Vår Serafiske Fader Franciskus´ Transitus

Vår Serafiske Fader Franciskus´ Transitus

Transitus

Vår Serafiske Fader

Franciskus´ Transitus

Mötet med Syster död år 1226

firas på aftonen den 3 oktober

Franciskusmässa med Första Vesper

Transitus

Sankt Franciskus Kloster – Gråbröderna

Jönköping

Franciskusmässa med Första Vesper

Hymn

Natten har kommit över världen,

skapelsen är omsluten av skuggor:

den Serafiske Fadern Franciskus

avslutar sitt liv i ro och frid.

 

I sitt hjärta glöder kärleken starkt

och hans sinne är upphöjt i Gud.

Hans söner ber under tårar:

”Lämna inte din hjord utan ledning!”

 

Den Serafiske Fadern ser upp

och räcker sin högra hand över dem:

”Till er skall välsignelse komma

och nåden skall omsluta alla.

 

Må synden fly från ert liv,

må kärlek till Gud glöda starkt,

må ljuset från Kristus få lysa,

att ni klart ser ert himmelska mål.

 

Så tystnar orden från hans läppar,

hans själ blir till himmelen tagen:

hans ansikte lyser och strålar

av den fullkomliga eviga glädjen.

 

Fadern och Sonens ära vi sjunger,

och Anden Tröstaren vi hyllar,

Eviga och Saliga Treenighet,

som de ödmjuka i himmelen tillber. Amen.

 

Ant. 1 Franciskus, sant katolsk och apostolisk,

fick uppdraget av Gud att förkunna fridens evangelium.

Psalm 112

Salig den man som fruktar Herren *

        och har sin stora lust i Hans bud.

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, *

        de trognas släkte skall välsignas.

Gods och rikedom skall finnas i hans hus, *

        hans rättfärdighet består för evigt.

För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, *

        nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån *

        och handlar rättfärdigt i allt vad han gör.

Han skall aldrig i evighet vackla. *

        den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.

Han fruktar inte för onda budskap, *

        hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

Hans hjärta är fast och behöver inte frukta, *

        han skall snart få se med lust på sina ovänner.

Han strör ut, han ger åt de fattiga, +

        hans rättfärdighet består för evigt, *

        hans horn skall bli upphöjt med ära.

Den gudlöse skall se det och harmas, +

        han skall gnissla tänder och förgås. *

        Vad de gudlösa önskar blir till intet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Franciskus, sant katolsk och apostolisk,

fick uppdraget av Gud att förkunna fridens evangelium.

Ant 2 Under sin levnad var han till stöd för Guds hus

och han styrkte Herrens tempel.

Psalm 147 B

Jerusalem, prisa Herren, *

   Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *

   Han har välsignat dina söner.

Han skaffar dina gränser fred, *

   Han mättar dig med bästa vete.

Han sänder ut sitt Ord över jorden, *

   Hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull, *

   rimfrost strör Han ut som aska.

Han sprider hagel som smulor, *

   Han sänder kyla, och vattnet blir till is.

När Han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *

   låter Han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *

   för Israel sina stadgar och bud.

Så har Han inte gjort för något främmande folk, *

   och Hans bud, dem känner de inte.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

      nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant 2 Under sin levnad var han till stöd för Guds hus

och han styrkte Herrens tempel.

Ant 3 Herre, befria min själ från kroppens fängelse:

de rättfärdiga väntar på att Du tar emot mig i de levandes land.

Psalm 142

Jag höjer min röst och ropar till Herren, *

        jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför Honom mitt bekymmer, *

        jag lägger fram min nöd inför Honom.

När min ande försmäktar, *

        är Du den som känner min stig.

På den väg där jag skall gå *

        har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se: *

        där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig, *

        ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till Dig, Herre,

        jag säger: Du är min tillflykt, *

        min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop, *

        jag är förnedrad och i nöd,

rädda mig från dem som förföljer mig, *

        ty de är mig för starka.

För ut mig ur fängelset, *

        så att jag får prisa Ditt Namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, *

        när Du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

        nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant 3 Herre, befria min själ från kroppens fängelse:

de rättfärdiga väntar på att Du tar emot mig i de levandes land.

Herre, förbarma Dig - Kyrie

Herre, förbarma Dig.

Kristus, förbarma Dig.

Herre, förbarma Dig.

Lovsången - Gloria

P Ära i höjden åt Gud och på jorden frid åt människor

av god vilja.

Alla Vi lovar Dig,

vi välsignar Dig,

vi tillber Dig,

vi prisar och ärar Dig,

vi tackar Dig för Din stora härlighet.

Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader Allsmäktig.

Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus.

Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son.

Du som borttager världens synder, förbarma Dig över oss.

Du som borttager världens synder, tag emot vår bön.

Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss.

Ty Du allena är helig,

Du allena Herre,

Du allena den Högste, Jesus Kristus,

med den Helige Ande, i Guds Faderns härlighet. Amen.

KOLLEKTBÖN

Fader, Du som gjorde vår Serafiske Fader Franciskus lik Din Son, den fattige och ödmjuke, låt oss med glädje följa Kristi spår och i kärlekens glädje förenas med Dig.

Genom Honom, Jesus Kristus, Din Son, som med Dig; Fader, och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Första läsningen                                      (Gal 6:14-18)

Läsning ur Paulus brev till Galaterna

Bröder, jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det betyder ingenting om man är omskuren eller oomskuren, det enda som betyder något är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet vare över alla som följer denna regel och över Guds Israel!

Efter detta må ingen mer vålla mig bekymmer, ty jag bär Jesu märken på min kropp!

Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er ande, mina bröder! Amen.

Så lyder Herrens Ord.

RESPONSORIEPSALM                                    (Ps. 15)

Ref. Du, Herre, är mitt enda goda.

Bevara mig, Gud, för jag tar min tillflykt till Dig.

Jag säger till Herren:

"Du är ju Herren, för mig finns inget gott utom Dig." Ref.

 

Herren är min beskärda del och min bägare;

Du är den som uppehåller min arvedel.

Jag vill lova Herren, för Han ger mig råd;

ännu om natten manar mig mitt innersta. Ref.

 

Jag har haft Herren för mina ögon alltid;

ja, Han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min själ fröjdar sig;

jämväl min kropp få bo i trygghet. Ref.

 

För Du skall inte lämna min själ åt dödsriket,

Du skall inte låta Din fromme få se graven.

Du skall kungöra mig livets väg

och inför Ditt ansikte är glädje till fyllest,

ljuvlighet i Din högra hand evinnerligen.

Ref. Du, Herre, är mitt enda goda.

HALLELUJA

Franciskus, fattig och ödmjuk, träder in rik i Himmelriket, hyllad med himmelsk lovsång.

Evangeliet Matt.                                      11: 25-30

Läsning ur det Heliga Evangeliet enligt Matteus

Vid den tiden sade Jesus:

"Jag prisar Dig, Fader, Himmelens och jordens Herre, för att Du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda. Ja, Fader, så var Din nådiga Vilja. Allt har av min Fader blivit anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill uppenbara Honom.

Kom till mig, alla ni, som är trötta och tyngda av bördor, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat, så skall ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Så lyder Herrens evangelium

Förböner

P Låt oss be Gud vår Fader att vi alla, enligt den Serafiske fadern, den Helige Franciskus föredöme och på hans förbön, blir ledda till ett heligt liv. Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

Helige Fader, Du gjorde Din tjänare Franciskus till en fullkomlig efterföljare till Din Son Jesus Kristus, låt även oss, i Franciskus fotspår, troget leva enligt Kristi evangelium. Om detta ber vi.

Helige Fader, Du som skingrar de övermodiga och upphöjer de ödmjuka av hjärtat, ge oss nåden att följa den Serafiske fadern på ödmjukhetens stig. Om detta ber vi.

Helige Fader, Du har präglat Kristi Heliga Lidandes Sår på Din tjänare Franciskus kropp, låt oss aldrig berömma oss av något annat än av Jesu Kristi Kors. Om detta ber vi.

Helige Fader, Du inspirerade Din tjänare Franciskus att grunda en stor ordensfamilj, välsigna alla bröder och systrar i de tre ordnarna och med Din nåd ge dem kraft att bli trogna den kallelse de omfamnat och lovat att leva. Om detta ber vi.

Herre, skänk Gråbrödernas kommunitet goda kallelser, välsignelse och evigt liv åt deras välgörare och Din barmhärtighet och nåd åt alla dem som vi ber för.

Om detta ber vi.

Helige Fader, Du som förlåter oss våra synder på den Helige Franciskus förbön, låt Ditt Ansiktes ljus lysa över alla våra avlidna bröder och systrar. Om detta ber vi.  

Vi ber Guds Moder Maria, Franciskanordens Moder, Drottning och Försvarare, att hon ber för oss alla och att hon beskyddar med sin moderliga omsorg våra bröder i detta kloster och alla franciskanordens medlemmar. Var hälsad Maria…

P. Gud, Du som genom den Serafiske Fadern, Helige Franciskus, fattig och ödmjuk, har gett Din Kyrka en levande bild av Kristus, låt oss få följa Din Son på evangeliets väg och förenas med Dig i kärlek och glädje. Genom Din Son…

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA

Vi kommer, Herre, med vår gåva och vår bön att vi med Korset för ögonen kan fira det mysterium som fyllde Din fattige Franciskus med brinnande kärlek till Jesus Kristus, vår Herre.

PREFATION OM HELIGA JUNGFRUR OCH HELIGA ORDENSMÄN/ORDENSKVINNOR:

Om det tecken som ett åt Gud helgat liv utgör

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, och att vi prisar Din försyn och Din förunderliga kraft i de heliga som vigt sina liv åt Jesus Kristus.

Ty Du, o Herre, låter människan återfå den helighet Du skapat henne till, och Du leder oss på vägen till Ditt Rike, där vi en gång skall få smaka Dina ljuvliga himmelska gåvor.

Därför lovar vi Dig med alla änglar och helgon, vi prisar Ditt Namn, tillber Dig och sjunger: Helig…

KOMMUNIONSANTIFON                               Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Magnificat (Marias lovsång) – Tacksägelse efter Kommunionen

Antifon Franciskus, i allt lydig Herren, rådde över det skapade och upptäckte skönheten medan han sjöng Skaparens ära.

Luk 1:46-55

+ Min själ prisar Herrens storhet, *

     min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

     Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom*

     varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

     Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

     och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor, *

     och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *

     och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

      och Hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

      nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon Franciskus, i allt lydig Herren, rådde över det skapade och upptäckte skönheten medan han sjöng Skaparens ära.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Ge oss, Herre, genom Sakramentet något av den kärlek och lidelse för andras eviga väl som präglade den Helige Franciskus, så att Din godhet mot oss inte blir förspilld utan genom oss blir andra till glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

SLUTVÄLSINGELSE

F Herren välsigne er och bevare er.

Alla Amen.

F Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

F Herren vände sitt Ansikte till er och give er sin frid.

Alla Amen.

F Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern E och Sonen och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

Alla Amen.

Transitus

Firandet av Helige Franciskus saliga död brukar äga rum efter kvällens Mässa och Vesper.

Endast bröderna sjunger:

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum, virtutis speculum, recti via, regula morum, carnis ab exilio duc nos ad regna polorum.

Denna hymn sjungs av franciskaner i hela världen. Översättning:

Var hälsad, Franciskus, helige fader, vårt fäderneslands ljus, helighetens förebild, alla dygders spegel, det godas ljusa väg. du, som är Kristi levande Evangelium, led oss genom denna landsflykt till Himmelriket.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

F Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Inledning

F Vid solnedgången på en för länge sedan svunnen oktoberdag, nere i Assisis gröna dal, hördes lovsången till Gud av glädje inför det eviga mötet från en döende man. hans liv hade varit uppfyllt av uppmärksam verksamhet, ödmjuk uppoffrande i kärlek till bröderna, ständigt sökande efter Kristus fattig och korsfäst, av uppriktig tro, av lyssnandet till Guds ord och av ständig bön.

I lydnad för den döende Franciskus uppmaning: "Låt oss nu börja, bröder…", tänker vi över vår egen kallelse, så att vi kan förverkliga dess förpliktelser med större generositet.

Hymn

Natten har kommit över världen,

skapelsen är omsluten av skuggor:

den Serafiske Fadern Franciskus

avslutar sitt liv i ro och frid.

 

I sitt hjärta glöder kärleken starkt

och hans sinne är upphöjt i Gud.

Hans söner ber under tårar:

”Lämna inte din hjord utan ledning!”

 

Den Serafiske Fadern ser upp

och räcker sin högra hand över dem:

”Till er skall välsignelse komma

och nåden skall omsluta alla.

 

Må synden fly från ert liv,

må kärlek till Gud glöda starkt,

må ljuset från Kristus få lysa,

att ni klart ser ert himmelska mål.

 

Så tystnar orden från hans läppar,

hans själ blir till himmelen tagen:

hans ansikte lyser och strålar

av den fullkomliga eviga glädjen.

 

Fadern och Sonens ära vi sjunger,

och Anden Tröstaren vi hyllar,

Eviga och Saliga Treenighet,

som de ödmjuka i himmelen tillber. Amen.

Antifon

F Dina dagar av sorg är nu över: Herren ska alltid vara ditt eviga Ljus, och din Gud ska vara din ära.

Bed för oss, Helige Fader Franciskus;

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud, för vår fader den Helige Franciskus´ förtjänsters skull har du berikat Din Kyrka med en andlig familj: ge oss nåden, att med honom som förebild, befria oss från denna världens goda för att med honom få del i Himmelens härlighet. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Läsning ur den Helige Bonaventuras Legenda Maior om den Serafiske Fadern Franciskus´ död.                                    Legenda Maior XIV, 5-6

När hans övergång från detta jordiska liv till det himmelska närmade sig, lät han kalla till sig sina bröder som befann sig på den platsen, La Porziuncula, och, med tröstens ord angående hans egen förestående död, med sann faderlig kärlek, uppmanade han dem att älska Gud.

Han talade länge om tålamod, om fattigdom och om troheten i tjänandet av den Heliga Romerska Kyrkan, och om hans förkärlek till det Heliga Evangeliet framför allt annat.

Över bröderna, som satt runt omkring honom, lyfte han sina händer med armarna i form av ett kors och i kraft av och i den Korsfästes Namn välsignade han alla närvarande bröder och alla de frånvarande. Sedan tillade han: "Mina kära söner, var starka och fasta i Herrens fruktan. Och eftersom frestelsen och prövningen kommer, säger jag att de är lyckliga som härdar ut i det som de har börjat. Jag själv närmar mig nu Gud, till vilkens nåd jag anbefaller er alla."

När den ömma uppmaning hade slutat, lät den käre gudsmannen bära till sig evangelieboken och lät någon läsa ur Johannesevangeliet högt för sig: "Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att Hans stund hade kommit, då Han skulle lämna världen och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och Han älskade dem till slutet (Joh. 13: 1 )."

Sedan proklamerade han, så mycket det var möjligt för honom, med hög röst psalmens ord: "Jag höjer min röst och ropar till Herren (Ps. 142)", han fortsatte ända tills orden: "Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, när du gör väl mot mig."

Slutligen befriades hans själ från den dödliga kroppen och blev mottagen i den Gudomliga Kärlekens avgrund.

Antifon

F O allraheligaste själ,

Alla till vars övergång från detta livet Himmelens invånare kommer till mötes, änglarnas körer jublar och den Ärorika Treenigheten inbjuder med orden: "Bli kvar hos oss i evighet."

Psalm 142

Du är min tillflykt.

Psalmen sjungs växelvis mellan solist och alla

Jag höjer min röst och ropar till Herren, *

      jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, *

      jag lägger fram min nöd inför honom.

När min ande försmäktar *

      är du den som känner min stig.

På den väg där jag skall vandra *

      har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se *

      där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig *

      ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till dig, Herre, jag säger: du är min tillflykt *

      min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop *

      jag är förnedrad och i nöd.

Rädda mig från dem som förföljer mig *

      ty de är mig för starka.

För mig ut ur fängelset *

      så att jag får prisa ditt Namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas *

      när du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande *

      nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon

F O allraheligaste själ,

Alla till vars övergång från detta livet Himmelens invånare kommer till mötes, änglarnas körer jublar och den Ärorika Treenigheten inbjuder med orden: "Bli kvar hos oss i evighet."

F Låt oss be vår Serafiske Fader om förbön:

Helige Serafiske Fader Franciskus, vid sabatens solnedgång, vid timmen för din övergång från denna världen till Himmelen, omgiven av dina sörjande söner, du de fattigas Patriark, med ögonen nästan slutna av trötthet, men på grund av alla tårar, sträckte du ut dina händer i form av ett kors och välsignade med innerlig kärlek, som patriarken Jakob, alla de närvarande bröderna.

Vi ber dig: kom även till vår hjälp med din faderliga kärlek när vi minns din övergång från det jordiska till det Himmelska livet; och be för oss hos Herren Jesus Kristus om nåden att få samma välsignelse för oss, Han som har visat Korsets hemliga kraft i dig, och som lever med Fadern och den Helige Ande, en Gud från evighet till evighet.

Alla Amen.

Broder Elias rundskrivelse till hela Orden som förkunnar vår Serafiske Fader Franciskus´ död

Käre broder i Kristus, Gregorius, och alla bröder i Orden. Syndaren, broder Elias, sänder er här sin hälsning.

Redan innan jag börjar berätta för er suckar och gråter jag, för det som jag fruktat för har slagit mig och er alla… Han som var vår tröstare har lämnat oss. Han som bar oss som små lamm i sina kärleksfulla armar, han har gett sig i väg som en pilgrim till fäderna i Himmelen, han som var så privilegierad av Gud och älskad av människor.

Vår broder och fader Franciskus´ närvaro var verkligt ljus, inte bara för oss som var hans närmaste i livet och i tron, men även för människor långt borta. Hans ljus kom från det eviga ljuset för att skingra mörkret och ”leda in på fridens och den eviga frälsningens väg dem som går i dödsskuggans land.”

Som den strålande solen lyste hans hjärta och vittnade om Guds Rikes härlighet. Av hans kärleks eld upptändes själarna av kärlek till Gud: föräldrars hjärtan öppnades till en ny kärlek till sina barn; de okloka fick vishet av de visa och rättfärdiga, och i hela världen började ett nytt folk för Herren att växa fram.

Även i de yttersta hörnen av vår jord firas Franciskus´ namn och hans gärningar är beundrade i hela universum.

Låt därför er sorg skingras och om ni vill gråta, gråt då för er egen skull men inte för hans. Vi är alltid rov för döden, medan han redan har gått igenom döden till livet.

Nu vill jag avslöja en stor hemlighet för er, ett mirakel. Aldrig tidigare har man hört om detta, förutom vad som förkunnas om Kristus, Guds Son. Inte långt före Franciskus´ död fick han ta emot den Korsfästes märken på sin kropp, det var Kristi fem sårmärken…

Därför, bröder, lova Herren och tacka Honom för att Han visat sin barmhärtighet, och bevara minnet av vår broder och fader Franciskus till Hans ära som har velat förhärliga Franciskus inför människor och änglar.

Be även Franciskus, att på hans förbön, Herren låter oss bli delaktiga av hans heliga nåd. Amen.

Nu kan eventuellt en predikan eller någon kort uppmaning hållas.

Lovsång till Gud, Den Allrahögste

”Franciskus´ Litania till Den Allrahögste”

Man ber bönen växelvis

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk.

Du är stark,

Du är stor,

Du är den Högste,

Du är den Allsmäktige Konungen,

Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung.

Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda,

Herre och Gud, levande och sann Gud.

Du är Kärleken,

Du är Barmhärtigheten,

Du är Visheten,

Du är Ödmjukheten,

Du är Tålamodet,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Tryggheten,

Du är Vilan,

Du är Glädjen,

Du är vårt Hopp och vår Fröjd,

Du är Rättrådigheten,

Du är Måttfullheten,

Du är all vår Rikedom i överflöd,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Beskyddaren,

Du är vår Väktare och Försvarare.

Du är Starkheten,

Du är Vederkvickelsen,

Du är vårt Hopp,

Du är vår Tro,

Du är vår kärlek,

Du är all vår sötma,

Du är vårt eviga liv,

Du store och underbare Herre,

Allsmäktige Gud, Barmhärtige Frälsare.

Förböner (eller alternativ bön till Helige Franciskus, se sidan 21)

F. Kära bröder och systrar, låt oss komma ihåg de stora gärningar som Herren har verkat genom sin tjänare Franciskus och upplyfta våra hjärtan till Herren med förtroende när vi nu ber för våra och hela världens behov.

Låt oss be tillsammans och säga:

Herre, på den Helige Franciskus´ förbön hör vår bön.

För den Heliga Kyrkan, grundad av Kristus för världen frälsning, så att den med den Helige Andes hjälp, under ledning av påven och biskoparna, som är i förening med honom, alltid blir ett verksamt redskap för den gudomliga nåden åt människorna och hjälp för fred. Ber vi Herren…

För alla folk, att de med ödmjukhet i sinnet tar emot Kristi budskap om kärlek, frid och glädje, som förkunnades av den Helige Franciskus. Ber vi Herren…

För dem som leder folken, så att de enligt Guds Vilja försöker lösa problem mellan människor i vårt samhälle med ett rätt samvete och tjänar allas bästa med rättvisa och medkänsla. Ber vi Herren…

För alla franciskanska kommuniteter, särskilt för Gråbröderna, att de må vittna inför världen om ett evangeliskt liv i broderlig kärlek för Kristi skull. Ber vi Herren…

För alla som är inspirerade av Franciskus´ liv och alla som tror på Gud, att vi med Franciskus uppriktigt kan säga: ”Min Gud och mitt allt” och att vi likt det serafiska helgonet kan möta syster död i Guds fulla kärlek och frid. Ber vi Herren…

För oss här församlade, att vårt liv alltid må vara upplyst och styrkt av glädjen att vara med Kristus. Ber vi Herren…

Vår Serafiske Fader Franciskus utkorade Guds Moder till sin Ordens Försvarare. Låt oss be henne, den mäktigaste av alla förebedjare om förbön för alla som vill leva på Evangeliets väg som Franciskus och för alla människor: Var hälsad Maria…

Fader vår…

F O Gud, som i den Helige Franciskus av Assisi, fattig och ödmjuk, har gett din Kyrka en levande bild av Kristus. Låt oss få nåden att följa din Son på Evangeliets väg och förenas med Dig i kärlek och glädje. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Slutvälsignelse

F Jag överlämnar er till de heligas förböner.

Må vår Ordens försvarare, den Obefläckade Jungfrun, Guds Moder Maria, med den Helige Josef, alla franciskaners beskyddare be för er.

Alla Amen.

F Må vår Serafiske Fader Franciskus, som bär Jesus sårmärken, be för er.

Alla Amen.

F Må vår änglalike lärare Antonius, den store förkunnaren be för er.

Alla Amen.

F Må den Helige Bonaventura, som fördjupade sig i Guds oändliga kärleks hemligheter, be för er.

Alla Amen.

F Må den Helige Bernardino av Siena, som älskade det Heliga Namnet, be för er.

Alla Amen.

F Må den Heliga Clara, förstfödd av den Andra Orden, be för er.

Alla Amen.

F Må de Heliga Josef av Copertino och Maximilian Maria Kolbe, ödmjuka tjänare och apostlar för den Obefläckade Jungfrun be för er.

Alla Amen.

F Må de Heliga Ludvig och Elisabet, ärade helgon av den Tredje Orden, Sekularfranciskanerna, be för er.

Alla Amen.

F Må alla Guds heliga som gått den Serafiske Faderns ödmjuka väg till fullkomlighetens höjder, be för er.

Alla Amen.

F Och med samma välsignelse som vår Serafiske Fader välsignade broder Leo med välsignar jag er nu med i den allsmäktige Gudens Namn:

Herren välsigne och bevare er.

Alla Amen.

F Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

F Herren vände sitt Ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

F Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

F Gå i Herrens frid och lovsjung Gud i era hjärtan med Franciskus och alla de heliga.

Alla Gud vi tackar Dig!

Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. (29 nov. - 7 dec.).

Försångare: Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

F Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

F Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

F Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

F O María!

Alla O María!

F Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

F Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis, ad Dóminum Jesum Christum.

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvsyndens fläck finns inte i dig. Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, be för oss hos Herren Jesus Kristus.


Alternativ bön vid Transitusfirandet (Ersätter förböner på sidan 18)

F Kära bröder och systrar, den Helige Franciskus´ liv är en gåva för alla och hans död leder honom ännu närmare oss.

Till honom kommer vi med vår bön med de ord som hans första lärjungar använde, med försäkran om att hans faderliga omsorg även omfattar oss, hans söner, här i dag.

Låt oss säga tillsammans:

Franciskus, ödmjuk och fattig, du träder in rik i Himlen.

Du världens sanna ljus, som lyser starkare än solen i Kristi Kyrka, du har redan dolt dina strålar för oss och dragit dig tillbaka till det lysande himmelska hemlandet, du har bytt ur gemenskapen med oss arma dödliga mot änglarnas och de saligas sällskap. Franciskus…

Du vår Ordensfamiljs framstående förebild, låt inte omsorgen om dina söner försvinna med avläggandet av den kroppsliga gestalten. du vet mycket väl i vilka faror du har lämpat oss, och i alla svårigheter och otaliga prövningar så finns inte längre du med oss med din kärleksfulla närvaro som tröstar och ger oss nytt mod i varje stund. Franciskus…

Helige Fader, du som verkligen är barmhärtig, och alltid är full av medlidande och förlåter dina felande söner, vi prisar dig i förening med den Allsmäktiges välsignelse över dig, han som alltid är välsignelsens Gud över allting. Franciskus…

Du mättar dig med välsignelsens föda, den som du hungrade efter och släcker din törst vid ljuvlighetens flod, efter vilken du törstade när du levde ibland oss, men vi tror inte att överflödet i Guds Hus gör så att du glömmer bort dina söner. Franciskus…

Dra oss till dig, Helige Fader, för vi lever i den väldoft som du har lämnat efter dig: du ser hur ljumma och bittra, svaga och försumliga vi är. Vi, din lilla hjord, följer dig med osäkra steg och våra svaga ögon tål inte strålarna av din fullkomlighet. Franciskus…

Du förebild för de fullkomliga, förnya våra dagar, såsom i början, och tillåt inte att de som är lika dig i löftena är olika dig i livet. Franciskus…

Fader vår…

F Vår Serafiske Fader Franciskus, kom ihåg dina söner,

Alla bröder vi som bara på avstånd följer i dina spår.

Ge oss styrka att stå emot det onda,

rena oss så att vi blir lysande,

låt vårt verk bli välsignat, så att vi bär frukt.

Be för oss om att nådens och bönens Ande utgjuts över oss,

så att vi blir sant ödmjuka som du,

iakttar fattigdomen som du har levt,

och att vi förtjänar den kärlek

med vilken du alltid har älskat den Korsfäste Kristus med.

F Han som lever och råder med Fadern och den Helige Ande från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Sankt Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping

Vill du stödja vårt apostolat ekonomiskt:

Swish 076 555 84 06 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

Skriv: AMP

Ansvarig utgivare för Ave Maria Publikationer

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Du får gärna kopiera och använda AMP:s tester men ange källan!

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek