Maria Änglarnas Drottnings Fest Portiunculaavlaten

Maria Änglarnas Drottnings Fest Portiunculaavlaten

Portiunculaavlaten

Maria Änglarnas Drottnings Fest

Portiunculaavlaten

Förlåtelsefesten

Franciskanordens stora Mariahögtid

2 augusti

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Biskop Teobaldos Kanon

Fragment ur Förklaringen av Portiunkulaavlaten

skriven av Biskop Teobaldo av Assisi, 10 augusti 1310

Den Salige Franciskus bodde vid Santa Maria degli Angelikyrkan då han en natt (år 1216) fick en uppenbarelse av Herren att han skulle bege sig till Påven Honorius, som på den tiden befann sig i Perugia, för att av påven be om en avlat för Santa Maria av Portiunculakyrkan, vilken han själv hade restaurerat. Han steg upp på morgonen, kallade till sig Broder Masseo av Mirignano, som då var med honom och gick till Påven Honorius och sa: "Helige Fader, nyligen, till Jungfrun Kristi Moders ära, restaurerade jag för Er en kyrka. Jag ber på det ödmjukaste Ers Helighet att utfärda en avlat som kan erhållas utan offergåva." Påven svarade: "Detta kan inte göras, om man ska följa traditionen, eftersom man brukar ge avlat till den som har förtjänat den genom sin givmildhet, men hur som helst, säg mig hur många år du vill att jag bestämmer för denna avlaten." Den Helige Franciskus svarade påven: "Helige Fader, må det behaga Ers Helighet inte att ge mig år, utan själar." Påven tog åter till orda: "På vilket sätt ber du mig om själar?" Och den Salige Franciskus svarade: "Helige Fader, jag vill, om det så behagar Ers Helighet, att alla de som kommer till denna kyrka och har biktat sig, ångrat sig och blivit avlöst från sina synder av en präst, att de ska befrias från skulden och straffet i Himmelen och på jorden, från den dagen de blev döpta till den stunden då de träder in i denna kyrka." Påven svarade: "Det är mycket du ber om, Franciskus, det är inte brukligt att den Romerska Kurian förlänar en sådan avlat." Den Salige Franciskus svarade: "Herre, det jag ber om kommer inte från mig, men jag ber om det på Hans vägnar som har sänt mig, Herren Jesus Kristus.” Påven utropade då tre gånger, utan att tveka: "Jag befaller att detta ska förlänas dig."

Kardinalerna som var närvarande protesterade och sa: "Men, Ers Helighet, om Ni tillåter att han får en sådan avlat, så kommer avlaten i samband med pilgrimsfärden till det Heliga landet att mista sitt intresse hos de troende och även den avlat som är förknippad med besök vid Apostlafurstarna Petrus´ och Paulus´ gravar." Påven svarade: "Nu har Vi redan förlänat denna avlat och kan inte ogiltigförklara den, eftersom det är opassande att dra tillbaka det som är givet, men Vi kan förordna på så sätt att den bara är giltig under en dag."

Påven kallade till sig Franciskus och sa: "Från och med nu förlänar Vi åt var och en som träder in i den kyrkan och som har biktat och ångrat sig, att han eller hon blir löst från sin skuld och sitt straff; Vi bestämmer att detta ska gälla varje år för all framtid, men endast under en dag, från och med Första Vespern, inräknad natten, tills Vespern följande dag."

Den Salige Franciskus bugade sig djupt och vände sig för att gå ut, då påven, när han såg att Franciskus ville gå, kallade på honom och sade: "Du enkle man, vart går du? Vilket bevis bär du med dig om denna avlat?" Den Salige Franciskus svarade: "För mig räcker Ert ord. Om det är Guds verk, så tillkommer det Honom att göra den känd. För denna avlat vill jag inte ha några dokument, utan enbart att Jungfrun Maria ska vara pappret, Kristus notarien och änglarna vittnena."

När han sedan hade lämnat Perugia och var på väg tillbaka till Assisi, på en plats som heter Colle, där det fanns en spetälske koloni, vilade de sig lite och somnade. När han hade vaknat, och efter bönen, sa han till sin medbroder: "Broder Masseo, jag säger dig att Gud själv har bekräftat för mig den avlat som påven har förlänat mig."

Detta har Broder Marino, brorson till Broder Masseo berättat, vilken hörde detta ofta berättas av sin farbror. denne Broder Marino, har nyligen, omkring år 1307, rik på år, somnat in i Herren…

Vid konsekrationen av kyrkan i Portiunkula den 2 augusti lästes sedan upp ett pergament från den Salige Franciskus som sa: "Jag vill sända er alla in i Paradiset, och jag förkunnar för er en avlat, som jag har tagit emot från påvens mun. Alla ni som har kommit idag, och alla de som varje år ska komma på denna dag, väl förberedda i sina hjärtan och med ånger, ska få åtnjuta avlat för alla sina synder."

Under seklerna förändrades detta tillstånd, från en enda dag till en avlat som kunde erfås under hela året i Portiunculakyrkan, och för övriga franciskanska kyrkor endast den 2 augusti.

Senare reglerades normen av Paulus VI, i det Apostoliska Brevet Sacrosancta Portiunculae ecclesia från den 14 juli 1966.

De nuvarande normerna som gäller angående avlat finner man i Enchiridion indulgentiarum från år 1999 nr. 33:

Den 2 augusti eller påföljande söndag kan de troende erhålla en fullkomlig avlat vid besök i sin församlingskyrka, den s.k. Portiunculaavlaten.

För att erhålla Portiunculaavlaten gäller följande:

A besök i kyrkan där man reciterar Herrens bön

(Fader vår) och Trosbekännelsen,

B vidare tar emot botens sakrament

(bikten ska ske inom en vecka),

C tar emot den Heliga Kommunionen,

D samt ber enligt den Helige Faderns intentioner

(Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern).

Denna avlat kan endast fås en gång per år. Besöket ska ske mellan kl. 12.00 föregående dag och midnatt själva dagen.

Avlaten kan även fås vid kyrkobesök följande söndag.

A Följande böner ska bes i kyrkan:

Herrens Bön – Pater noster

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

B Du ska bikta dig (idag eller inom en vecka)

Se ordning för bikt på häftets sista sida

C Du ska ta emot den Heliga Kommunionen idag

D Du ska be enligt den Helige Faderns intentioner

Herrens Bön – Pater noster

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad Maria - Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen - Doxologin

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.


Guds Moder, Änglarnas Drottning

Den Helige Franciskus mest älskade kyrka var Maria, Änglarnas Drottnings kapell i Portiuncula nedanför Assisi. Därför har Maria under denna titel blivit särskilt älskad och firad av franciskanorden i hela världen med festdag den 2 augusti.

Grundaren till Servantes de Marie – Marie Tjänares Kongregation, Fader Louis-Edouard Cestac (1801-1868) lät sprida följande bön gratis i en halv miljon exemplar efter att Biskopen av Bayonne, Msgr Lacroix, gett sitt godkännande. Så viktig ansåg han att denna bön var. Bönen uppenbarades den 13 januari 1864 för Fader Cestac, som i en vision fick se all den förödelse som den Onde orsakat över hela världen och i samma stund hördes Guds Moders ord som intygade att helvetet blivit frisläppt på jorden. Det var nu tid att åkalla henne som Änglarnas Drottning och att be henne att sända de Himmelska Legionerna som hjälp för de godas själar. ”Men min goda Moder”, svarade prästen, ”du som är så god, kunde inte du sända dem utan att vi ber dig om det?” Guds Moder svarade: ”Nej, för bönen är ett av de villkor som Gud ställer för att få nåd.” Sedan dikterade den Heliga Jungfrun följande bön och uppmanade prästen att sprida den.

Helige Pius X godkände bönen och upphöjde den till avlatsbön, 8 juli 1908.

Fader Cestacs process för helgonförklaring inleddes 7 april 1908 och han är förklarad vördnadsvärd.

Begravd i Notre-Dame du Refuge, Anglet.

Imprimatur i vårt stift: 24 maj 2008 av

Biskop Anders Arborelius OCD

 Du Himlarnas upphöjda Drottning och Änglarnas Härskarinna, från evighet har Gud gett dig makten och uppdraget att förinta Satans huvud.

Ödmjukt ber vi dig att sända dina Himmelska Legioner för att, på din order och genom din makt, förfölja de onda andarna. Ge order att de bekämpar dem överallt, förtrycker deras onda handlingar och fördriver dem ner till avgrunden. Vem är som Gud!

O goda och ömma Moder, du ska alltid förbli vår kärlek och vårt hopp.

O Allraheligaste Moder, sänd de Heliga Änglarna att försvara oss och att mota bort den grymme fienden långt bort från oss.

Heliga Änglar och Ärkeänglar, försvara och bevara oss. Amen.

Var hälsad Maria…

Maria Änglarnas Drottning Rosenkrans

Maria, som Änglarnas Drottning firas den 2 augusti

(Förlåtelsefesten - Porziunculaavlaten).

Novenan inför denna fest ber man mellan den 24 juli - 1 augusti.

Att be under hela augusti månad och vid särskilda behov av Guds Moders mäktiga ingripande.

Bes om möjligt med Änglarnas Rosenkrans (9x3). Bönen som inleder rosenkransen är känd som en mycket mäktig bön i svåra situationer.

Inled som vanligt med: Korstecknet, Trosbekännelsen, Fader vår, Var Hälsad Maria, Ära vare Fadern, samt den år 1864 uppenbarade bönen:

Du Himlarnas upphöjda Drottning… (sid. 7)

Inled varje grupp av böner med följande bön:

Allraheligaste Moder, sänd dina Änglar att försvara oss och driv den onde fienden från oss. / Alla ni Heliga Änglar och Ärkeänglar, hjälp oss och beskydda oss. Amen.

Be tre gånger:

O goda och ömma Moder /

du ska för evigt vara vår kärlek och vårt hopp.

Detta system av böner bes nio gånger (jfr. de Nio Änglakörerna), varpå man på nytt ber bönen: Du Himlarnas upphöjda Drottning…

Avsluta med följande kollektböner från Kyrkans liturgi:

Barmhärtige Gud, Du gjorde den Saliga Jungfrun till vår Himmelska Moder och Drottning. Låt oss känna stödet av hennes förbön och vinna Dina barns härlighet i Himmelens Rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Fader i Himmelen, Du som sänder Dina Heliga Änglar att skydda oss på vår väg, låt oss alltid erfara deras hjälp på jorden och sedan tjäna Dig med dem för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Maria, min Moder, jag är din. /

Försvara och beskydda mig alltid som ditt barn. Amen.

Den Franciskanska Kronan

Eller:

Den Serafiska Rosenkransen

Bes som alternativ till Jungfru Marias Rosenkrans

Med den Franciskanska Kronan – sju dekader - kan man också be Jesu Heliga Törnekronas Rosenkrans.

En av de mest uppskattade rosenkransböner i den Katolska Kyrkan är Den Saliga Jungfru Marias Sju Glädjeämnens Rosenkrans, Den Franciskanska Rosenkransen, eller som den vanligtvis kallas, Den Franciskanska Kronan.

Den Salige Marco av Montegallo (1425-1496, 19 mars) var ivrig att sprida historien bakom denna böneform. Det uppskattade verket Stellarium coronae benedictae Virginis Mariae in laudem eius (utgivet i Argentiane 1506) av Perbalto de Temeswar (+1504) hjälpte till att sprida historien. Den berömde irländske franciskanske historikern P. Luke Wadding (1588-1657) ansåg att alla vittnesmål om bakgrunden till den Franciskanska Kronan var tillförlitliga och återgav den i sitt verk i åtta delar Annales Minorum (1625-1654). 

År 1213 grundade den Helige Franciskus av Assisi ett kloster i Cesi, Portaria, utanför Terni. Klostret kallas för Eremitoriet vid Casa de Terni (it. Eremita di Cesi eller Eremo di Portaria). I detta kloster bodde även den Helige Bernardino av Siena (1380-1444, 20 maj) från år 1420 och det är han som bestämde klostrets struktur så som det ser ut än idag. Den 17 januari 1867 tvingades bröderna lämna klostret då staten drog in all kyrklig egendom (Pepoli dekretet 1860). Det var i detta kloster som den Franciskanska Kronan uppenbarades av Guds Moder år 1422 till novisen Broder Giacomo delle Corone från Portaria, Den Helige Bernardino var helt övertygad om visionens äkthet och spred denna bönekrona till alla som ville följa hans reform av Franciskanorden. Helgonet började också bära kronan med sju dekader på dräktens rep. Den Helige Giovanni da Capestrano (1386-1456, 23 okt.) uppmuntrade även han bröderna att be denna form av Rosenkransen och att buga sig när Jesu Namn nämndes i bönen.

Giacomo var en ung man som hade för vana att binda en krona av ängsblommor till den Mariastaty som fanns i hans församlingskyrka. Den unge mannen beslöt sig för att bli franciskan. Efter det att han hade inträtt, och på grund av den dagliga rutinen i klostret, hade han dessvärre inte tid längre att samla och binda en blomsterkrans som sin personliga hyllning till Maria. Detta gjorde honom mycket bedrövad. En kväll, då han var frestad att lämna klostret, fick han en vision av den Heliga Jungfrun. Guds Moder uppmuntrade honom i hans kallelse genom att påminna honom om glädjen i den franciskanska spiritualiteten. Hon undervisade honom i hur man skall hålla ut i sin kallelse genom den dagliga meditationen av de glädjefyllda händelserna i hennes liv. I stället för en krans av blommor, bad Guds Moder honom att istället binda en krans av böner: ”Jag ska undervisa dig om hur du ska byta ut din fromma sed att ge mig blommor till en annan sed, som är mycket mer välbehaglig för mig och än mer förtjänstfull för din själ. Istället för blommorna, som snart vissnar och som inte alltid finns till hands, ska du binda en krans av böner som alltid kommer att vara väldoftande och som alltid är tillgängliga.” Guds Moder förklarade sedan för brodern vilka Mysterier i hennes liv som han skulle tacka Gud för och avslutade visionen med följande löfte: ”Om du ber denna rosenkrans, som jag nu har lärt dig, kan du vara säker på att du ger mig den vackraste tänkbara kronan och du förtjänar därmed oändliga nådegåvor.”

Så fort visionen av Guds Moder avslutats började brodern be så som hon hade lärt honom. Novismästaren råkade komma förbi och såg brodern be samtidigt som han såg en ängel som höll på att binda en underskön krans av rosor. Efter var tionde ros såg han ängeln binda in en gyllene lilja. Novismästaren stod helt stilla och såg på tills Broder Giacomo bett färdigt – och ängeln samtidigt bundit färdigt kransen. När andakten var slut satte ängeln kransen på novisens huvud.

Det tog inte lång tid förrän flera av bröderna i klostret började att be just på detta sätt vilket senare spred sig till hela Orden.

Enligt en uppenbarelse till den Helige Jacomo delle Marche (1394 - 1476, 28 nov.) tillägger man två Var hälsad Maria för att ära Guds Moders 72 åriga liv på jorden. Vissa franciskanska historiker anser att dessa två extra Aven inte slog igenom förrän på 1600-talet.

Den Franciskanska Kronan godkändes av Leo X den 14 september 1517 och han berikade den med fullständig avlat. Detta bekräftades av påvarna Paulus V 1608, Salige Pius IX 29 augusti 1864, Leo XIII 7 september 1901 och den Helige Pius X 1906, vilket gjorde den Franciskanska Kronan till den mest berikade avlatsbönen för medlemmar i de Franciskanska Ordnarna (dvs. Bröderna, Klarissorna och Sekularorden).

År 1968 tog Paulus VI bort alla föregångares beviljande av avlat och den avlat som nu gäller för den Franciskanska Kronan är förknippad med att man ber med en välsignad rosenkrans. Detta gäller numera för alla s.k. devotionalier (=bruksföremål för devotion, ex. rosenkransar, skapular, medaljer, krucifix etc.).

Själva bönekronan, den s.k. Franciskanska Kronan, kan man köpa i S:t Maximilians Bok- och Presentbutik i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping.

Pater Wadding återger sexton mirakler som rapporterats från det att Kronan funnits till och som fått ett erkännande inom Franciskanorden. Här återges två av dessa.

Nära Assisi levde en broder, känd under namnet Br. Jakob av Kronan på grund av att han propagerade för Kronan för alla han mötte. Så snart ett problem dök upp för Br. Jakob sökte han alltid Guds hjälp genom att be om Marias förbön genom Kronan. När Napoleons trupper närmade sig den lilla staden Borgo San Sepolcro ville invånarna förstöra den franciskanska kyrkan med klostret för att inte fienden skulle kunna använda sig av dessa byggnader. Br. Jakob vände sig till Senaten i Florens, som var ansvarig för försvaret och bad dem vänta tills han bett Kronan. Detta resulterade i att fienden gav sig av och klostret räddades.

Pater Wadding citerade också ett vittnesmål från den Salige Bernhard av Feltre (1439-1495). En broder var van att gömma sig i ett mörkt hörn i klosterkyrkan i Verona. Där bad han Kronan i all avskildhet. En medbroder smög sig en dag in i kyrkan för att se vad den andre brodern egentligen hade för sig. Till hans stora förvåning såg han den bedjande brodern omgiven av änglar som satte samman en gyllene krans av rosor och liljor till Guds Moder. En blomma för varje bön.

Hur man ber den Franciskanska Kronan

Inled med Trosbekännelsen och börja sedan direkt med Hemligheterna (som vanligt: Fader Vår, tio Var hälsad Maria, ett Ära vare Fadern samt Fatimabönen).

Mysterierna i Den Franciskanska Kronan:

1. Herrens Bebådelse: vi ber om att få efterlikna henne i det ödmjuka offret av oss själva för att endast leva i Guds Vilja.

2. Maria besöker Elisabeth som hälsar henne som Guds Moder: vi ber om nåden att få Marias ödmjukhet i det hon inser sin litenhet och ger Gud all ära.

3. Maria föder Jesus utan smärta eller att bryta sin jungfrulighet: vi ber om nåden att uppriktigt älska kyskheten, fattigdomen och om ett enkelt och anspråkslöst liv.

4. De vise männens tillbedjan: vi ber om nåden att efterfölja deras exempel och vid varje mottagande av den Heliga Kommunionen ge Jesus guld i form av vår kärlek, rökelse i form av vår bön och myrra i form av våra dagliga offer.

5. Jesu återfinnande i templet: vi ber om nåden att alltid söka Jesus, och genom Maria finna Herren när vi förlorat Honom genom synd och otrohet. Vi ber också om kärlek till Guds Ord.

6. Marias glädje vid mötet med sin uppståndne Son: vi ber om nåden att uppstå från allt som skiljer oss från Gud.

7. Marie upptagning i Himmelen och kröning som Drottning som den första av de frälsta: vi ber om nåden att få leva vigda till henne som hennes barn och tillhörighet, så att vi efter denna jordiska exil blir erkända som hennes söner och döttrar.

Tillsammans utgör de 70 Var hälsad Maria.

Man ber nu ytterligare två Var hälsad Maria till ära för hennes 72 år på jorden.

Be även Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner.

Man kan avsluta den Franciskanska Kronan med följande bön:

Änglarnas Kärleksrika Drottning

Ur Massime Eterne, 1928

Barmhärtighetens Moder, ärorika Jungfru, änglarnas kärleksrika Drottning och Försvarare för de syndare som hoppas på dig, jag som är din ovärdige tjänare, upplyfter med tillförsikt denna min ringa tjänst och devotion genom att be denna Serafiska Krona som du själv gett oss och önskar att vi ska be.

Jag ber dig för dina sju fröjders skull, att din Gudomlige Son förlåter alla mina synder och ovärdiga tankar, ord och gärningar och att du försvarar min själ med din mäktiga kärlek, särskilt i min dödsstund, på det att jag segrar i striderna mot det onda och får komma till den eviga glädjen hos dig i Himmelen. Amen.

Eller:

Helige Franciskus´ Hälsning till Jungfru Maria

Var hälsad, Härskarinna, Heliga Drottning, Guds Heliga Moder Maria, du Jungfru som gjordes till kyrka och utvaldes av den Helige Fadern i Himmelen, du som Han invigde tillsammans med sin Helige och älskade Son och den Helige Ande, Hjälparen, du som varit och är fullheten av all nåd och allt gott.

Var hälsad, du Hans palats;

var hälsad, Hans tabernakel;

var hälsad, Hans hem.

var hälsad, Hans klädnad;

var hälsad, du Hans tjänarinna;

var hälsad, du Hans Moder.

Och var hälsade alla ni heliga dygder, ni som genom den Helige Andes nåd och upplysning blir ingjutna i de troendes hjärtan för att ni förvandlar de otrogna till trofasta Guds tjänare.

Deo Gratias

Sankt Franciskus Katolska Församling

Sankt Franciskus Kloster - Gråbröderna

Mässor på svenska firas i vår kyrka:

söndagar: 9:00, 11:00 och 19:00, bikt 10.00

måndag – fredag 12:00

torsdag och fredag även 18:00

fredag tillbedjan 17:00 – 18:00

lördag: 11:00

Vårt kloster och församling är också säte för:

Ave Maria Publikationer (29 juli 2004)

Militia Immaculatae (MI – 2 februari 1995) Josefsbrödraskapet (18 maj 2001)

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt (6 januari 1998) Förebedjarna (30 juni 2000)

S:t Franciskus Kloster, Gråbröderna

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping

Tel. expedition: 036 – 12 06 57

e-post: jonkoping@katolskakyrkan.se

YouTube, sökord: katolsk horisont

YouTube, sökord: Gråbröderna

Facebook: Gråbröderna

Twitter: @grabroderna

Vill du stödja vårt apostolat ekonomiskt:

Swish 076 555 84 06 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

Skriv: AMP

 

 

 

 

Ordning för enskild bikt - Försoningens Sakrament

För S:t Franciskus katolska församling, Jönköping – november 2023

Präst: I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den biktande: Amen.

Präst: Må Gud, som upplyser vårt hjärta,

låta dig se din synd och djupet av Hans barmhärtighet.

Den biktande: Amen.

Efter prästens inledning säger du:

Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och dig, fader,

att jag har syndat mycket i tankar, ord och gärningar

och underlåtelse.

Min senaste bikt var för…

Nu börjar du bekännelsen av dina synder

Avsluta bekännelsen:

Detta är min skuld, min stora skuld.

Jag ber om bot och syndernas förlåtelse.

Efter att prästens råd och anvisning av bot kan du be följande

Akt av ånger:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och tar avstånd från dem, för genom att synda har jag förolämpat Dig, min Gud.

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Nu förmedlar prästen syndernas förlåtelse.

Präst: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse.

Må Han genom sin Kyrkas tjänst ge dig förlåtelse och frid.

Och jag löser dig från dina synder, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Präst: Tacka Herren, ty Han är god.

Den biktande: Evigt varar Hans nåd.

Präst: Må vår Herres Jesu Kristi lidande, den Saliga Jungfrun Marias och alla helgons förbön, allt gott du gör och allt ont du lider bli dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön.

Den biktande: Amen.

Präst: Herren har förlåtit dina synder. Gå i frid.


Våra viktigaste kristna böner för boten som ska utföras efter bikten:

Herrens Bön

Den främsta av alla böner därför att vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss denna bön

Fader vår (se sidan 5)

Lovprisningen - Doxologin

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande (se sidan 5)

Ave Maria – Herrens hälsning till Maria

Var hälsad, Maria (se sidan 5)


Den Gudomliga Barmhärtighetens Krona

Uppenbarad för Heliga Faustina den 13 september 1935. Se särskilt blad eller häfte

Inled med Fader vår och Trosbekännelsen

Ensamma kulan:

Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons,

vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom

/ som gottgörelse för våra och hela världens synder.

På de tio kulorna:

För Hans smärtfyllda lidandes skull,

/ förbarma Dig över oss och hela världen.

Avslutning efter fem dekader:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud,

/ förbarma Dig över oss syndare //3 ggr.

Jesus, jag litar på Dig! // 3 ggr.


Jesusbönen

Beds dagligen av miljontals kristna från olika kyrkor och samfund

Kan bes överallt och när som helst.

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son,

/ förbarma Dig över oss syndare.

Om du ber Jesusbönen med en böneräknare (radband) kan du på de enskilda kulorna be:

Allraheligaste Gudsföderska,

/ rädda våra själar genom din mäktiga förbön.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek