Homepage

Gråbröderna

 

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Nytt ekumeniskt problem

Problem kan uppstå när mässa firas i andra samfunds lokaler. Deras kyrka kan ju vara prydd med Pride-flaggor ända upp i taket. Det är obehagligt för oss att påtvingas propaganda för synden under en gudstjänst. Detta har tyvärr redan inträffat.

Mose tid och vår tid

Guds folks profeter ställer samma fråga idag som de gjorde under Mose: ”Är Han inte din Fader som har skapat dig”? (5 Mos 32: 6, Moses sång). När vår tid kan ha en begränsad tillgång till vår biologiska natur och utnyttjar den, är det lätt så att människan tror sig vara härskare över den natur som är henne given av Gud. I detta växande gap mellan världslig vetenskap och kristen religion uppstår hela tiden frågor av etiskt slag. Med moderna abortpiller har vi skaffat oss makt för fortplantningen som mänsklig ras. Det moderna samhället vill inte påminnas om att människan är Guds skapelse och inte hennes egen.

Bordskulturen i hemmet då och nu

Så här långt i efterhand (80 år senare) förstår jag hur klokt min mor fostrade mig från början. Tänk vad man fick lära sig. Vilken nytta man hade av det senare i livet, hur man uppträdde mot sina lärare, sina chefer, mot prästerna, och ännu lite senare om man själv fick ledarställning! Alla mammor hade samma metod i kvarteret där vi bodde. Som barn ville vi inte alltid äta vad mor gjort i ordning och ville slippa.

Prästerna, celibatet och gemenskapsbehovet

Det är bra för oss katoliker att känna till de frikyrkliga pastorernas (av vilka många är kvinnor) vardagsliv lite mer i detalj. Jag är därför glad och mycket tacksam för några inlägg i tidningen Dagen nu i juni månad 2024. Två saker i inlägget i Dagen undrar jag lite över: den första är att vigselrätten uppfattas som ett rent statligt uppdrag, utan närmare kontakt med församlingens liv. Är det så att vigseln är en högtidlig ceremoni men inte mer? Det andra är bilden av lekmännens i katolska kyrkans beroendeställning till prästerna. Ser man i de evangelikala samfunden de troendes relation till prästerna i Katolska kyrkan  är det beklagligt och ekumeniska oroande.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Rispåse

 

Senaste predikningar

Predikan 16 juli 2024, Vår Fru av berget Karmel

Mitt i sommaren firar vi denna högtid till åminnelse av den saliga Jungfru Maria av Berget Karmel, av hennes beskydd och bistånd för oss som kristna. Det brukar ofta vara en av årets varmaste dagar (idag verkar det kanske inte helt vara så), men i Guds försyn är det i alla fall en dag där en viss sommarledighet har hunnit infinna sig, en ledighet och frihet som hjälper oss också att ta emot den särskilda gåvor som Gud vill skänka de som han genom sin nåd redan gjort fria och lediga för sig.

Predikan 16 juli 2024, Vår Fru av berget Karmel

Kära bröder och systrar i Kristus, Berget Karmel står i Kyrkans tradition som symbol för Marias upphöjdhet och skönhet, liksom berget Tabor står för Kristi förhärligande inför Mose och Elia. De två som Gud utvalt står som representanter för det Gamla Förbundet. Petrus, Jakob och Johannes för det Nya Förbundet. Profeten Elias är en uppfordrande portalgestalt. Även om han fruktar för sitt liv utmanar han makten. En sann profet måste göra det.

Predikan 15 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, ”Guds rike finns mitt ibland er”, säger Jesus. Det finns alltså när något inom oss väcks till liv och som drar oss. Vår andliga kristna erfarenhet är att Gud drar oss till sig. Människor uttrycker det på olika sätt. Helgonen säger det med olika ord, de ena vackrare än de andra. Det är i den relationen med Gud vi upplever lycka, frid, hopp och kärlek. De tolv apostlarna följer nu som vi hörde i Markusevangeliet i Jesu spår och söker människor två och två. Alltså sex par apostlar, sändebud, Guds ambassadörer. I varje tid och på varje plats i hela världen sänder Gud ut sina ambassadörer. Lyssna, omvänd er, tro på oss!

Predikan 15 söndagen under året 2024

”Handling i fattigdom och tillit förvaltar arvet rätt”. Kära systrar och bröder i Kristus, Dagens läsningar påminner oss om att vi som kristna både har fått del av en enorm rikedom, och är sända att deladen med alla som vill ta emot den. Vår andra läsning hämtades från Aposteln Paulus brev till Efesierna. Detta brev är utformat som en undervisning för nydöpta, där den Helige Ande, förmedlad i dopet, beskrivs som ”ett sigill” – en själslig märkning av tillhörigheten till Jesus Kristus – och som ”borgen för” ett ofattbart stort arv: delaktigheten i hans död och uppståndelse. Ett arv som det, i likhet med ett materiellt arv, är upp till oss att förvalta.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Påskdagen 2024

Livet har segrat! När Jesus uppstår från de döda öppnas det eviga livet för oss. ”Han måste uppstå från de döda” (Joh 20:9), så avslutas evangeliet idag på påskdagen. Om Jesus inte hade uppstått hade dödens makter fått sista ordet, Men genom att uppstå från de döda har Jesus brutit ner dödens, syndens och ondskans herravälde.

Predikan Långfredagen 2024

Ave Crux, Spes Unica – så står det i en hymn från kyrkans första tid – Var hälsat kors, vårt enda hopp. Just idag på långfredagen vill vi därför hylla och ära Jesu heliga kors. Vi vill tillbe vår korsfäste Herre, som ger oss hopp när livet är som värst och svårast. Hoppets låga får aldrig slockna inom oss.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Vad förlorar samhället på att göra abortpillret till en vårdfråga eller till en fråga om ”sexuell hälsa”?

De unga flickorna går 12 år i skolan. Under den tiden behandlas alla moraliska problem som kan uppstå under ungdomstiden som frågor om sexuell hälsa. Föräldraansvaret tas upp i den äktenskapliga förberedelsekursen som jag har, och då kommer frågorna om den äktenskapliga aktens betydelse och dess ansvar för nytt mänskligt liv upp till diskussion. Det kanske inte är den första frågan de unga paren tänker på, men det blir det. I sakramentet äktenskap uppenbarar Gud sin plan för människan. Det är redan det en upplevelse som styrker kärlekens kraft. Det är både ett personligt område och psykosocialt område. Hur liv kommer till blir en fråga som handlar om ansvar och insikt om själva meningen med vårt liv.

Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran

Våra första franciskaner i Jönköping kunde nog glädja sig åt en frisk och ren Munksjö, som naturligtvis hette något annat på 1200-talet. Stora delar av strandmarkerna lär ha hört till det stora klostret på västra stranden. 600 år efter klostrets grundande byggdes Munksjö Pappersfabrik. Bifallsprodukterna var inte miljöcertifierade som man skulle kräva idag. Ansvaret för naturen kommer ofta i konflikt med industri och arbete för många. Kan man finna en lösning på sikt för Munksjöns egen hälsa på sin kemiskt sjuka botten?

Ingen gränslös frihet! Trans, surrogat och att formas av åsiktsförtryck

Om barns liv och första upplevelser av vad mänskliga relationer är lyfts ut ur deras första och naturliga sammanhang, hemmet och familjen, kommer de sannolikt, att formas av olika bärare av minoritets- och majoritetsövertygelser och inte av föräldrar och syskon. Dit hör åsikter kring transpersoner. I den Katolska kyrkan  betonas internationellt allas värdighet som människor men man börjar också inse att transpersoners värdighet begränsas om man undviker att tala om dem eller att inte vilja acceptera begreppet transperson. Vi talar katolskt mer om värdigheten än om allas lika värde. I kyrkliga relationer, liksom i samhälleliga, blir ”tystnaden” kring begreppen ett verkligt problem.
Vackra Skandinavien

 

Katolska Kyrkan i Sverige