Predikningar

Predikan 23 april 2022

Frimodighet – en frukt av påsken. Vi fortsätter att fira påsk. Hela påskveckan är en förlängd påskdag. Påskljuset som tändes under påsk­natten lyser ända fram till pingst. Det offentliga Sve­rige tycks dock ha glömt varför vi firar påsk, bortsett från att dagarna i almanac­kan än­nu är röda. Ide­o­login om att religion är en privatsak har fått avsedd effekt. I krigets Uk­ra­i­na däremot vädja­de man om eld­upphör under påsken för att få fira den. Och när det avvisades fi­rade man än­då, även om det fick ske i bunkrar och skyddsrum.

Kortpredikan 22 april 2022

Petrus och de andra apostlarna får tillfälle att vittna inför samma råd som deras Herre fick göra för inte så länge sedan. Med oerhörd frimodighet vittnar Petrus om stenen som förkas­ta­des, men som nu blivit en hörnsten. Det är i hans namn, och bara i det, som män­niskan kan räd­das. Orden låter anstötliga och exklusiva. ”Hos ingen annan finns fräls­ning­en.” Det är en frestelse för kyrkan att tona ner sådana ord eller förneka dem, inte minst idag, när den enda sanning som accepteras är att det inte finns nå­gon san­ning.

Kortpredikan 21 april 2022

”Ni skall vittna om allt detta.” Samme Lukas som förmedlar denna befallning till lärjungarna berättar hur folket skoc­kades kring Petrus och Jo­han­nes, när de botat den lame mannen vid templets ingång. Pet­rus klargör vad som hänt. Det är in­te ”vår kraft eller fromhet som fick man­nen att gå. Nej, Abra­hams, Isaks och Jakobs Gud har för­här­ligat sin tjänare Je­sus”.

Predikan på Pastoralcentrum i påskoktaven 2022

Kära bröder och systrar, Här är vi nu samlade på vår egen Emmausväg och kan bekänna vår fasta tro på Herrens uppståndelse. Vi är tillsammans. Vi är Hans lärjungar. I Kristus är vi ett. Enade i tron. Men tror vi det verkligen? Han lever, Han är Uppstånden! Efter hans offerdöd har korset blivit ett blomstrande livets Träd. Dödens kors har förvandlats till det Nya Paradisets livsträd av vilket vi får äta frukterna. Det är vad Kyrkan alltid kan förkunna i världen.

Kortpredikan 20 april 2022

När Petrus och Johannes möter den lame mannen vid Sköna por­­ten fäs­ter de sin blick på honom och Petrus säger: ”Se på oss! Mannen ser spänt på honom”. Deras blickar möts, de ser varandra. Det bereder väg för att mannen botas. Inte ens Gud gör under med den människa som ser bort eller har ett be­­­gränsat hopp.

Kortpredikan 19 april 2022

”Orden träffade dem i hjärtat.” Lukas berättar om Petrus predikan den första pingstdagen. Hans ord träf­far lyss­­­narna i hjärtat, likt ett spjut som genombor­rar hjär­tat. De monastiska fäderna kallar det compunctio. Compunctio förvandlar hjärtat. Fäderna bad ständigt om denna ång­er och kallade den ”tårarnas gå­va” eller ”tårarnas dop”.

Predikan Annandag Påsk 2022

Också de heliga Skrifterna förjagar mörkret. Kyrkan fortsätter att fira påsk. Hela denna påskvecka, den s.k. påskoktaven, är en för­längd påskdag. Påskljuset står kvar och påsktiden varar ända fram till pingst. Kyr­kan fortsätter att med sin liturgi förja­ga vårt mörker. Liturgin har sin källa i de heliga Skrifterna. Vi får del av påskljuset genom ord och sakrament, så att det hålls brin­nan­de och växer till i våra hjär­tan. Lu­kas berättar i Apostla­gär­ningarnas inledning om ”tung­­or som av eld”. Där­för hör vi ur Lukas andra bok i NT var­je mäs­sa fram till pingst. Anden fort­sätter att hålla påskens ljus brin­n­ande i kyrkans liv och i vå­ra hjär­tan.

Predikan Annandag Påsk 2022

Herren Jesus Kristus den uppståndne fyller oss troende med glädje och frid! Även till oss säger Han, som till den första påskens uppståndelse-vittnen: Var inte rädda. Kvinnorna som kom till Jesu grav såg den öppen. Graven var öppnad. Istället för den Avlidnes Kropp mötte de en Ängel! Allt detta var förstås alldeles chockerande och ofattbart. Vem skall tro...

Predikan Påskdagen - Kristi Uppståndelse 2022

Jesus lever inte ”i mitt hjärta”. Jesus lever. Punkt. Och det förändrar allt! Kära systrar och bröder i Kristus, Den grav där en stendöd man hade lagts på fredagen, var tom på söndagen. På frågan om vad som hänt, hänger sanningen i den kristna tron, och, därmed förstås, dess ursprungliga och, som Andra Vatikankonciliet menar, mest fullständiga form, den katolska.