Bloggar

Sexsynen avgör framtiden

Det är bara lite mer än en månad till valet till Europaparlamentet den 9 juni. För oss som katoliker kan det verka svårt att delta i ett val då så vitt man kan förstå samtliga partier kommer att rösta för en aborträtt för samtliga medlemsländer. Frankrike har i år infört aborträtt i sin grundlag. Det finns dock enskilda personer på vallistorna som kommer att rösta mot partilinjen och i stället rösta för ett skydd för det ofödda livet. Det förblir osäkert om de kommer att stå för sin uppfattning när deras partier utesluter dem eller på annat sätt markera mot dem. En lösning är att rösta ”blankt”. Man röstar men inte på någon.

Vad påverkas vi omedvetet av i valtider?

Även om vi är på vår vakt och håller på vår egen uppfattning kan vi manipuleras att byta åsikt. Det finns personer i historien som lyckats förvrida våra värderingar och lura med oss i till exempel val av politisk inriktning. Är vi många som manipuleras blir det snart svårare att hitta tillbaka till vad vi tror vara vår grunduppfattning. Områden som i vår tid är jaktmarker för personer som vill ha vårt stöd är energifrågorna, klimatfrågorna, hälsofrågorna och ekonomin. Vi är i underläge därför att vi inte är tillräckligt informerade själva och inte hinner sätta oss in i sakerna, innan vi blir påverkade.

Sanningens väg – och osanningens

När de unga närmar sig tiden att flyga ut ur föräldraboet och familjens trygghet är det viktigt att de är utrustade att möta gängens krav och de normer som vänder sig mot föräldrarnas och Kyrkans. Utan kyrkan har de unga inget mönster att följa och lita sig på. De dras lätt in i farliga gemenskaper med farliga och falska förhoppningar inför framtiden.

Alla kan bli evigt räddade men inte alla blir räddade till evigt liv hos Gud

I de allmänna förbönerna under Långfredagens gudstjänst tar Kyrkan också upp ”dem som inte tror på Gud”. Förhoppningen som kommer till uttryck om deras slutliga frälsning bygger enligt bönen på samvetet, alltså tron att också den ”som inte tror” kan räddas genom att ”följa sitt samvete”. Av största vikt är erkänna att varje människa, också syndare, och de som inte tror, eller inte vill tro, har ett samvete. Gud har gett varje människa samvetet och förmågan att skilja ont från gott, men lägger det i människans frihet som skapad varelse, att rätt använda denna förmåga i sina handlingar.

Vad betyder ’sanning’ och ’samvete’ för oss moderna människor?

Så sent som 1993 kunde påven Johannes Paulus II sammanfatta den ”återvändsgränd”, i vilken tanken på samvetet hamnat i Västerlandet. Sanningen och samvetet hade underordnats tidsandan. Det är nog riktigt att vår tids människor inte längre undrar över vad saker och ting, eller moraliska begrepp, är, eller vilken substans de har. Man är helt inriktad på vad dessa begrepp betyder, alltså vad språket har att säga om till exempel sanningen och samvetet.  Då uppstår ett behov av klarhet. En förnuftets skärpa som står emot all motsägelsefullhet och känslomässiga impulser.

Samhörighetens mirakel

Det finns de som gifte sig därför att de älskade varandra. Det finns också de som älskar varandra därför att de gifte sig. Kärleken är egentligen mirakulös. Lyckliga de som finner den. Kärleken är en god kraft som växer inifrån. Får den inte den näring den behöver för att växa, vissnar den och blir giftig. Den kan fortfarande rädda, men något nytt kommer att behövas. Barnens liv och framtid är beroende av föräldrarnas enhet och trohet. Barnens kärlek till föräldrarna är deras verkliga lön.

Ofelbar lära – sexualitetens etik

Fader Ray Atwood har gett en begriplig bakgrund till den auktoritetskris som följde på utgivningen av encyklikan om regleringen av barnafödslarna, Humanae Vitae 1968. Hans slutsats är att de kraftiga invändningarna, som ändå inte var representativa för biskoparna, kunde ha undvikits om de båda påvarna, nu helgonförklarade, Johannes XXIII och Paulus VI, hade kommit ut tidigare med förklaringen kring p-pillret och andra metoder, och jämförde med påven Pius XI som med Casti Connubii encyklikan om äktenskapet 1930 varit snabbt ute och besvarat den fråga som avgjorts av anglikanerna samma år och som överlåtit det moraliska ansvaret för regleringen av födslarna till de gifta paren själva utan kyrkligt bindande lära.

Nej, man ska lära sig själv och sina barn att ha helig respekt för vad sexualitet är

Den respekten kan bara komma från de vuxna, de erfarna, från föräldrar och föregående generationer. Lyckas det är framtiden räddad. Annars är den allvarligt hotad. Respekten för sexualiteten är en ärvd kunskap att se allvarligt och ansvarsfullt på. Det som allvarligt skadat den naturliga inställningen till sexuella handlingar är nya begrepp som ”safe sex” i ungdomen och barnbegränsningen i vuxenlivet.

Tiggarna i det himmelska Jerusalem

I en dröm såg jag på gatorna i det himmelska Jerusalem många tiggare som satt på trottoarerna. De hade någon slags tiggarmössor i rispapper  bredvid sig. Kom det någon förbi höll de fram mössan med uttråkad min och utan försök att se vänliga ut. Av gammal vana försökte de göra det så bekvämt för sig som möjligt.

Den goda ekumeniken betraktar inte olikheter i läran som ett normaltillstånd utan som drivkraft till enhet

All enhet kommer från Gud och oenighet från människan. Aposteln Paulus talar om en Herre, en tro ett dop. Gud talar genom Ordet som blivit människa i Kristus Jesus. All enhet finns i Honom, all oenighet kommer utifrån. Bioetiken är ett sådant område där ekumenisk samsyn är ovanlig. För att vara en god kraft i samhället och samtidigt närma sig enheten mellan de döpta behöver man ha samsyn i alla frågor som gäller livets helighet och äktenskapets enhet och oupplöslighet.