Predikningar

Predikan Pingstdagen 2022

Sanningens och kärlekens Ande i Kyrkan övervinner världsbilden hos vår tids ”Babels torn”. Kära systrar och bröder i Kristus, Med sin himmelsfärd har den uppståndne Jesus gått ur det synliga, och fört den skapade materian in i Faderns osynliga realitet. Det utlöser ett slags andlig kedjereaktion genom vilken den Helige Ande erbjuds den synliga, skapade materian.

Predikan Pingstdagen 2022

Vägvisaren och hjälparen. Fortfarande önskar många svenskar varandra ’glad pingst’. Kanske har de min­nen av konfirmation eller bröl­lop vid pingst. Eller beror det på att naturen väcks till liv? En ny­ut­sla­gen rho­­dodend­ron får själen att kvickna till. Vi sjöng i responsoriepsal­men: ”Du, Herre, sänder ut din an­de, du förnyar jordens ansikte”. I ingångspsalmen (introi­tus) sjunger kyrkan: ”Herrens Ande uppfyller jorden. Anden uppe­hål­ler allt”.

Kortpredikan 4 juni 2022, S. Maria Elisabeth Hesselblad, ordenskvinna

Paulus har nått fram till Rom och uppehåller sig där i två år, men Lukas be­rättar inte hur hans liv slutar. Andra källor vittnar om att han kom till Spanien, återkom till Rom och där led martyrdöden. Johannesevangeliet slutar lite gåtfullt. Sannolikt är det sista ka­pitlet ett se­nare tillägg för att besvara frågan hur det gick för Pet­rus. En grupp som stått Johan­nes nära skriver i hans namn. ”Vi vet att hans vittnes­börd är sant.”

Kortpredikan 2 juni 2022

Paulus tycks använda list. Inför stora rådet, som bestod av både fariseer och saddukeer, säger Paulus: ”Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rät­ta”. Paulus vet att fariseer­na tror på upp­stån­delse och ett liv efter dö­den, medan sadduke­er­na förnekar allt sådant. Det bröt ut ett gräl och blev ”ett väldigt ropande”.

Kortpredikan 1 juni 2022, S. Justinus, martyr

Justinus Martyren (d. 165) är en av kyrkans första s.k. apologe­ter. Med för­nuf­tiga argument försvarade han tron och kyrkan mot ont förtal. Han vägrade fri­modigt att ”offra till gu­dar­na”, trots vetskap om att martyriet väntade. Han gjorde det med glädje. I Pauli avskedstal till de äldste i Efesos hör vi hur tron förs vidare till näs­­ta ge­neration. Församlingens ledare, insatta av den helige Ande, skall ”ha upp­sikt över – vara biskopar och herdar för – Guds försam­ling”.

Predikan 7 Påsksöndagen 2022

Den utlovade gåvan. Vem kan överbjuda det löfte som Jesus ger sina lärjungar i avskedstalets slutord? Han ger löftet innan de går ut i Getsemane och Jesus överlåter sig åt Faderns vilja. Han ber att den kärlek som finns mellan honom och Fadern skall ta sin boning ock­så i hans lärjung­ar: ”Den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem”. Ingen kan ge ett sådant löfte som inte är A och O, den förste och den siste. Före honom fanns ingenting och han skall avsluta och fullbor­da allt, efter att ha nyskapat allt ge­nom sin död och uppståndelse.

Kortpredikan 28 maj 2022

Att vara kristen är att följa en väg, en väg med ständigt nya insik­ter och nya uppbrott. Apollos var en bil­dad jude från Alexandria, ”väl insatt i skrifter­na”, men han ”kände ba­ra till Johan­nes-dopet”. Kanske hör­de han till judekristna grup­per som fortfarande strikt följde Mose lag.

Predikan Kristi Himmelsfärdsdag 2022

Jesus uppdrag till oss: inte ”dialog” utan mission. Kära systrar och bröder i Kristus, När apostlarna hade sett Jesus försvinna ur deras synfält för gott, återvände de till Jerusalem ”under stor glädje”, hörde vi i evangeliet nyss. Ingen sorg, ingen förvirring, ingen oro. Nej, ”stor glädje”. Av det kan vi dra en viktig slutsats om innebörden i denna högtidsdag. Jesus har inte ”åkt upp, bort och iväg” till en distanserad plats. Han har dragit sig undan den synliga realiteten för att kunna vara helt och överallt närvarande i den osynliga.

Predikan Kristi Himmelsfärdsdag 2022

En upphöjelsens och triumfens dag. Kristi Himmelsfärdsdag är en upphöjelsens och triumfens dag – för människan. På­ven Leo den store (d. 461) förklarar varför. Han sä­ger att ”vår ringa mänskliga natur denna dag upphöjdes ända upp till Fa­derns tron”. Ingen dag, ingen doktorspromo­tion, inget Nobelpris, ingen mänsklig upphöjelse, kan göra något större med männi­skan än vad Kris­ti Himmelsfärds dag gör. Ty denna dag steg människan upp till him­len.