Den Gudomliga Barmhärtigheten

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Originalmålningen av den Barmhärtige Jesus målad av Eugeniusz Kazimirowski i Vilnius 1934

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Devotionen till Den Gudomliga Barmhärtigheten

Heliga Faustina Kowalska (1905 - 1938) tillhörde Vår Fru av Barmhärtighetens Systrar och har genom sina andliga upplevelser gett upphovet till devotionen av Guds Barmhärtighet i vår tid. Det korta utropet ”Jesus, jag litar på dig” är typiskt för denna devotion.

Vår Herre uppenbarade sig för Syster Faustina många gånger och gav henne denna mission:

- Att göra en bild av den barmhärtige Herren såsom hon hade sett Honom uppenbara sig i Plock den 22 febr. 1931 och sedan sprida denna i hela världen ”Jag lovar den själ som vördar denna bild att han eller hon inte ska gå förlorad. Jag lovar även på denna jord seger över fienden och särskilt i dödsstunden… Den som sätter upp denna bild och vördar den i sitt hus ska bevaras från straff.”

- Att sprida budskapet om den Gudomliga Barmhärtigheten. Jesus sade till henne: ”Ju större människans misär är, desto större rätt har hon till min barmhärtighet därför att jag vill frälsa alla. Innan jag kommer som Domare, öppnar jag min barmhärtighets dörrar. Den som inte vill gå igenom barmhärtighetens dörr, måste gå igenom min rättvisas dörr. Mänskligheten kommer inte att finna frid förrän den vänder sig med fullt förtroende till min barmhärtighet. Jag ber min skapelse om förtroende. Uppmuntra själarna att lita på min barmhärtighet. Säg till de svaga och syndiga själarna att inte vara rädda för att komma till mig. Bristen på förtroende smärtar mig mer än människans synder.”

- Att förbereda världen inför den Yttersta Domen.

- Att instifta Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag som Herren ville skulle firas andra Påsksöndagen och som Han ville skulle förberedas med att be en Novena med inledning på Långfredagen (denna novenabön är Barmhärtighetens Krona). Den som den dagen hade biktat sig och tagit emot Kommunionen får löftet av Herren att ta emot fullkomlig förlåtelse för sina synder och eftergift av syndens konsekvenser (Fullkomlig avlat).

I ett dekret från den 5 maj Jubelåret 2000 från Kongregationen för Riterna beordrade Johannes Paulus II att andra Påsksöndagen numera ska kallas Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag och i ett dekret från den 29 juni 2002 förlänade den Helige Fadern fullkomlig respektive partiell avlat till de troende som uppfyllde villkoren för firandet av Barmhärtighetens Söndag.

- Att sprida devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten. ”Jag ska beskydda de själar som sprider devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten”.

Barmhärtighetens ABC

Man kan sammanfatta budskapen om den Gudomliga Barmhärtigheten i tre punkter:

  1. Be om barmhärtighet för dig själv och hela mänskligheten.
  2. Var barmhärtig mot andra människor (Jfr. Herrens ord angående dem som korsfäste Honom: ”Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör.”)
  3. Lita fullständigt på Jesus!

Devotionen till

Den Gudomliga Barmhärtigheten består av

Den som vill uppfylla Herrens önskan att fira Hans Gudomliga Barmhärtighet ska:

- vörda en bild på den Barmhärtige Jesus. Denna bild bör man ha uppsatt i sitt hem, ha någon liten bild i sin bönbok etc. Hos katolska bokhandlare bör man kunna få tag på både större och mindre bilder av den Barmhärtige Jesus. Bilden avbildar den uppståndne Frälsaren, som bär Sårmärken och från vars genomborrade Hjärta kommer ut två strålar: en röd och en vit. Jesus förklarade strålarnas betydelse: den röda står för Jesu Blod som är själarnas liv. Den vita strålen står för det vatten som strömmade ut från Kristi Sidosår och som gör själarna rättfärdiga. ”Dessa två strålar kom från djupet av min ömma Barmhärtighet när mitt Hjärta i dödskampen öppnades av soldatens lans.” Syftet med bilden är att den är ett redskap för att erhålla nåd och att vara en påminnelse för världen om behovet att ha förtroende för Gud och att visa sin nästa barmhärtighet. Orden ”Jesus, jag litar på Dig”, som är skrivna på bildens nedre del, talar om behovet av tillit och förtröstan. Jesus sa också till Syster Faustina: ”Bilden ska också vara en påminnelse om behovet av min Barmhärtighet för även den starkaste tro är av ingen betydelse utan gärningar.”

Originalbilden vördas i Systrarnas kloster i Vilnius (se framsidan på detta häfte).

- Uppskatta Försoningens Sakrament. Bikta dig helst en gång per månad. Inför Barmhärtighetens Söndag ska man helst bikta sig inom en vecka före eller efter festen.

- Fira Barmhärtighetens Söndag, som är söndagen efter Påskdagen. Inför denna ska man be Barmhärtighetens Krona som novena. Denna novena börjar man be Långfredagen fram till Barmhärtighetens söndag. Den novena som ofta återges i många bönböcker är inte obligatorisk, utan var ämnad för Heliga Faustinas privata bön. Däremot ska man om möjligt bikta sig och ta emot den Heliga Kommunionen på denna dag.

- Be helst dagligen Barmhärtighetens Krona. I denna uppenbarade bön offrar vi Jesu Kristi Kropp, Blod, Själ och Gudomlighet till Fadern. Vi förenar oss med Hans Korsoffer för hela världens frälsning. Genom att offra till Fadern Hans älskade Son, använder vi oss av det mest övertygande argumentet med vilket vi kan be om barmhärtighet för oss själva och för hela världen. Bönens ”vi” inbegriper oss själva, alla människor i denna värld och själarna i Skärselden (Jfr. Heliga Stolens Dekret, 29 juni 2002). Genom att be denna Rosenkransbön utför vi en kärleksgärning för vår nästa.

Angående namnet Barmhärtighetens Krona: på polska heter denna böneform Koronka do Milosierdzia Bozego, dvs. bönekrona. Ibland hör eller läser man felaktigt namnet Barmhärtighetens Rosenkrans, men detta är en rosenkransbön som uppenbarades av Herren till Syster Maria Martha Chambon (1841 - 1907) för att hylla Kristi Heliga Sår och den rosenkransbönen fick av Herren själv namnet Barmhärtighetens Rosenkrans. Långt senare ändrade systrarna namnet till Jesu Heliga Sårs Rosenkrans.

- Varje dag uppmärksamma Barmhärtighetens Timma klockan 15.00 (den timma Vår Herre dog på Korset). Det är nådens timma för hela världen, då barmhärtigheten segrade över rättvisan.

Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

Den 5 maj Jubelåret 2000 offentliggjordes den Helige Johannes Paulus II:s beslut att man i hela Kyrkan även liturgiskt skulle kalla den andra Påsksöndagen (Vita Söndagen) för Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag, så som Herren själv hade önskat enligt den Heliga Faustina.

Barmhärtighetens Söndag ska inte bara vara en dag då Gud särskilt äras i sin outrannsakliga barmhärtighet, utan även en dag med nåd för alla människor, och särskilt då för syndare.

Herren gav ett mycket stort löfte till dem som högtidlighåller denna högtid med att be Barmhärtighetens Novena från Långfredagen till nämnda söndag, bikta sig och ta emot den Heliga Kommunion:

”Fullständig förlåtelse för alla synder och efterskänkande av straff”

Detta är en oerhörd gåva från Herren, som vi ju normalt sett endast får i dopet.

Storheten i denna Barmhärtighetens Söndag ligger också i det löfte att alla, till och med de som först denna dag omvänder sig, kan genom bön få alla nådegåvor, om de är i enlighet med Guds Vilja.

Herren ville att prästerna högtidligen skulle välsigna bilden av Den Barmhärtige Jesus på denna söndag.

Vår Herre Jesus Kristus vill att Barmhärtighetens Bild, såsom den uppenbarades för den Heliga Faustina, denna dag högtidligt ska välsignas och äras offentligt (d.v.s. liturgiskt under Högmässan) och att själasörjarna (prästerna) ”talar till själarna om denna Guds stora och oändliga barmhärtighet”.

För att de troende ska få del av dessa stora gåvor, som Herren vill skänka varje människa och hela mänskligheten, ska de:

- vara i nådens tillstånd (d.v.s. ha biktat sig väl och noggrant)

- uppfylla villkoren för devotionen till Guds barmhärtighet (förtröstan och verksam kärlek till nästan)

- denna dag träda fram till ”Livets Källa”,

d.v.s. den Heliga Kommunionen.

Enligt dekret från den Heliga Stolen den 29 juni 2002 gäller följande för åtnjutandet av avlaten vid Barmhärtighetens Söndag:

- Fullständig avlat ges under vanliga villkor: (bikt, Kommunion och bön enligt den Helige Faderns intentioner) till de troende som, på Barmhärtighetens Söndag, i någon kyrka eller kapell deltar i bönerna till den Gudomliga Barmhärtighetens ära inför det Allraheligaste Sakramentet (utställt för Tillbedjan eller i Tabernaklet).

- Villkoret för den fullständiga avlaten är att man inte har någon dragning till synd, även venial (vanesynd).

- Till de böner som man ber gemensamt i kyrkor eller kapell (exempelvis Barmhärtighetens Krona) ska man tillägga ett Fader vår, Trosbekännelsen samt invokationen: ”Jesus, jag litar på Dig”.

- För sjömän som arbetar på skepp, de som befinner sig på flykt i krig, hemlösa i flyktingläger, drabbade av politiska omständigheter när det är utegångsförbud etc., de sjuka och dem som vårdar sjuka samt alla andra som av giltiga motiv inte kan gå till någon kyrka eller kapell på Barmhärtighetens Söndag kan även de åtnjuta den fullständiga avlaten om de helhjärtat tagit avstånd från all synd, har intentionen att gå till bikt och Kommunion så fort tillfälle ges, ber enligt den Helige Faderns intentioner (ofta ett Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern) samt: Fader vår, Trosbekännelsen och invokationen: ”Jesus, jag litar på Dig”.

- Är det till och med omöjligt för ovannämnda personer att även be dessa böner är det tillräckligt att de andligen förenar sig med alla de troende som denna dag utför de villkor som den Helige Fadern satt upp för åtnjutandet av den fullständiga avlaten. De ska dock förena sitt lidande och sitt livs svårigheter med Frälsaren och uppoffra det till Gud tillsammans med föresatsen att, så fort tillfälle ges, uppfylla de vanliga villkoren för att få den fullständiga avlaten.

- Präster, särskilt de som har församlings tjänst, är förpliktade enligt dekretet att informera om Kyrkans regler angående Barmhärtighetens Söndag, erbjuda tillfälle till bikt (efter Mässa, Vesper eller under andakten till den Gudomliga Barmhärtigheten), samt leda de böner som är förknippade med denna devotion.

Heliga Faustinas Novena till

Den Gudomliga Barmhärtighen

Förberedelsen inför Barmhärtighetens söndag ska vara en novena som går ut på att under nio dagar, från och med Långfredagen, be Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona.

I den Heliga Faustinas Dagbok finns också nedtecknade Jesu särskilda intentioner för varje dag under denna novena. Herren dikterade dessa för hennes eget bruk men kan med fördel användas av oss alla under denna novena. Fortsätt gärna att be denna novena under resten av året.

Jesus sa till den Heliga Faustina: ”Jag vill att du under dessa nio dagar ska leda själar till min barmhärtighets källa, för att de ska hämta kraft, få svalka och alla de nådegåvor som de behöver för livets mödor, särskilt i dödsstunden. Varje dag leder du till mitt hjärta en annan grupp själar och låter dem sjunka ned i havet av min barmhärtighet. Och jag ska leda alla dessa själar till min Faders Hus… Varje dag kommer du att be min Fader om nåd för dessa själar genom mitt bittra lidande.”

Första dagen

”För i dag fram hela mänskligheten till mig, särskilt då alla syndare. Låt dem sjunka ned i havet av min barmhärtighet, och därigenom ger du mig tröst i den bittra sorg som förlusten av själar vållar mig.”

Jesus, Du är den Barmhärtige, som har medlidande med oss och förlåter oss. Se inte till våra synder utan till den förtröstan som vi har på Din oändliga godhet, och ta emot oss alla i Ditt medlidsamma Hjärtas boning. Låt oss aldrig någonsin lämna denna boning. Vi bönfaller Dig genom Din kärlek, som förenar Dig med Fadern och den Helige Ande.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på hela mänskligheten, särskilt på arma syndare. Denna mänsklighet är innesluten i Jesu medlidsamma Hjärta och visar oss Din barmhärtighet för Hans smärtas och plågas skull, för att vi må prisa Din barmhärtighets allmakt i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Andra dagen

”För idag fram själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla Gudsvigdas själar till mig och låt dem sjunka ner i min oändliga barmhärtighet. De har gett mig kraft att hålla ut i mitt bittra och svåra lidande. Genom dem, liksom genom kanaler, rinner min barmhärtighet över mänskligheten.”

Jesus, Du den Barmhärtige, från Dig kommer allt som är gott. Mångfaldiga i oss nåden att utföra värdiga barmhärtighetsgärningar, så att de som ser oss lovprisar barmhärtighetens Fader, som är i Himmelen.

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på dem som är utvalda i Din vingård, på själasörjarnas, munkarnas, nunnornas, ja, alla de Gudsvigdas själar, låt kraften av Din välsignelse komma dem till del, och för det som Din Sons Hjärta känner för dem, för i Hans Hjärta är de inneslutna, ge dem Din kraft och Ditt ljus, så att de alltid leder andra på frälsningens vägar och att de tillsammans får sjunga din oändliga barmhärtighets ära i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Tredje dagen

”För i dag fram till mig alla fromma och trogna själar och låt dem sjunka ned i mitt hav av barmhärtighet; dessa själar gav mig tröst på Korsets väg, de var droppen av tröst i ett hav av bitterhet och lidande.”

Jesus, Du är den Barmhärtige, som låter Dina nådegåvor i övermått komma alla till del ur Din barmhärtighets skatter, ta emot oss i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning och låt oss aldrig någonsin komma ut ur den. Vi ber Dig om detta genom Din oändliga kärlek, den som Ditt Hjärta brinner av till Fadern i Himmelen.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de trogna själar som på Din Sons arv, och ge dem Din välsignelse för Hans smärtas och lidandes skull. Låt dem ständigt få vara under Din vård, så att de inte förlorar kärleken och den heliga trons skatt och att de med änglarnas och helgonens hela härskara i evighet får prisa Din omätliga barmhärtighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Fjärde dagen

”För i dag fram till mig hedningarna och dem som ännu inte känner mig. Under mitt bittra lidande tänkte jag också på dem och mitt Hjärta gladdes åt deras framtida iver. Låt dem sjunka ned i havet av min barmhärtighet.”

Jesus, Du är medlidsam och hela världens Ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de hedningar som ännu inte känner Dig. Låt strålarna av Din nåd upplysa dem, så att också de tillsammans med oss får prisa Din underbara barmhärtighet och tillåt inte att de någonsin lämnar Ditt medlidsamma Hjärtas boning.

Evige Fader, se med Din barmhärtiga blick på hedningarnas själar och deras själar som ännu inte känner Dig men är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dra dem in i Evangeliets ljus. Dessa själar vet inte vilken stor lycka det är att älska Dig. Låt även dessa själar få prisa din barmhärtighets givmildhet i evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Femte dagen

”För i dag fram till mig de brödernas och systrarnas själar som är avskilda från min Heliga Kyrka och låt dem sjunka ner i havet av min barmhärtighet. I ett bittert lidande slet de sönder min Kropp och mitt Hjärta, det vill säga min Kyrka. Då de återvänder i enhet med Kyrkan läks mina sår och på detta sätt ger de mig lindring i smärtan.”

Jesus, Du är medlidsam och godheten själv. Dem som ber Dig förvägrar Du inte ljus. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning våra avskilda bröders och systrars själar och dra dem med Ditt Ljus till enhet med Kyrkan. Låt dem inte lämna Ditt barmhärtiga Hjärtas boning, utan låt även dem få prisa Din barmhärtighets givmildhet.

Evige Fader, se med Din barmhärtighets blick på våra avskilda bröders och systrars själar, särskilt på själarna hos dem som förspillt Din godhet, missbrukat Dina nådegåvor och envist hållit fast vid sina fel. Se inte till deras fel utan på Din Sons kärlek och Hans bittra lidande, som Han underkastade sig för deras skull, då även de är inneslutna i Jesu Barmhärtiga Hjärta. Låt även dessa själar få prisa din stora barmhärtighet i evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Sjätte dagen

”För i dag fram till mig tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar liknar mest mitt Hjärta. De gav mig styrka i mitt bittra lidande då jag dog. Jag såg dem som änglar på jorden, som kommer att vaka vid mina altaren. Jag låter hela strömmar av nådegåvor komma över dem. Min nåd kan endast en ödmjuk själ ta emot. Ödmjuka själar skänker jag min tillit.”

Jesus, Du är medlidsam och har själv sagt: ”Lär av mig, jag är tyst och ödmjuk av Hjärtat…” Ta emot i Ditt Barmhärtiga Hjärtas boning alla tysta och ödmjuka själar och små barns själar. Dessa själar framkallar hela Himlens hänförelse och är särskilt älskade av den Himmelske Fadern. De är en väldoftande bukett inför Guds Tron, en doft som Gud själv tar emot. Dessa själar har en ständig boning i Ditt Barmhärtiga Hjärta och sjunger oupphörligt en kärlekens och barmhärtighetens hymn i evighet.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på tysta, ödmjuka själar och små barns själar som är inneslutna i Jesu Barmhärtiga Hjärtas boning. Dessa själar liknar mest Din Son. Doften av dessa själar stiger upp över jorden och når ända fram till Din Tron. Barmhärtighetens och all godhets Fader, jag bönfaller Dig genom den kärlek och det behag som Du har till dessa själar att välsigna hela världen och att alla själar tillsammans får sjunga din barmhärtighets lov i evigheters evighet. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Sjunde dagen

”För i dag fram till mig sådana själar som särskilt ärar och prisar min barmhärtighet och låt dem sjunka in i min barmhärtighet. Dessa själar har allra mest känt smärta över mitt lidande och trängt djupast in i min Själ. De är en levande avspegling av mitt medlidsamma Hjärta. Dessa själar kommer att lysa med särskild klarhet och strålglans i det kommande livet. Ingen av dem kommer att hamna i helvetets eld. Jag ska särskilt skydda var och en i dödsstunden.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Ditt Hjärta är Kärleken själv. Ta emot i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning de själar som särskilt ärar och prisar det stora i Din barmhärtighet. Dessa själar är starka genom Guds egen kraft. Bland alla kval och svårigheter går de fram på livets stig i förtröstan på Din barmhärtighet. De är förenade med Dig och bär hela mänskligheten på sina skuldror. Dessa själar ska inte bli strängt dömda, utan Din barmhärtighet ska omfamna dem i dödsstunden.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som ärar och prisar Din största egenskap: Din oändliga barmhärtighet, och som är inneslutna i Jesu medlidsamma Hjärta. Dessa själar är det levande Evangeliet. Deras händer är fulla av barmhärtighetsgärningar och hjärtat, överfullt av glädje, sjunger barmhärtighetens lovsång till Dig, Den Högste. Jag ber Dig, o Gud, visa dem Din barmhärtighet efter det hopp och den förtröstan som de satt till Dig. Låt i dem Jesu löfte gå i uppfyllelse, det löfte då Han sa: ”Jag ska själv skydda de själar som ärar min oändliga barmhärtighet, i livet och särskilt då dödens timma slår, detta allt till min ära.”

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Åttonde dagen

”För till mig i dag de själar som befinner sig i Skärseldens fängelse och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Må strömmar av mitt Blod kyla den hetta de befinner sig i. Alla dessa själar har jag mycket kära, de betalar av till min rättvisa. Det är i din makt att ge dem lindring. Ta ur min Kyrkas skattkammare all avlat och offra den för dem. O, om du kände deras lidande, skulle du ständigt offra själens allmosa för dem och avbetala deras skulder till min rättvisa.”

Jesus, Du är den Barmhärtige och Du har själv sagt att Du vill se barmhärtighet. Jag inför därför i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning själarna i Skärselden, som är Dig så kära men som dock måste betala av till Din rättvisa. Låt de strömmar av Blod och Vatten, som rann från Ditt Heliga Hjärta, släcka Skärseldens lågor, på det att kraften av Din barmhärtighet även där må äras.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de själar som lider i Skärselden och som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Jag bönfaller Dig genom Din Sons Jesu smärta och lidande och genom den bitterhet som Hans Heliga Själ överöstes med: visa Din barmhärtighet mot de själar som står under Din rättvisa blick. Se inte på dem med vrede, utan endast genom Din älskade Sons Jesu Sår, för vi tror att Din godhet och Ditt förbarmande är oändligt. Amen.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona (Sidan 13)

Nionde dagen

”För idag till mig de kalla och likgiltiga själarna och låt dem sjunka ner i min barmhärtighets avgrund. Dessa själar sårar mitt Hjärta allra mest. Mest motvilja upplevde min själ i Getsemane Örtagård från kalla och likgiltiga själar. De var anledningen till att jag yttrade: ’Fader, låt denna kalk gå ifrån mig, om detta är Din Vilja.’ För dem är det sista halmstrået att fly till min barmhärtighet”.

Jesus, Du är barmhärtig, ja, Du är förbarmandet självt, jag för kalla och likgiltiga själar in i Ditt barmhärtiga Hjärtas boning. Låt dessa frusna själar värmas i Din rena kärleks eld, dessa själar som är som döda och som fyller Dig med sådan motvilja. Barmhärtige Jesus, bruka Din barmhärtighets allmakt, dra dem in i själva elden av Din kärlek och ge dem helig kärlek, för Du förmår allt.

Evige Fader, se med barmhärtighetens blick på de kalla och likgiltiga själar som är inneslutna i Jesu barmhärtiga Hjärta. Barmhärtighetens Fader, jag bönfaller Dig genom Din Sons bittra lidande och Hans dödskamp på Korset under tre timmar: låt även dem få ära Din barmhärtighets avgrund.

Be nu Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona:

Den Gudomliga Barmhärtigheten Krona

För Barmhärtighetens Krona:

Imprimatur

Biskop Anders Arborelius OCD

27 maj 2008

Som man ber på följande sätt med den ordinarie rosenkransen

(fem dekader) / efter detta tecken ber alla med vid gemensam bön

Man kan sjunga i början:

Jezu ufam tobie - Jesus, på Dig jag litar

Tillsammans ber man: Fader vår och Var hälsad Maria

Den Apostoliska Trosbekännelsen. Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre,

som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria,

led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes,

steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons,

vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod,

Själ och Gudom

/ som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man:

För Hans smärtfyllda lidandes skull,

/ förbarma Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Krona med följande böner:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud,

Helige Odödlige Gud,

/ förbarma Dig över oss och hela världen (3 ggr.).

Jesus, jag litar på Dig (3 ggr.)

Blod och Vatten / som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss.

Jesus, jag förtröstar på Dig.

Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen.

Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.

Herrens Löften till Dem som ber Barmhärtighetens Krona

Den 13 september 1935 fick den Heliga Faustina Kowalska se en Herrens ängel som var på väg att utföra ett fruktansvärt straff över mänskligheten. Genast kände hon sig inspirerad att offra till Fadern Hans älskade Sons ”Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder”. Under det att helgonet bad bönen kunde ängeln inte utföra straffet. Dagen därpå bad Jesus henne att med samma ord be dessa böner som vi nu känner till som Barmhärtighetens Krona

Barmhärtighetens Krona bes särskilt som novena från Långfredagen till Den Gudomliga Barmhärtighetens Fest, som firas andra Påsksöndagen, den s.k. ”Vita Söndagen”. Vid uppenbarelsen den 14 september 1935 gav Herren följande löften:

- ”Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

- Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min Vilja.

- De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

- Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

- Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

- Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

- Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande”.

Barmhärtighetens Timma

Herren bad den Heliga Faustina Kowalska att särskilt uppmärksamma den s.k. Nionde Timmen (kl. 15:00) som var tiden för Jesu död: ”Klockan tre ska ni innerligt be om min barmhärtighet för syndare, och - om så bara för ett ögonblick - fördjupa er i min övergivenhet i dödsögonblicket. Detta är stunden för stor barmhärtighet för hela världen. Vid denna tidpunkt ska jag inte neka den själ något som ber mig i kraft av mitt lidande… Försök att någon gång be Korsvägsandakten just vid denna timma om dina plikter tillåter det. Försök åtminstone att gå in i något kapell eller i någon kyrka för att tillbe mitt Heliga Hjärta så fullt av barmhärtighet, närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament. Skulle du inte ha möjlighet till detta, så gå in i din inre kammare var du än befinner dig och tala med mig även om det bara skulle vara för en kort stund.”

Barmhärtighetens timma är uttryckligen knuten till kl. 15:00 varje dag. Vi bör om möjligt uppmärksamma denna tid på dygnet med åtminstone en kort bön. Denna timma så oumbärlig för vår frälsning och vår eviga glädje.

Seden att uppmärksamma den Nionde Timmen – Kristi dödsstund – särskilt fredagar, är långt äldre än devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten. Exempelvis kan nämnas Benedikt XIV som den 3 december 1740 kungjorde att han förlänade avlat till alla dem som bad fem Fader vår och fem Ave Maria till minne av vår Herres Jesu Kristi lidande och död när klockan slog tre varje fredag eftermiddag.

Bön vid Barmhärtighetens Timma

Blod och Vatten som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss.

Jesus, jag förtröstar på Dig.

Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen.

Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.

Vigning av hela Världen till

Den Gudomliga Barmhärtigheten

Helige Johannes Paulus II (1976 - 2005) vigde världen till den Gudomliga Barmhärtigheten lördag förmiddag den 17 augusti 2002 under konsekrationen av den Gudomliga Barmhärtighetens Vallfartskyrka i Kraków-Lagiewniki, Polen.

Gud, Barmhärtige Fader, i Din Son, Jesus Kristus, har Du uppenbarat Din Kärlek och utgjutit den över oss i den Helige Ande, Tröstaren.

Vi överlåter till Dig idag hela världens och varje människas framtid.

Förbarma Dig över oss syndare, hela vår svaghet, segra över all ondska och låt alla folk på vår jord få erfara Din barmhärtighet.

Låt dem i Dig, Trefaldige Gud, alltid få finna källan till hoppet.

Evige Fader, för Din Sons lidandes och uppståndelses skull, förbarma Dig över oss och hela världen. Amen.

Litania till Den Gudomliga Barmhärtigheten

Heliga Faustina Kowalska

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Gudomliga Barmhärtighet,

Du som strömmar ut från Faderns famn,

jag förtröstar på Dig

Gudomliga Barmhärtighet, Du oförklarliga mysterium

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som strömmar från den välsignade Treenigheten

Gudomliga Barmhärtighet,

     ofattbar för människors och änglars förstånd

Gudomliga Barmhärtighet,

     från vilkens källor livet och all lycka kommer

Gudomliga Barmhärtighet, högre än alla himlar

Gudomliga Barmhärtighet, källa till alla underverk

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som omfattar hela universum

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som kommer ned på jorden i det Människoblivna Ordet

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som flödade ut från det Jesu Hjärtas öppna Sår

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som för oss är innesluten i Jesu Hjärta,

     och särskilt för syndare

Gudomliga Barmhärtighet,

     outgrundlig i den Heliga Hostian

Gudomliga Barmhärtighet

     i grundandet av den Heliga Kyrkan

Gudomliga Barmhärtighet i Dopets Heliga Sakrament

Gudomliga Barmhärtighet,

     vår rättfärdighet genom Jesus Kristus

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som är med oss genom hela vårt liv

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som omfamnar oss särskilt i vår dödsstund

Gudomliga Barmhärtighet, Du som ger oss evigt liv

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som är med oss vid varje stund i vårt liv

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som beskyddar oss från helvetets eld

Gudomliga Barmhärtighet,

     i förhärdades syndares omvändelse

Gudomliga Barmhärtighet,

     änglarnas häpnad, ofattbar för helgonen

Gudomliga Barmhärtighet,

     omätlig i Guds alla mysterier

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som lyfter oss ut från all vår nöd

Gudomliga Barmhärtighet,

     vår lyckas och vår glädjes orsak

Gudomliga Barmhärtighet,

     då Du kallar oss från intigheten till att vara

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som omfattar alla Guds verk

Gudomliga Barmhärtighet, Guds verks krona

Gudomliga Barmhärtighet, i vilken vi alla är inneslutna

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som är våra ängsliga hjärtans frid

Gudomliga Barmhärtighet,

     enda hopp för förtvivlade själar

Gudomliga Barmhärtighet,

     alla hjärtans vila och frid i all rädsla

Gudomliga Barmhärtighet,

     alla själars glädje och hänryckning

Gudomliga Barmhärtighet,

     Du som inspirerar till hopp mot allt hopp

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Förbarma Dig över oss, Herre.

Alla Jesus, jag litar på Dig.

F Låt oss bedja. Evige Gud, i vilken barmhärtigheten är ändlös och medlidandets skatt är outtömlig, se med kärlek till oss och föröka Din barmhärtighet, så att vi i svåra ögonblick inte förtvivlar eller går förlorade, utan med stort förtroende överlämnar oss åt Din Heliga Vilja, som är kärleken och barmhärtigheten själv. Vem kan prisa och älska Dig så som Du är värd Du ofattbara och gränslösa Gudomliga Barmhärtighet? Allsmäktige Gud, Du är alla syndares hopp. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Vigning till Den Barmhärtige Jesus

Heliga Faustina Kowalska

Barmhärtige Frälsare, jag viger mig helt och fullt och för alltid åt Dig.

Gör mig till ett användbart instrument för Din barmhärtighet.

Obeskrivlige och osynlige Gud, jag tackar Dig för Dina oräkneliga gåvor och välsignelser, som jag har fått ta emot.

Med varje hjärtslag, Herre, förnyar jag min tacksägelse.

Låt min själ förvandlas till en hymn och en lovsång till Din barmhärtighet.

Min Gud, mer än att älska Dig för det Du ger mig, så älskar jag Dig för Din egen skull. Amen.

Allsmäktige Fader, så full av Medkänsla

Heliga Faustina Kowalska

Prisad vare Du, Barmhärtige Gud, Du Ende Gud i den Heliga Treenigheten, ogripbar, oändlig, ofattbar.

Änglarna försjunker i Dig, deras förstånd kan inte fatta Dig. Därför frambär de oupphörligt sitt eviga: Helig!

Äran tillhör Dig, Du vår Barmhärtige Skapare, Allsmäktige Gud, men så full av medkänsla. Meningen med vår existens är att älska Dig och vi sjunger vår eviga hymn: Helig, Helig, Helig Herre, kraftens och maktens Gud, Himlarna och jorden är fulla av Din härlighet. Hosianna i höjden!

Bön för Syndare

Heliga Faustina Kowalska

Jesus sa till Syster Faustina: ”Jag blir alltid tröstad när man ber för syndare. Bönen om deras omvändelse är den bön som jag tycker mest om. Jag bönhör alltid sådana böner.”

Jesus, Du eviga Sanning och vårt liv, som en tiggare bönfaller jag Dig om barmhärtighet för syndarna.

Min Herres kärleksfulla Hjärta, som är så fyllt med medlidande, jag ber för syndarna.

Hjärta, Barmhärtighetens Källa, från vilken strålar av ojämförbar nåd kommer ut över hela mänskligheten, jag ber om ljus från Dig för dem som lever i synd.

Jesus, påminn Dig Ditt bittra lidande och tillåt inte att själar går förlorade, som har blivit återlösta med Ditt Dyrbara Blod.

Jesus, när jag tänker på Ditt Blods oerhörda värde gläder jag mig över denna storhet, för jag vet att det skulle räcka med en enda droppe för att rädda alla syndare.

Även om synden är en avgrund av otacksamhet och ondska, så är priset som blev betalt för synden utan jämförelse.

Därför må varje själ ha förtroende för Herrens lidande och hoppas på Hans Barmhärtighet. Gud nekar inte någon sin barmhärtighet. Himmel och jord ska gå under, men Guds Barmhärtighet har inget slut.

En stor glädje fyller mitt hjärta när jag beundrar denna Din ojämförbara godhet, min Jesus. Jag vill leda alla syndare till Dig, så att de kan ära Bin barmhärtighet utan gräns. Amen.

Den Förtvivlades Bön

Denna bön skrevs av Helige Claude de la Colombiere (1641 – 1682) för en ung ordensman som upplevde en mycket kritisk period i sitt liv.

Helige Claude, Jesuit, var biktfader till Heliga Marguerite Maria Alacoque (1647 - 1690).

Heliga Faustina (1905 - 1938) valde den Helige Claude som ett av sina skyddshelgon. Be gärna denna bön inför bikten.

Herre, jag finns till i denna värld för att vara ett vittnesbörd inför andra människor om Din barmhärtighet.

Andra människor ärar Dig genom att visa för omvärlden att Din nåd verkligen är mäktig i det att de lever i trohet och uthållighet för Dig.

För min del kommer jag att ära Dig genom att göra det känt hur god Du är mot syndare, att Din barmhärtighet är utan gränser och att ingen syndare, hur stora hans överträdelser än må vara, har orsak att förtvivla om förlåtelse.

Om jag har förolämpat Dig med allvarliga synder, Du min Frälsare, så ber jag Dig att inte tillåta att jag förolämpar Dig ännu mer genom att tänka att Du inte är kärleksfull nog att kunna förlåta mig. Amen.

Offer av Jesu Heliga Hjärta

Denna bön dikterades av vår Herre till karmelitnunnan, Syster Maria av Helige Petrus (1816 - 1848), Jesu Heliga Anletes gottgörelseapostel från Tours

(se Devotionen till Jesu Heliga Anlete).

Evige Fader, se på Jesu Heliga Hjärta som jag offrar till Dig som en bägare, så att det kan ta emot Din rättvisas vin, för att sedan passera genom denna Heliga Kanal och Din rättvisa till sist förvandlas för oss till Din barmhärtighets vin. Amen.

Akt av kärlek som räddar en själ var gång den beds

(uppenbarad av Herren till Clarissan Syster Consolata Betrone)

Jesus, Maria, jag älskar Er!

Rädda alla själar!

Översättningar för Ave Maria Publikationer

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Jesus, i trust you

Adolf Hylas version från 1943 som tacksägelse för att han och hans familj överlevde

Andra Världskriget. Denna version kallas för ”Krakow versionen”

Ave Maria Publikationer

Är ett apostolat av Gråbröderna (Conventualfranciskanerna)

i den Helige Maximilian Maria Kolbes anda

För att hjälpa de troende i den andliga utvecklingen och bönen

Stöd vår apostolat med din förbön och ekonomiskt:

Swish

076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer

P. Joseph M. Nilsson

Skriv:

AMP (=Ave Maria Publikationer)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek