Predikningar

Predikan Palmsöndagen 2022

Vi går in i stilla veckan. Den kallas också stora veckan. Den innehåller allt, både det lägsta och det högsta i människans liv. Jesus rider in till sitt lidande. Ändå blir det ett trium­feran­de intåg. Folket stämmer upp den mes­sianska kungs­sång­en ur Psaltaren 118. Intå­get före­gri­per hans seger och påskens triumf. I mässan skall vi höra hur intåget blev en väg till lidande och kor­s. Låt oss be om öppnade ögon så att vi ser hans seger över mörk­ret.

Predikan Palmsöndagen 2022

Bristande personlig syndamedvetenhet är största hindret för frälsningen. Kära systrar och bröder i Kristus, Den här söndagen kallar vi katoliker både för ”Palmsöndagen”, manifesterad av välsignelsen av palmkvistarna, och ”Passionssöndagen”, manifesterad av evangeliet med passionsberättelsen. Och det hör ihop: som inledning till Stilla veckan bekänner vi att Kristus kungliga triumf är förenad med, ja, förutsätter, hans lidande och död.

Kortpredikan 9 april 2022

Kajafas ”talar inte av sig själv. Han talade profetiskt”. Gud låter denne skrupel­frie realpo­liti­ker uttrycka sin gudomliga plan. Och inte bara uttrycka. Kajafas blir red­ska­pet för att planen genomförs. ”Jesus skulle dö för folket, och inte ba­ra för folket, utan också för att Guds sking­­ra­de barn skulle sam­las och bli till ett”.

Kortpredikan 7 april 2022

Också vi kristna är Abrahams barn. Genom blodet tillhör vi olika folk och natio­ner, men genom tron tillhör vi det heliga folk och det för­bund som Gud ingick med Abraham. Han fick löftet att bli ”fader till mång­a folk”. Det skulle vara ett ”e­vigt för­bund”. Folket skulle få ”landet” till ”evig besittning”. Det är inte ett geo­grafiskt land. Je­sus skall kalla det ”Guds rike”. Dess förgård är den he­li­­ga Kyrkan.

Predikan 6 april 2022

Judarna som trodde på Jesus ändrade sig. Det är när Jesus ställer dem inför ett helt nytt och för dem annorlunda perspektiv som de backar bort från honom. När Johannes skriver att de ”trodde” på honom, menar han inte samma sak som när vi säger att vi ”tror” på honom. Judarna, i det här fallet, har förhoppningar fästa vid Jesus som en stark man som kan förändra situationen under den romerska ockupationen.

Kortpredikan 6 april 2022

Den sagolika berättelsen om de tre männen i den brinnande ugnen be­kräftar sin sanning i den långa raden av heliga i både Gamla och Nya Förbundet. Vår tids martyrer bekräftar samma sanning. De tre män­nen åläggs att tillbe den av­gud som Nebu­kadnessar hade låtit stäl­la upp. Med stort mod bekände de sanningen: ”Om Gud vill så kan han rädda oss och om han inte vill så dyrkar vi ändå inte dina avgu­dar”.

Kortpredikan 5 april 2022

Guds folk knotar under vandringen. Gång på gång. De saknar bröd och vatten och menar sig ha skäl att inte bara klaga, utan också knota. Att klaga är över sin nöd är ingen synd, psaltaren är full av klagan, men knotande har passerat en gräns. Den som knotar ber inte (längre). Den som knotar har vänt sig mot Gud och därmed från honom. Det står att fol­ket ta­lade ”mot Gud och mot Mo­­­­­se”. Där­för får det så allvarliga följder, giftiga och dödliga orm­bett.

Predikan 5 söndagen i fastan 2022

Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer. Det finns ord i mänsklighetens historia som lyser starkare än andra. Vi hörde ett så­dant ord i det evangelium vi just har lyssnat till.”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.” De skriftlärda hade gillrat en fälla. De kom till Jesus med en kvinna som hade er­tap­­pats med äktenskaps­brott. Mose lag anbefallde här det sträng­aste av straff för bå­de mannen och kvinnan.

Predikan 5 söndagen i fastan 2022

Den otrogna befrias. Vi har kommit till femte fastesöndagen. Fastesöndagarna under årgång C utgör tillsammans ett mönster för en stor och djupgående undervisning om just omvändelse/försoning. Det är evangeliet om den otrognas befrielse, som vi hör idag. Det är om hösten. Jesus har under flera dagar gett sin ljuvliga undervisning i templet, mitt under lövhyddohögtiden (sukkot), en tid för andlig rening för män och kvinnor, att försonas med Gud.

Kortpredikan 2 april 2022

”Aldrig har någon män­niska talat som han.” Men det unika och fascinerande i Jesu ord är också det som väc­ker motstånd. Redan profeten Jeremias uppgift blir därför tvåfaldig, att bryta ner motståndet och att bygga upp det nya.