800-årsjubileum av Den Helige Franciskus av Assisi Stigmatisering 17 september 1224

800-årsjubileum av Den Helige Franciskus av Assisi Stigmatisering 17 september 1224

Den Helige Franciskus av Assisi  Stigmatisering

800-årsjubileum

av

Den Helige Franciskus av Assisi

Stigmatisering 17 september 1224

Vår Serafiske Fader Franciskus hade, redan från sin omvändelse, en innerlig devotion till den Korsfäste Kristus; en fromhet som han alltid förkunnade och förmedlade till andra i ord och med sitt sätt att leva.

Efter en period av intensiv apostolisk aktivitet drog helgonet sig tillbaka till berget La Verna i Toscana för att göra en fyrtio dagar fasta och bön, som han brukade göra. Under denna tid av tystnad, bön och fasta får han visionen av Kristus den Korsfäste i form av en Seraf. För endast i sann inre och yttre tystnad kan vi höra och ta emot den som talar. Medan han var försänkt i bön och meditation, satte Kristus, genom ett enastående underverk, sitt lidandes sårmärken på Franciskus´ kropp. Det var som en bekräftelse på att Franciskus endast hade längtat efter att fullkomligt bli formad efter Kristus. Kyrkan i sin tur bejakade detta och såg i stigmatiseringen av Franciskus Herren Jesu Kristi eget svar på helgonets längtan efter fullkomlig andlig förening med Honom. Franciskanordens ”andre grundare”, kyrkoläraren den Helige Bonaventura sammanfattar Franciskus erfarenhet på La Verna med följande ord: ”Kristi starka kärlek förvandlade den älskande till en bild av den Älskade själv” (Stora Levnadsbeskrivningen, 13, 5, FF 1228). Det var den Helige Bonaventura, år 1257 valdes till Ordens generalminister, som blev upphov till den nu så kända beskrivningen av Helige Franciskus som ’alter Christus’, dvs. den fullkomliga bilden av Kristus. Detta var den andlighet som skulle eftersträvas i Franciskanorden: att bli alltmer formad efter Jesus Kristus och inte sträva efter något annat än att uppfylla den Himmelske Faderns Vilja.

Därför var också de flesta av de första klostren i Franciskanorden grundade på platser som favoriserade tystnad och kontemplation.

Mötet med den älskade Herren blir till lovsång och efteråt komponerar Franciskus Lovsången till Gud, den Allrahögste (FF 261), kallad även för Helige Franciskus´ Litania till den Allrahögste:

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk.

Du är stark,

Du är stor,

Du är den Högste,

Du är den Allsmäktige Konungen,

Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung.

Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda, Herre och Gud,

    levande och sann Gud.

Du är Kärleken,

Du är Barmhärtigheten,

Du är Visheten,

Du är Ödmjukheten,

Du är Tålamodet,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Tryggheten,

Du är Vilan,

Du är Glädjen,

Du är vårt Hopp och vår Fröjd,

Du är Rättrådigheten, Du är Måttfullheten,

Du är all vår Rikedom i överflöd,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Beskyddaren,

Du är vår Väktare och Försvarare,

Du är Starkheten,

Du är Vederkvickelsen,

Du är vårt Hopp,

Du är vår Tro,

Du är vår kärlek,

Du är all vår sötma,

Du är vårt eviga liv,

Du store och underbare Herre, Allsmäktige Gud, Barmhärtige Frälsare.

Påven, Salige Benedikt XI (1303 - 1304) tillät Franciskanorden att fira detta privilegium, som gjorde den fattige Franciskus till ett ”lysande tecken” på Kristus.

Den Helige Franciskus erfarenhet på berget La Verna den 17 september 1224 får oss säkert att tänka och reflektera över vår egen relation till Kristus.

Hur stark och djup är den egentligen? Vart leder vår tro, vårt hopp och vår kärlek till? Är vår läsning av Guds ord och andlig läsning en verklig fördjupning av att lära känna Kristus? Hur är min bön egentligen? Leder mitt andliga liv mig närmare Herren eller sitter jag fast i något? Vad hindrar mig från att bli alltmer fri från allt som binder mig andligen, psykiskt mm. för att bli den vän till Kristus som är meningen?

Och blir vårt kristna liv en alltmer förvandling av oss själva så att Guds Ande kan leda oss till det som är meningen, som Aposteln Paulus uttrycker det: ”För mig är livet Kristus” (Filipperbrevet 1:21).

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Böner och andakter med temat

Helige Franciskus Stigmatisering

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Novena inför

Helige Franciskus Stigmatiserings Fest

8 – 16 september, festdag 17 sept.

Du som en gång var världslig och fåfäng blev ödmjuk och fattig för Jesu skull. Din innerliga kärlek till den Korsfäste fick sitt uttryck genom Kristi Sårmärken på din kropp.

Hur väl behöver inte vi som lever i denna själviska tid, få del av din hemlighet, som lockar många män och kvinnor att efterlikna dig.

Bed för mig att bli befriad från det som snärjer och binder mig här i livet (nämn det du vill ha hjälp med).

Låt mig likt dig och den Helige Aposteln Paulus få den inre frihet att jag också kan säga: ”I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp” (Gal 6:17).

Lär oss att älska det som du älskade, för att bli alltmer lika Kristus: de fattiga, ett enkelt liv utan krav på tillfredsställelser och bekvämlighet och att hysa orubbligt förtroende Kyrkans förmedling av det jag behöver för att uppnå frälsningen och för Kristi Ställföreträdare påven, på jorden. Amen.

Bed för oss Helige Franciskus, att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

De Fem Söndagarna

till åminnelse av

Den Helige Franciskus´ Stigmatisering

Leo XIII förlänade i ett dekret från den 21 november 1885 fullkomlig avlat till de troende som under de fem söndagar (avlaten är fullkomlig varje söndag) som föregick den Helige Franciskus´ Stigmatieringsfest den 17 september uppmärksammar helgonets Stigmatisering genom meditation och/eller någon bön (valfri) och utför någon god gärning till de heliga stigmatasårens ära.

Förslagsvis ber man följande bön från den franciskanska traditionen under de fem söndagarna:

Bön till Åminnelse av

Den Helige Franciskus´ Stigmatisering

Ur Guida Spirituale, 1967. Stigmatiseringsfesten firas den 17 september

Serafiske Fader Franciskus, du levande avbild av den korsfäste Frälsaren, jag vördar och välsignar dina heliga stigmatasår, som har gjort att du, även till det yttre, liknar vår Herre.

Av hela mitt hjärta ber jag dig att även jag får nåden att bli innesluten i Jesu Sår och brinnande i Hans kärlek, så att jag befriar mitt hjärta från kärleken till det världsliga och endast har min glädje i de Himmelska Hemligheterna för att med dig uppriktigt kunna upprepa de ord som för dig var så kära: ”Min Gud och Mitt Allt.” Amen.

Ära vare Fadern… (5 ggr.)

Helige Franciskus,

lär oss älska Kyrkan

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

Skrevs för Kyrkans konsekration i Jönköping den 28 november 1999

Helige Franciskus, du såg den Katolska Kyrkan som Kristi kärleks mästerverk. Hjälp oss att ständigt på nytt upptäcka hur Herren älskar sin Brud Kyrkan, så att även vi blir villiga att vara med om att bygga upp den på nytt genom vår strävan efter helighet. För dig var kyrkan, där Tabernaklet finns, den privilegierade mötesplatsen mellan människa och Gud.

Bed för oss, Helige Franciskus, att vår andes ögon öppnas för att vi rätt ska kunna uppskatta Herrens närvaro i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Du var inte bara en stor bedjare, du blev också ”förvandlad till bön” som dina vänner skrev om dig. Hjälp oss genom ditt föredöme och förbön att bli bönens människor, som blir förvandlade till att alltmer likna Kristus, vars Sårmärken du fick bära på din kropp som en bekräftelse på din totala förening med Frälsaren. Amen.

Andakt till Vår Serafiske Fader Franciskus

för den 17 september

Bröderna sjunger:

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum, virtutis speculum, recti via, regula morum, carnis ab exilio duc nos ad regna polorum.

Översättning:

Var hälsad, Franciskus, helige fader, vårt fäderneslands ljus, helighetens förebild, alla dygders spegel, det godas ljusa väg. du, som är Kristi levande Evangelium, led oss genom denna landsflykt till Himmelriket.

Bön till Den Korsfäste

P Låt oss vända oss till Kristus vår Herre och Frälsare med samma bön som vår Serafiske Fader Franciskus bad inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet.

Med denna bön bad Franciskus om vägledning och efter dessa ord gav Herren honom uppdraget att bygga upp och förnya sin älskade brud Kyrkan:

Du Allrahögste, ärorike Gud,

Alla upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag. Amen.

Läsning ur Broder Tomas av Celanos (ca 1185/90 – ca 1260) levnadshistoria:   

(Andra boken, Kapitel 3 – skriven 1229 direkt efter Franciskus helgonförklaring 1228)

Medan han uppehöll sig i eremitaget som kallas för La Verna efter platsen där det låg, två år innan han återlämnade sin själ till himlen, såg han i en syn från Gud en man som hade sex vingar som en seraf, som stod över honom med armarna utsträckta och fötterna intill varandra, fäst vid ett kors. Två av vingarna var uppresta, två var utsträckta över hans huvud som för flykt, och två täckte hela hans kropp. När den Allrahögstes tjänare såg detta uppfylldes han av allra största vördnad, men kunde inte förstå vad denna syn betydde för honom själv. Samtidigt gladde han sig storligen och kände stort välbehag vid åsynen av det vänliga och älskvärda ansiktsuttrycket serafen hade när denne såg på honom. Serafens skönhet var obegriplig, men det faktum att han var fäst vid ett kors och det bittra lidandet detta medförde skrämde honom. Därför kände han sig både ledsen och lycklig när han reste sig upp efteråt, eftersom han upplevde omväxlande glädje och sorg i hjärtat. Han oroade sig över det som hänt, funderade hela tiden över vad denna syn kunde betyda, och var angelägen att förstå vad som var meningen med synen.

Eftersom han inte kunde komma på något som helst begripligt om vad synen betydde, och den upptog honom helt med något alldeles nytt, kände han stor oro i sitt innersta. Därefter började tecken på spikhuvuden visa sig på hans händer och fötter, precis där han sett dem tidigare på den korsfäste som svävat över honom.

Hans händer och fötter verkade genomborrade i mitten av spikar, spikhuvudena framträdde mitt i händerna och på ovansidan av fötterna, och spetsarna stack ut på de motsatta sidorna… På högra sidan av hans överkropp fanns märket av ett avlångt ärr, som om han genomborrats av en lans, och därifrån droppade det ofta blod, så att hans tunika och underkläder ofta fläckades ner av hans heliga blod…

Han försökte aldrig använda sig av detta för att få uppmärksamhet, som tecken på fåfänga. I stället försökte han göra allt för att dölja märkena, så att ingen mänsklig ynnest skulle kunna frånta honom den nåd han fått.

Bön

P Herre Jesus Kristus, för att upptända våra hjärtan med Din kärleks eld har Du förnyat Ditt Heliga Lidandes Sår på vår Fader Franciskus´ kropp. Ge oss nåden, för hans förtjänsters och förböners skull, att alltid bära korset och ge Dig värdiga frukter av vår botgöring.

Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

P Serafiske Fader Franciskus, du levande avbild av den korsfäste Frälsaren, jag vördar och välsignar dina heliga stigmatasår, som har gjort att du, även till det yttre, liknar vår Herre.

Alla Bed för mig att även jag får nåden att bli innesluten i Jesu Sår och brinnande i Hans kärlek:

- så att jag befriar mitt hjärta från kärleken till det världsliga

- och endast har min glädje i de himmelska hemligheterna

- för att med dig uppriktigt kunna upprepa de ord som för dig var så kära:

”Min Gud - Mitt Allt.” Amen.

Litania till Vår Serafiske Fader Franciskus

Ur Broder Tomas av Celanos Den Helige Franciskus levnadshistoria, 1229, kap 29

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, du den Serafiska Ordens Beskyddare, bed för oss

Helige Franciskus, så ärorik i ditt livs oskyldighet

Helige Franciskus, så ärorik i dina ords enkelhet

Helige Franciskus, så ärorik i ditt hjärtas renhet

Helige Franciskus, så ärorik i kärleken till Gud

Helige Franciskus, så ärorik i kärleken till bröderna

Helige Franciskus, så ärorik i entusiastisk lydnad

Helige Franciskus, så ärorik i ditt änglalika liv

Helige Franciskus, du som var vänlig i ditt beteende

Helige Franciskus, du var fridfull till din läggning

Helige Franciskus, du var generös i uppmuntran

Helige Franciskus, du var trogen i det du åtagit dig

Helige Franciskus, du var klok i dina råd

Helige Franciskus, du var effektiv i det du företog dig 

Helige Franciskus, du var behaglig i allt

Helige Franciskus, du var lugn till sinnet

Helige Franciskus, du var trevlig i ditt sätt att vara

Helige Franciskus, du var allvarsam i anden

Helige Franciskus, du var upplyft i kontemplationen

Helige Franciskus, du var outtröttlig i bönen

Helige Franciskus, du var brinnande i allt

Helige Franciskus, du var fast i din beslutsamhet

Helige Franciskus, du var konsekvent i dygden

Helige Franciskus, du var uthållig i nåden

Helige Franciskus, du var densamme i allt

Helige Franciskus, du var snabb att förlåta

Helige Franciskus, du var långsam i att bli arg

Helige Franciskus, du var fri till sättet

Helige Franciskus, du utmärkte dig för din minnesförmåga

Helige Franciskus, du var klok i diskussioner

Helige Franciskus, du var noggrann i dina val

Helige Franciskus, du var du var enkel i allt

Helige Franciskus, du var sträng mot dig själv men vänlig mot andra

Helige Franciskus, du hade god urskiljningsförmåga i allt

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

P Bed för oss Serafiske Fader Franciskus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

P Serafiske Fader Franciskus, hjälp oss syndare, du som älskade syndare, Allraheligaste Fader.

Alla Vi ber dig att i din barmhärtighet genom dina ärorika förböner reser upp alla du ser som mår dåligt på grund av sina missgärningars orenhet.

P Himmelske Fader, för att upptända våra själar med Din kärleks eld, har Du präglat den Serafiske fadern Franciskus med Din Sons lidandes tecken.

Låt oss, på hans förbön, få nåden att efterlikna Kristus i Hans död, för att så få ta del i Hans uppståndelse.

Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Bön till Den Helige Franciskus för alla Hans Efterföljare

Ur II Celano 224. En bön som franciskanbröder brukar be till sin ordensgrundare och som lämpar sig för alla att använda som förbön för Franciskanordens helgelse och förnyelse.

P Helige Fader Franciskus, kom ihåg alla dina söner och döttrar. Du vet väl, stora helgon, hur de, plågade av oundgängliga prövningar, bara på avstånd följer i dina fotspår.

Alla Ge dem styrka att stå emot.

Rena dem, så att de blir lysande i helighet.

Ge dem glädje, så att de verkligen blir lyckliga.

Be för dem, så att de lever i sann ödmjukhet så som du gjorde, så att de blir fattiga, så som du var det, och så att de kan lära sig att älska den korsfäste Kristus, så som du alltid älskade Honom.

P Han som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Helige Franciskus, öppna Hoppets Portar

Helige Johannes Paulus II bad denna bön på berget La Verna i Toscana den 17 september 1993. Platsen för Franciskus´ Stigmatisering den 17 september 1224.

P Helige Franciskus, stigmatiserad på La Verna, världen längtar efter dig, du den Korsfäste Jesu sanna ikon!

Den behöver ditt hjärta öppet för Gud och för andra, dina sargade nakna fötter, dina genomborrade händer lyfta i bön. Den längtar efter din röst, bräcklig men ändå fylld av Evangeliets kraft.

Franciskus, hjälp denna tids människor att bli medvetna om syndens ondska och sträva efter att renas från den genom att göra bot.

Alla Hjälp oss att bli befriade från själva syndens struktur som behärskar dagens samhälle.

P Väck medvetandet om det omedelbara behovet av fred mellan folk och länder hos de styrande.

Ingjut hos unga människor din livslust som kan motstå frestelserna från dagens många dödskulturer.

Alla Lär dem som sårats av varje form av ondska, glädjen i att kunna förlåta.

Öppna hoppets portar för alla dem som är korsfästa av krig, hunger och lidande. Amen.

Franciskus Välsignelse

Den ”Aronitiska Välsignelsen” som Franciskus skriftligen gav Broder Leo

P Herren välsigne och bevare er.

Alla Amen.

P Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

P Herren vände sitt Ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

P Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

P Gå i Herrens frid och lovsjung Gud i era hjärtan med Franciskus och alla de heliga.

Alla Gud vi tackar Dig!

Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. (29 nov. - 7 dec.).

Försångare: Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

F. Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

F. Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

F. Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

F. O María!

Alla O María!

F. Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

F. Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis, ad Dóminum Jesum Christum.

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvsyndens fläck finns inte i dig. Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, be för oss hos Herren Jesus Kristus.

Om relik av den Helige Franciskus finns, kan var och en komma fram för att vörda och hylla reliken.

Mässa för Festen den 17 september

Vår Serafiske Fader Franciskus Stigmatisering

Detta är en provöversättning för Gråbröderna

Ingångsantifon

Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.

Gloria

Kollektbön

Gud, för att upptända våra själar med Din kärleks eld, har Du präglat den Serafiske fadern Franciskus med Din Sons lidandes tecken.

Låt oss, på hans förbön, få nåden att efterlikna Kristus i Hans död,

för att så få ta del i Hans uppståndelse.

Genom Jesus Kristus…

Första Läsningen:                                   

Ur Paulus brev till Galaterna:

Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.

Responsoriepsalm:

R. Jag är korsfäst med Kristus

Människan är rättfärdiggjord genom tron på Jesus Kristus.

Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tro på Honom. R.

 

Kristus ska bli ärad i min kropp, vare sig jag lever eller dör.

Kristus har älskat mig och har utgivit sig själv för mig. R.

 

För mig är livet Kristus och döden en vinning, därför önskar jag bli befriad från kroppen för att få vara med Honom. R.

 

Halleluja

Jag har blivit korsfäst med Kristus och nu är det inte mer jag som lever, utan Kristus i mig

 

Evangelium:                                            

+ Det Heliga Evangeliet enligt Lukas:

Och Han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.

Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?

Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.”

Bön över offergåvorna

Herre, må den Helige Franciskus´ förbön hjälpa oss och låt kraften av detta offer låta oss få del i Din Sons lidandes frukter och ge oss frälsning.

Han som lever och råder från evighet till evighet.

Prefation

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt, vårt uppdrag och källa till frälsning, att vi alltid och överallt tackar Dig, Helige Fader, Allsmäktige, Evige Gud.

Du har upphöjt den Helige Franciskus som vandrade fattigdomens och ödmjukhetens väg till den evangeliska fullkomlighetens höjder.

Du har upptänt honom med serafisk glöd för att han skulle kunna ära Dig med outsägligt jubel i sin ande för alla Dina händers verk.

Du har tecknat honom med heliga sårmärken och visat honom för världen som den trogna bilden av Kristus den Korsfäste, vår Herre.

Genom Kristus gläder sig änglarna, som i evighet tillber Ditt ansiktes härlighet. Låt även oss få förenas med denna saliga kör i tillbedjan och sjunga: Helig…

Kommunionsantifon

Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig, säger Herren.

Bön efter Kommunionen

Gud, genom vår serafiske fader, den Helige Franciskus´ liv har Du upplyst på många sätt Korsets upphöjda mysterier.

Ge oss Din nåd så att vi kan följa hans exempel i tron och med allt större iver fördjupa oss i dessa hemligheter.  Genom Kristus, vår Herre.

Aronitiska Välsignelsen – Välsignelsen till Broder Leo

Herren välsigne er och bevare er.

Amen.

Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Amen.

Herren vände sitt Ansikte till er och give er sin frid.

Amen.

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern + och Sonen

och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

Amen.

Ave Maria Publikationer

Hjälp Gråbröderna att trycka fler böcker och dela ut fler foldrar för gratis utdelning

Swish 076 555 84 06

(Skriv: AMP)

 

Franciskanorden firar 800 år av:

Den godkända och stadfästa Regeln 1223 – 2023

Julkrubban i Greccio 1223 – 2023

Helige Franciskus Stigmatisering 1224 – 2024

Solsången 1225 – 2025

Vår Serafiske Fader Franciskus egen Påsk 1226 – 2026

 

Gråbröderna har två kloster i Sverige:

Sankt Franciskus Kloster - Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

www.katolskajonkoping.com

 

Sankt Maximilians Kloster – Gråbröderna

Östermalmsgatan 21

591 35 Motala

https://www.motalakloster.com

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek