning av bibeln till latin, den så kallade Versio Vulgata. Det var under denna tid som latinet er­satte gre­kiskan som kyrko­språk.

Kortpredikan 29 september 2021, Mikael, Gabriel och Rafael, ärke­änglar

”Ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.” Människan är indragen i en kosmisk kamp. ”Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken… Han som förför hela världen.” Upphovet till alla strider på jorden. Myter från en oupplyst tid? Men när det onda triumferar på ett sätt som trot­sar allt förnuft, hur ser då en ”förnuf­tig och realistisk” diagnos ut? Be­höver vi tron på änglarna för att förstå vad som händer i världen? Och för att våga se utan att förtvivla?

Kortpredikan 28 september 2021

”Vi har hört att Gud är med er.” Ett rykte har uppstått. Profeten Sakarja berättar om den attraktion som Jerusalem hade på hed­nafolk runt omkring Israel. ”Tio män av alla slags tungomål skall fatta en judisk man i mantelfliken och säga: Låt oss gå med er, ty vi har hört att Gud är hos er”. Invånare i den ena staden skall gå till den andra staden och sä­ga: ”Upp, låt oss gå och bönfalla inför Herren och söka Herren Se­­­baot”.

Kortpredikan 27 september 2021, S. Vincent de Paul, präst

”Herrens ord kom till mig.” Så sade profeten. Ordet var inte bara levande, det gav hopp för dem som återvänt och skulle bygga upp det förstörda Jerusalem. I detta hopp ser han på Jerusalems gator både gamla män och kvin­nor, var och en med stav i han­den, för hög ålders skull. Men också gos­sar och flickor, som leker på gatorna.