Predikningar

Predikan Herrens Dop 2023

Det förtätade ordet som bild. Vi har firat Jesu födelse och kallade det nyfödda barnet ett ”förtätat ord”. När Jesus i dagens fest låter sig döpas av Jo­han­nes i Jor­dans vatten målas snarast en bild för våra ögon, en ikon. Inte som ett fotografi, som fixerar något förflutet. Ikonen ger ifrån sig ett ljus som påverkar betrak­ta­ren. I väst är vi vanare att tänka så om Guds Ord. När vi lä­ser och lyssnar, talar ordet till oss. Ikonen kan kallas ett ord som blivit bild. Med samma syfte, att förvandla dem som betraktar bilden.

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2023

Benedikt XVI i ljuset av de vise männen. För tretton dagar sedan firade vi Jesu födelse. På juldagen kallade vi barnet ”ett förtätat ord”. Idag firar vi hur de vise männen finner detta Ord, som ”öppnar sig” för dem. De faller ner och tillber barnet i Marias famn. Under dessa dagar mellan jul och trettondeda­gen har vi också följt vår förre påve Benedikt XVI under hans sista dagar på jorden. Vi fick höra om de sista ord som utgick från hans mun: ”Her­re, jag älskar dig”. Vår bön är att han nu skall få se och tillbedja sin älskade Herre ansikte mot ansikte. De tre vise männen kastar ljus över vår hä­­dangångne påve.

Predikan Trettondedag Jul, Epifania - Herrens Uppenbarelse 2023

Vi är inte kallade att allmänt ”söka” och ”vara öppna”, utan att trofast låta Jesus Kristus finna oss. Kära systrar och bröder i Kristus, I vår tid hör man ofta uppmaningen att vara ”öppen”: i media, politiken, på arbetsplatser, även i kyrkan. En vettig specificering kunde ju vara att man ska vara öppen för det som är bra och sluten för det som är dåligt. Annars blir den allmänna ”öppenheten” bara ett annat namn för relativism. Applicerad på trons område betyder en sådan hållning att livet går ut på ett ändlöst sökande utan att finna något särskilt som är sant, och därmed också kan utmana; liksom att olika religioner egentligen bara är olika vägar till samma sak.

Kortpredikan 5 januari 2023

”Herre, jag älskar dig.” Dessa sista hörbara ord av vår förre påve, Benedikt XVI, sammanfattar hela hans liv. Dessutom sam­manfattar de dagens mässtexter, den dag då han vigs till den sista vilan. Ofta talade Benedikt om tron, inte bara som ett förnuftets bejakande, utan som ett möte med den Her­re som ser människan och älskar henne.

Kortpredikan 4 januari 2023

”Låt ingen föra er vilse.” – ”Följ med och se!” Johannes varnar för gnostikerna, som föraktade krop­pen. För den som har ”gnosis”, den enligt dem rätta insikten, spe­lade det där­­för ingen roll vad man gjorde med kroppen. En­dast det ”andli­ga” var viktigt. Även om vi inte är gnostiker försöker fienden att bagatellisera syn­­den. Kanske med ”fina” motiveringar om att inte förminska tron till mo­ral, eller genom att kalla den sub­jektiva känslan för samvete.

Kortpredikan 3 januari 2023

”Den som förblir i honom syndar inte.” Det är lätt att huka sig när man hör detta. Men det är inte ett högt mo­ra­liskt ideal. Johannes formulerar en verklighet. Att ”förbli” i Jesus är att leva i sitt dop, att vara skyddad av ho­nom som har döpt oss med helig Ande. Det finns ingen naturnödvändighet i att synda, trots att det sker så ofta. Allra minst när det gäller en allvarlig synd.

Predikan 2 januari 2023, Requiemmässa för påve emeritus Benedikt XVI

Kära bröder och systrar i Herren, kära barn och unga!

När vi idag får frambära en rekviemmässa för Joseph Ratzinger, gör vi det först och främst som en tacksägelse i förening med vår egen biskop och kardinal Anders som firar rekviemmässan för honom i morgon tisdag 3 januari kl. 17 i S:t Eriks domkyrka.

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Kära bröder och systrar, Vi firar Guds Moder Marias Högtid på årets första dag: ”Var hälsad, heliga Moder, det barn du fött är för alltid konungen över himmel och jord.” Så vill Kyrkan hälsa henne när det nya året börjar och vi är fulla av förhoppningar och förväntningar. Vi kommer till kyrkan på årets första dag för att vittna om vår tro och be Gud att ”detta det största som hänt”, ska följa oss varje dag under det kommande året som en påminnelse om Guds eviga kärlek till oss och hans vilja att befria oss från det onda.

Predikan 1 januari 2023, Guds Moder Marias högtid

Ett hoppfullt nytt år – men inte med din, utan med Guds plan. Kära systrar och bröder i Kristus, 365 helt okända dagar ligger framför oss. Bakom oss har det gångna året förnyat insikten om hur lite vi själva förfogar över vår tid och lycka. I samhället ”i stort”, och i våra egna liv. Men detta konstaterande behöver nu inte leda till resignation. Tvärtom bör det få oss att alltmer och allt bättre söka oss till det sanna, bestående hoppet: Erbjudandet att kunna leva i Guds ständiga nu, uttryckt i tilliten till att Gud alltid är med oss.

Kortpredikan 31 december 2022

”Detta är den sista tiden.” Johannes skriver det i sitt brev. Att vi hör det på årets sista dag betyder inte att det syftar på de timmar som är kvar av år 2022. Inte heller på någon särskilt dramatisk tid i människans historia som väckt frågor om just den tiden skulle vara den sista. Den ”sis­­­ta tiden” kan bara inträffa en gång. Den måste vara ”unik”. En ”tid” som bara inträffar en enda gång i människans histo­ria.