Predikningar

Kortpredikan 15 februari 2023, S. Sigfrid av Växjö, biskop

Berättelsen om syndafloden har sin bakgrund i historiskt kända flod­katastrofer i Meso­po­tamien. Det finns liknande berättelser i an­dra reli­gio­ner, men den bib­lis­ka fram­ställningen är annorlunda. Gud ser människans ondska och floden måste till för att stoppa och förinta den. Men genom vattnet och arken bereds samtidigt för ett nytt släkte. Israels folk skall senare räddas genom Röda havet medan fien­derna går under.

Kortpredikan 14 februari 2023, S. Kyrillos, munk, och S. Methodios, biskop, Europas skyddspatroner

Under 800-talet missionerade Ansgar i Danmark och Sverige. Ungefär samtidigt mis­sionerade de två bröderna Kyrillos och Methodios i Bulga­rien, Mä­h­ren och Kroatien. De ska­pade ett slaviskt skriftspråk och en slavisk liturgi. Bröder­na firade li­tur­gin på folkspråket och västliga biskopar op­po­nera­de. Bröder­na vände sig till Rom och påven avgjor­de saken genom att lägga deras liturgi på altaret. Han be­kräftade enheten i mångfalden.

Kortpredikan 13 februari 2023

När förhållandet till Gud har skadats är steget inte långt till det första brodermordet. Beskrivningen blir som en andra syndafalls­berättelse. Det är inte historia i vanlig mening. Berättelsen beskriver vad som på­går hela tiden. Människan kän­ner igen sig. Kains onda planer syns i hans mörka blick, medan den som har gott i sinnet kan se frimodigt upp. Vi påminns om att syn­den är något främ­man­de för människan. Synden ”lurar vid dör­ren” men människan bör ”råda över den”.

Predikan 6 söndagen under året 2023

Om du vill, kan du hålla buden. Utmanande säger den vise Syrak: ”Om du vill, kan du hålla bu­den.” Det är något annat än de klagovisor om människans svaghet som ofta sjungs idag, märkligt nog i liberalismens och frihetens tidevarv. Människan ut­må­las som ett hjälplöst offer för om­stän­dig­­­heter som hon inte råder över själv. För Syrak gäller det inga småsaker: ”Framför människan ligger livet och dö­den, och hon får det hon väl­jer”.

Predikan 6 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar, kära äldre och yngre, kära ni de allra yngsta, Gud talar till oss alla med samma kärleksfulla budskap som vi alla förstår olika, eftersom vi är olika och eftersom vi har varit med om så olika saker den senaste tiden, Gud är alltid kärlek och ändrar sig inte, men vi kan inte alltid tro på det. Om och om igen vill Gud övertyga oss om att Han är med oss i allt, vad som än händer omkring oss. Han är särskilt på sin vakt när Han vet att modet börjar svika oss och vi i panik ropar, Gud vår Gud var är du, varför låter du detta ske oss, har du alldeles övergett oss, finns du o, Gud?

Predikan 6 söndagen under året 2023

Gamla Testamentets bud gäller förstås också för oss och Jesus höjer ribban – men hjälper oss att hoppa över. Hur förhåller sig egentligen kristendomen till Moses Lag? Från Aposteln Paulus vet vi att Lagen inte ger frälsning. Men i evangeliet idag hör vi Jesus Kristus själv säga i sin Bergspredikan att ”inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen” ska förgå, att han har kommit för att uppfylla, inte upphäva, Lagen – och att han t o m skärper innebörden av budorden, och sätter tolkningens ribba högre än Lagens bokstav när det gäller vrede, sexualmoral och personligt rättfärdigande.

Kortpredikan 11 februari 2023, S. Benedictus av Aniane, abbot

”Om jag låter dem gå härifrån utan mat orkar de inte ta sig hem.” Jesus bekymrade sig om folket den gången ute i ödemarken. Samtidigt blir det en kon­centrerad bild av hela hans livsverk. Utan hjälp orkar inte människan till sitt egentli­ga ”hem”. Bibelns berättelse om hur människan drivs ut ur paradiset avvisas av den mo­derna tanken som en saga.

Kortpredikan 10 februari 2023, S. Scholastica, jungfru

Vad talade de om, Benedictus och Scholastica, när bro­dern hade kom­mit över sin chock över systerns bön om åskväder för att hin­d­ra honom att gå hem till sitt kloster? Gregorius berättar att de ”hela natten igenom kunde dela sina er­fa­renheter av det andliga livet och styrka varandra”. Hela natten? Deras ”erfarenheter” var genomsyrade och präglade av den heliga Skrift. Be­nedictus hade ju anbefallt ”andlig läsning” (lec­tio divina). De såg livet i Skrif­tens ljus och Skriften fullborda­des i deras liv.

Kortpredikan 9 februari 2023

Mannen och hustrun ”skall bli ett kött”. Påve Johannes Paulus II kallar denna förening mellan man och hustru ”ett ursprungligt sakrament”. Genom den per­sonliga intimiteten har de del i Guds intimitet i Treenighetens mys­te­rium, där Fadern och Sonen ömsesidigt ger sig åt varandra genom Anden.

Kortpredikan 8 februari 2023

Bibelns första kapitel svarar på frågan: Varifrån kom­­mer allt? Andra och tredje kapitlet besvarar en annan fråga: Hur såg det ut från början och varför ser det ut som det gör idag? Människan spelar nyckelrollen. Hon har sitt liv direkt från Gud, som blå­ser liv, sin livsande, i henne. Hon lever från början i harmoni med Gud, med sig själv och med natu­ren. Bibeln kallar det ”paradiset” eller ”Edens lustgård”. Teo­login kallar det ett tillstånd av ”helighet och ursprunglig rättfärdig­het”.