Predikningar

Kortpredikan 9 februari 2023

Mannen och hustrun ”skall bli ett kött”. Påve Johannes Paulus II kallar denna förening mellan man och hustru ”ett ursprungligt sakrament”. Genom den per­sonliga intimiteten har de del i Guds intimitet i Treenighetens mys­te­rium, där Fadern och Sonen ömsesidigt ger sig åt varandra genom Anden.

Kortpredikan 8 februari 2023

Bibelns första kapitel svarar på frågan: Varifrån kom­­mer allt? Andra och tredje kapitlet besvarar en annan fråga: Hur såg det ut från början och varför ser det ut som det gör idag? Människan spelar nyckelrollen. Hon har sitt liv direkt från Gud, som blå­ser liv, sin livsande, i henne. Hon lever från början i harmoni med Gud, med sig själv och med natu­ren. Bibeln kallar det ”paradiset” eller ”Edens lustgård”. Teo­login kallar det ett tillstånd av ”helighet och ursprunglig rättfärdig­het”.

Kortpredikan 7 februari 2023

Skapelseverket når sin höjdpunkt i människan. Fiskarna och djuren frambringas ur vattnet och ur jorden. ”Må vatt­net och jorden frambringa levande varelser.” Om männi­skan står det att hon skapas direkt av Gud. Med an­svar för den övriga skapelsen. ”Allting lade du under hans fötter”. Högtidligt, som frukten av ett samråd, säger Gud: ”Låt oss göra männi­skor till vår avbild, till att vara oss lika”. Fäderna såg det som ett råd­slag mellan de tre Gudomspersonerna i den Heliga Treenig­heten.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2023

Kära bröder och systrar, kära unga! När Maria kommer till templet med ”ärans konung” i sina armar och med Josef vid sin sida möts den heliga familjen av en trogen gudsman, Simeon, som ber att få hålla Jesus i sin famn ett lite tag. Hur länge hade han hoppats på den här stunden i slutet av sitt liv? Kanske ett helt långt liv?

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2023

”Frambär ditt liv som gåva till Gud - men inte som du har tänkt utan som Gud har tänkt”. Kära systrar och bröder i Kristus, För antikens judar var Jerusalems tempel mötesplatsen med Gud, där människan upprättades och styrktes i tjänsten för Guds vilja. Templet uttryckte visionen om att Israels folk skulle bära Guds ljus till alla världens folk, så att Israels Gud, den ende Guden, slutligen kunde samla mänskligheten, skingrad av synd och splittring, i ett evigt rike av fred och rättvisa. Med början i den här skapelsen, och en dag fullkomnad i en ny.

Kortpredikan 4 februari 2023, S. Nils Hermansson, biskop

Fyra veckor har vi följt Hebreerbrevet i vardagens mässor. Brevet når sin kulmen i en uppmaning: ”Vi vill genom Jesus ständigt fram­­bära lov­sång som ett offer till Gud.” Brevet har beskrivit hur Gamla förbundets offer har nått sin full­bor­­dan i Sonens evigt gällande offer.  Det passande svaret på detta offer är lovsång och tacksägelse.

Kortpredikan 3 februari 2023, S. Ansgar, biskop, Nordens apostel

Redan som ung blev Ansgar benediktinmunk i Corbie i Frankrike, men skicka­des till Corvey i Westfalen vid den tid på 800-talet när kris­tendomen började sträcka sig mot Norden. Ansgar grundade församlingar i Danmark men hade inte stor fram­­gång i sitt missionsarbete i Sverige. Det skul­­le dröja flera sek­ler innan de frö som Ansgar hade sått bar synlig frukt. Ansgar dog som ärkebiskop i Ham­burg-Bremen 865.

Kortpredikan 1 februari 2023

Två hinder på trons väg. Olika och ändå lika. Människorna i Jesu hemstad tog anstöt av hans förkunnelse och under. Han hade ju levt mitt ibland dem, vuxit upp som ett barn bland deras egna barn. De kunde inte tänka sig Gud så mänsklig och så nära. Jesus säger att ”de inte ville tro”. Deras förutfattade meningar om Gud hind­rade dem att tro.

Kortpredikan 31 januari 2023, S. Giovanni Bosco, präst

Jesus uppväcker syna­gogföreståndaren Jairos dotter. Det är ett svar på hans enträgna bön. Jairos kastade sig ner för Jesu föt­ter. Ett stort steg för en syna­gogföreståndare. Kvinnan i evangeliet hade lidit av blödningar i tolv år. Lika många år som flic­kan har levt. Inga gyne­ko­loger hade kunnat hjälpa henne och det hade ”kostat henne allt hon ägde”. Hon ”hade hört vad som be­rät­tades om Jesus”. Det hon hört räckte för att tända trons låga i henne.

Kortpredikan 30 januari 2023

På sina vandringar passerar Jesus den judiska gränsen, in på hedniskt område. Markus beskriver en värld i den ondes våld, represente­rad av en besatt man, fångad av destruktiva krafter. Han lever bland gravar, han skriker och sar­gar sig själv. Att hans demoner skickas in i svinen förstärker ytterligare den orena atmosfären, eftersom svinen av judarna ansågs som ore­na.