Fatimabönerna

Fatimabönerna

Den sista visionären från Fatima, Syster Lucia ber inför statyn av Vår Fru av Fatima  i Karmelitklostret i Coimbra, Portugal

Den sista visionären från Fatima, Syster Lucia ber inför statyn av Vår Fru av Fatima

i Karmelitklostret i Coimbra, Portugal

 

Fatimabönerna

Gottgörelse för mänsklighetens synder

Förbön för själarnas frälsning

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Läs om Guds Moders budskap i Fatima i häftet:

Fatimabudskapet, Guds fredplan för världen och för varje själ

Guds Moders Stora Löfte

Gottgörelseakten för

Den Första lördagen i Månaden

under Fem Månader

De flesta katoliker förknippar denna devotion med uppenbarelserna i Fatima, men faktum är att devotionen till Maria de första lördagarna i månaden praktiserades redan på 1600-talet, exempelvis i seminariet under Msgr Jean-Jacques Oliers tid (1608-1657).

År 1898 godkändes Gottgörelsekommunionen som propagerades av Syster Dolores Inglese från Maria Reparatrix Tjänarinnors Kongregation. Detta mottagande av den Heliga Kommunionen som gottgörelse bestod av att ta emot Sakramentet på en lördag och göra någon form av gottgörelseakt för all respektlöshet gentemot Guds Moder. Den Helige Pius X (1835-1914, 21 aug.) beviljade år 1912 fullkomlig avlat till de troende som första lördagen varje månad ägnade sig åt någon särskild andaktsövning, fastade eller gjorde en pilgrimsfärd till någon Mariakyrka för att gottgöra för hädelser mot Marie upphöjda Namn och mot hennes privilegier. Denna avlat kunde appliceras för själarna i Skärselden.

Den 13 maj 1939 lät Biskopen av Leiria, Portugal, publicera följande i Officiell handbok för pilgrimen till Fatima: ”Den Heliga Jungfrun har själv genom visionären Syster Lucia av Jesus och Marie Obefläckade Hjärta, lärt oss denna böneform. Den har som mål att gottgöra Marie Obefläckade Hjärta för alla förolämpningar och oförrätter som det blir utsatt för från otacksamma människor. Den är avsedd för den första lördagen i månaden under fem veckor på varandra följande månader:

1. Bikt som skall göras inom åtta dagar före eller efter den lördag då man har intentionen att gottgöra för de förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta. Om man glömmer att bikta sig före en av dessa lördagar skall man uttrycka detta i nästa bikt. Det kan verka underligt att min bikt kan gottgöra för andra människors synder. Vår kristna tro bygger dock på ställföreträdandets princip: Kristus har ju dött för andra människors synder. Mina goda gärningar, framför allt då mitt sakramentala liv kommer andra människor till godo i Guds frälsningsplan.

2. Den Heliga Kommunionen skall tas emot på dessa fem lördagar, alltid i Guds nåd, d.v.s. med samma intention att gottgöra som i bikten.

3. Bikten och Kommunionen med gottgörande intention skall vara under fem på varandra följande första lördagar i månaden utan uppehåll. Vid avbrott börjar man om från början.

4. Under dessa lördagar skall man också be åtminstone fem dekader av Rosenkransens Mysterier som gottgörelse.

5. Man skall också meditera åtminstone femton minuter över Rosenkransens Mysterier. Lättast är kanske att meditera under tre minuter vid vart och en av de fem hemligheterna man ber denna dag.

 

Den 10 december 1925, i klostret i Pontevedra, Spanien, uppenbarade sig Guds Moder tillsammans med Jesusbarnet för Syster Lucia av Jesus och Marie Obefläckade Hjärta. Den Heliga Jungfrun sa:

”Min dotter, se här mitt Hjärta genomborrat med törntaggar, som människorna driver in i varje stund genom sina hädelser och sin otacksamhet. Försök åtminstone du att trösta mig, och säg människorna att jag lovar att i dödens stund bistå med den nåd som behövs för att uppnå frälsning åt alla som den första lördagen i månaden under fem på varandra följande månader går till bikt, tar emot den Helig Kommunionen, ber Rosenkransen och under femton minuter håller mig sällskap genom att meditera över Rosenkransens femton Mysterier i syfte att gottgöra mig.”

 

Två månader senare, den 15 februari 1926 i Potevedra, uppmuntrade Jesusbarnet Syster Lucia i en ny vision att sprida andakten till sin Moders Obefläckade Hjärta trots de svårigheter som hennes biktfader förutsåg. För med Herrens nåd skulle de övervinnas.

Syster Lucia frågade då Herren om de personer som inte kunde bikta sig under den första lördagen. Han preciserade att bikten kunde göras inom åtta dagar före eller efter första lördagen, förutsatt att man gjorde den med ovan angiven intention, d.v.s. att ge gottgörelse till Marie Obefläckade Hjärta och att Kommunionen mottogs i nådens tillstånd.

Syster Lucia frågade också Jesus vad som hände om man glömde en av de första lördagarna att formulera intentionen. Herren svarade då att intentionen för lördagen kan formuleras i nästa bikt, som bör göras vid första bästa tillfälle.

Förtydligande: Meditationen under de 15 minuterna kan göras över ett eller flera Mysterier i Rosenkransen. Det tycks vara att föredra att man mediterar på djupet över en hemlighet varje månad; om denna andakt upprepas tre gånger, kommer man att ha mediterat över Rosenkransens alla femton Mysterier.

En av Syster Lucias biktfäder frågade henne varför Guds Moder bett om just fem lördagar. Syster Lucia frågade Jesus under natten mellan den 29 och 30 maj 1930 varför det är just fem lördagar och exempelvis inte sju för Marias smärtor. Jesus svarade:

”Det handlar om att gottgöra för de fem förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta:

1. Hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse.

2. Hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet.

3. Hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att erkänna henne som människornas Moder.

4. Deras gärningar som offentligt sprider i människornas hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot denna Obefläckade Moder.

5. Deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes heliga bilder.

Vid samma tillfälle (30 maj 1930) gav Herren en ytterligare möjlighet för dem som har svårigheter att uppfylla dessa villkor på lördagen: Denna gottgörelse blir också mottagen i Himmelen som om den ägde rum den första lördagen i månaden för dem som utför den på följande söndag, när mina präster, på grund av giltiga motiv, ger dispens till de troende att göra så.”

Detta ger alltså en stor möjlighet för katoliker i diaspora att fullfölja denna devotion – Herren säger dock att prästen ska ge dispens. Detta kan man be om även utanför bikten.

Katoliker i Sverige skall inte låta sig nedslås av svårigheten att genomföra denna andaktsövning på grund av stort avstånd till kyrkan, förpliktelser i familjen, sjukdom etc. Man kan försöka på nytt och på nytt, och viljan att gottgöra Guds Moder är det som betyder mest. Men innan man ger upp, borde man dock använda sig av den möjlighet till dispens som Herren själv har gett till att utföra devotionen på söndagar istället för på lördagar – med prästens tillåtelse. När vi vet att Guds Moder och Herren själv önskar detta, har vi en sporre att närma oss Botens och Försoningens Sakrament, även om det känns ovant, märkligt, överflödigt etc. Guds Moders önskan är en hjälp för oss att hålla ut i vårt beslut att vilja tillhöra Gud, att låta vår vardag belysas av Hans ljus.

Kalender och bön för

De Fem Första Lördagarna i Månaden

För att lättare komma ihåg när du började de fem lördagarna kan man här skriva vilka månader det gäller:

Första lördagen i …………………………………..…… månad

Första lördagen i …………………………………..…… månad

Första lördagen i …………………………………..…… månad

Första lördagen i …………………………………..…… månad

Första lördagen i …………………………………..…… månad

 

Intentionsformel för varje

Första Lördag i Månaden

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Tack älskade Moder Maria för att jag har fått uppfylla din önskan om att ge dig gottgörelse under de fem första lördagarna i månaden. Obefläckade Moder, jag är ditt barn och jag tror mig förstå något av din sorg och smärta över världens synder. Förbarma dig över mig och led mig så att jag aldrig förolämpar eller sårar dig mer. Förlåt det onda, orena och ofullkomliga som jag har gjort under mitt liv. Be till den Allsmäktige om nåd för mig. Tag emot det goda, som jag av Herrens nåd, kunnat göra och bär fram mitt liv med dess lidanden och uppoffringar som gottgörelse till den Allraheligaste Treenigheten genom ditt Obefläckade Hjärta. Du har lovat att ditt Obefläckade Hjärta skall triumfera. Regera nu i mitt hjärta och gör det likt ditt, så att Himmelen kan känna igen mig som ditt barn nu och i evigheten. Amen.

Prisat, lovat, ärat och älskat vare alltid och överallt Jesu Allraheligaste Hjärta.

Prisat, lovat, ärat och älskat vare alltid och överallt Marie Obefläckade Hjärta.

Prisat, lovat, ärat och älskat vare alltid och överallt Josefs Faderliga Hjärta.

Be gärna Gottgörelselitanian till Marie Obefläckade Hjärta.

 

Bön för Gottgörelselördagarna

av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv. Följande bön bes den första lördagen i månaden

i S:t Franciskus Katolska Kyrka i Jönköping

F Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster Lucia från Fatima fick ta emot från Herren.

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse:

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

F För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet:

Alla Var hälsad Maria…

F För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att erkänna henne som människornas Moder:

Alla Var hälsad Maria…

F För deras gärningar som offentligt sprider i människors hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot vår Obefläckade Moder:

Alla Var hälsad Maria…

F För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes heliga bilder:

Alla Var hälsad Maria…

F Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes tårars och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, förlåt alla syndare och oss alla de gånger vi inte visat tillbörlig aktning, vördnad, tillit och kärlek till Din älskade Moder, som Du själv har gett oss till evig Moder i Ditt Rike.

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det som Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen. 

Eller (Ur Fatima handbook, Leo Madigan, 2001):

Heliga Jungfru, min kära Moder, jag lyssnar med sorg och smärta till ditt Hjärtas klagan, ditt Obefläckade Hjärta som omsluts av otacksamma människors törne av hädelser och otacksamhet.

Jag längtar efter att visa dig min kärlek för du är min Moder och göra allt jag kan för att sprida vördnad och hängivenhet till ditt Obefläckade Hjärta.

Ödmjukt bär jag fram till dig mina böner och offer som gottgörelse för all den synd med vilken otacksamma människor besvarar din kärlek.

Vädja om förlåtelse hos Jesus för alla våra synder, för det räcker med ett ord från dig för att vi ska få omvändelsens nåd.

O Jungfru Moder, skynda till vår hjälp och be för syndares omvändelse så att även de kan få nåden att uppriktigt älska Jesus och upphöra med att förolämpa vår Herre, som redan är så förolämpad och sårad, på det att de inte går förlorade utan uppnår den eviga frälsningen.

Se på mig med barmhärtighet och hjälp mig att älska Gud av hela mitt hjärta redan här på jorden och för evigt i Himmelen. Amen.

 

Gottgörelselitania till Marie Obefläckade Hjärta

Ur Un Segreto di Felicità, Filotea Mariana, 1962. Denna Gottgörelselitania återges även i flera nutida bönböcker, vilket visar på dess aktualitet!

Lämplig för Första lördagen i månaden, 13 maj (Fatimadagen), 13 i månaden (Rosa Mysticadagen), 15 sept. (Marie Smärtor), samt fredagar och lördagar i Fastan.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, be för oss

Heliga Guds Moder, vi vill trösta dig, Maria!

För de fruktansvärda förolämpningar som människor gör mot din älskade Son Jesus,

För de svärd av lidande som dina onda barn återigen vill genomborra ditt Hjärta med,

För alla hädelser mot och olämpligt nämnande av ditt Heliga Namn,

För de fruktansvärda motsägelser som uttalas mot dina privilegier och din ärorika upphöjelse,

För det löje som heretiker och villolärare riktar mot vårt hedrande av dig,

För allt vanärande och alla förolämpningar mot dina bilder och helgade platser,

För allt vanhelgande som äger rum i dina egna helgedomar,

För all synd mot kyskhetens änglalika dygd, som är dig så kär över allt annat,

För alla de troende kvinnor som inte liknar dig i värdighet i sin klädsel och i sitt uppförande,

För alla de äkta män som inte hedrar dig genom hedrandet av sina hustrur,

För det fruktansvärda brott som begås när föräldrar inte låter sina barn lära känna din moderliga kärlek,

För all oförståelse som många mödrar har inför ditt Moderskap för oss alla, som är av gudomlig vilja,

För dina barns otacksamhet för dina dyrbara nådegåvor,

För all likgiltighet inför ditt ömma Modershjärta,

För allt förakt inför dina kärleksfulla erbjudanden till gemenskap med dig i bön och offer,

För all den grymma likgiltighet som finns i många människors hjärtan,

För alla de bittra tårar som du fäller över många av dina barns olyckliga öde,

För all ångest som du erfar då du ser hur din Son återigen blir övergiven och korsfäst av syndare,

För den sorg din Allraheligaste själ erfar när du ser hur din Son är övergiven och inte tillbedd i många tabernakel,

För din ömma kärlek, så ofta sårad och bortglömd,

För det martyrium det innebär för dig när många själar, som renade av din Sons Dyrbara Blod, av egen vilja går förlorade,

För alla de fruktansvärda attacker som riktas mot din Jesus, Han som lever i sin Ställföreträdare och i sina präster,

För den onda sammansvärjning som finns mot din Sons liv i sin Kyrka,

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Marie Obefläckade Hjärta,

Alla bed för oss nu och i vår dödsstund. Amen.

F Låt oss bedja. O Heliga och ömma Moder, som i din heroiska moderliga kärlek vid Korsets fot har bett för dem som sargade och dödade din älskade Son Jesus Kristus. Ditt ljuva Hjärta genomborrades av sorg och lidande inför all ondska som tillfogats Gud själv, Han som är kärleken. Förbarma dig över alla dem som nu förolämpar och sårar dig. Låt även dessa syndare få komma in i din moderliga famn och låt dem renas av dina välsignade tårar så att även dessa våra bröder och systrar en dag kan få åtnjuta frukten av din moderliga barmhärtighet.

Alla Amen.

O Maria välsigna vår värld: Var hälsad Maria…

O Maria bed för alla syndares omvändelse: Var hälsad Maria…

O Maria bed för vår egen fullständiga omvändelse och helgelse: Var hälsad Maria…

Fatimabönerna

 

Vigningsbön till Vår Fru av Fatima

Guds Moder frågade Lucia, Jacinta och Francisco om de var villiga att erbjuda sig själva som offer till Gud för att gottgöra alla de synder som begås mot Honom och som bön för att omvända syndare. Detta är Fatimas stora budskap. Samtidigt bad hon om uppoffring och bön och särskilt om att man skulle fira och delta i den Heliga Mässan som en gottgörelse den första lördagen i månaden. Barnens enkla svar till den Himmelska uppmaningen var att ta emot sina lidanden och motgångar i livet med orden: ”Vi kan offra detta till Jesus för syndarna” och de bad den bön Guds Moder själv lärde dem:

O min Jesus, detta är för kärlek till Dig, för syndares omvändelse, för den Helige Fadern och som gottgörelse för alla synder som sårat Jungfru Marie Obefläckade Hjärta

O Drottning, barmhärtighetens Moder, Himmelens och jordens Drottning, syndarnas Tillflykt, jag viger mig till ditt Obefläckade Hjärta.

Åt dig viger jag mitt hjärta, min själ, min familj och allt jag har.

Inför dig förnyar jag mina dop- och konfirmationslöften och föresätter mig att leva som en god kristen, trogen mot Gud, mot Kyrkan och den Helige Fadern.

Jag föresätter mig att be Rosenkransen, delta i firandet av den Heliga Mässan, fästa särskild vikt vid den första lördagen i månaden och verka för syndares omvändelse.

Jag lovar vidare, Allraheligaste Jungfru, att med iver sprida vördnaden för dig, så att min vigning till ditt Obefläckade Hjärta och din egen förbön påskyndar Kristi Rikes ankomst till jorden. Amen.

Fatimabönerna

 

Fatimarosenkransen

Den Stora Gottgörelserosenkransen

Med kyrkligt godkännande

Består av de böner som uppenbarades i Fatima år 1916 och 1917, samt 1931 i Rianjo.

Ursprunget till att de s.k. Fatimabönerna blev en egen rosenkrans finner vi hos den tioåriga visionären, den Saliga Jacinta, som själv bad dessa böner om och om igen, särskilt bönen ”O min Jesus…”, efter det att Guds Moder gett barnen en vision av helvetet. Lilla Jacinta bad dessa böner på knä under långa tider för att ”rädda själar från helvetet! För så många kommer att hamna i helvetet! Så många!” Hon önskade att hon kunde visa helvetet för alla så att de skulle upphöra med att synda och på så sätt undvika helvetets eviga eld. Trots att hon bara var tio år gjorde hon helhjärtat botövningar och självuppoffringar. Så stor var hennes kärlek till Gud och medmänniskor.

Det finns flera versioner på engelska och italienska av denna rosenkransbön. Följande torde vara en av de vanligaste varianterna.

Inled med Fatimas Gottgörelsebön

(uppenbarad av Fredens Ängel i Loca do Anjo hösten 1916):

Allraheligaste Treenighet, / Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.

Maria, Rosenkransens Drottning, be för oss och vår värld.

Inför varje dekad be botbönen som uppenbarades av Fredens Ängel under våren 1916 i Loca do Anjo:

Min Gud, / jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.

Fortsätt med den bön som uppenbarades av Guds Moder under den första uppenbarelsen den 13 maj 1917 i Cova da Iria:

O Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min, Gud,

min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament.

På de tio kulorna (dekaderna) be bönen som uppenbarades av Guds Moder i Cova da Iria den 13 juli 1917:

O min Jesus, / förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

Efter att ha bett föregående böner med en vanlig rosenkrans, dvs. fem dekader eller med en tre dekaders böneräknare ber man avslutningsvis följande böner: Första bönen gavs av Guds Moder under den tredje uppenbarelsen i Cova da Iria den 13 juli 1917:

O Jesus, / alla mina offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

Be nu ett Fader vår, ett Var hälsad Maria och ett Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner.

Avsluta Fatimarosenkransen med de böner som Syster Lucia hörde dikteras inom sig av Guds själv i augusti 1931 i Rianjo:

Marie ljuva Hjärta rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Sverige, Europa och hela världen! Amen.

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Sveriges Europas och hela världens omvändelse. Amen.


Litania till Vår Fru av Fatima

Ur A Prayerbook of Favorite Litanies (1985)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder,

O Moder av Fatima, bed för vårt land

O Moder av Fatima, helga våra präster

O Moder av Fatima, hjälp våra katoliker att bli mer brinnande i tron

O Moder av Fatima, led och inspirera dem som regerar våra länder

O Moder av Fatima, bota alla sjuka som förtröstar på dig

O Moder av Fatima, trösta de sorgsna som tar sin tillflykt till dig

O Moder av Fatima, hjälp alla dem som ber om din hjälp

O Moder av Fatima, befria oss från alla faror

O Moder av Fatima, hjälp oss att stå emot alla frestelser

O Moder av Fatima, utverka för oss allt det som vi ber dig om

O Moder av Fatima, var med och hjälp våra kära

O Moder av Fatima, led tillbaka på den rätta vägen alla våra bröder och systrar som kommit bort från tron eller som genom synden lever ett liv borta från Gud

O Moder av Fatima, hjälp oss att få tillbaka vår första kärlek till Gud

O Moder av Fatima, bed för oss om förlåtelse för alla våra synder och underlåtelser som förolämpar Gud

O Moder av Fatima, led alla människor till din Gudomlige Son

O Moder av Fatima, utverka fred för hela världen

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F O Maria, avlad utan synd,

Alla bed för oss som tar vår tillflykt till dig.

F Marie Obefläckade Hjärta,

Alla bed för oss nu och i vår dödsstund. Amen.

F Låt oss bedja. Oändligt gode och barmhärtige Gud, uppfyll våra hjärtan med ett stort förtroende för Din älskade Moder, som vi ber till under titeln ”Vår Fru av Rosenkransen” och ”Vår Fru av Fatima” och ge oss på hennes mäktiga förbön all den nåd till kropp och själ som vi behöver.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Hyllningsbön till Guds Moder av Fatima

Följande andakt är främst avsedd att bes, gemensamt eller enskilt, den 13 maj (årsdagen av den första uppenbarelsen i Fatima)

samt klockan 12.00 den 13 oktober.

Vi glömmer inte att denna dag även är Gottgörelsekommunionens Dag (Devotionen till Rosa Mystica).

Redan på morgonen den 12 oktober fylldes Cova da Iria, platsen för uppenbarelsen, med mer än 30 000 människor, som hade kommit för att få se det utlovade miraklet. Vid elvatiden dagen därpå började regnet ösa över de cirka 70 000 personer som var närvarande. Folket stod troget kvar i regnet och i leran och när visionären Lucia kom fram till platsen för uppenbarelsen bad hon de närvarande att stänga sina paraplyer och be Rosenkransen. Alla lydde uppmaningen. Vid tolvtiden uppenbarade sig Guds Moder och presenterade sig som Vår Fru av Rosenkransen. Hon uppmanade de närvarande genom Lucia: ”Upphör med att förolämpa Gud, vår Herre, för Han är redan alltför mycket förolämpad och sårad!” Efter dessa ord öppnade den Heliga Jungfrun sina händer, vars ljus reflekterades på solen. Under det att hon sakta lyftes mot höjden projekterades hennes bild i själva solen. Lucia ropade därför: ”Se på solen!” De tre visionärerna såg då också den Helige Josef med Jesusbarnet, som båda syntes välsigna världen genom att göra Korstecknet över alla. Efter denna vision sågs den Heliga Jungfrun som Vår Fru av Berget Karmel.

De cirka 70 000 närvarande såg inte de heliga personerna utan endast solfenomenet: När Lucia utropade ”Se solen!” upphörde genast regnet och molnen försvann för att ge plats för solen. Det underliga med solen var att den var silverfärgad och man kunde se in i den utan att bli bländad. Plötsligt började solen snurra runt och ge ifrån sig olikfärgade strålar. Tre gånger upprepade sig denna syn tills slutligen folkmassan var så uppskärrad att man hörde bönerop om barmhärtighet. Denna vision varade ungefär tio minuter och samtliga närvarande kunde vittna om att de hade sett detta. Men inte bara de 70 000 närvarande i Cova di Iria såg solfenomenet, utan även långt borta berättade människor att de hade sett det inträffade. Efter miraklet med solen var även alla de närvarandes kläder helt torra.

Den trettonde i varje månad (Jfr. devotionen till Rosa Mystica, se Kärlekflamman, Ave Maria Publikationer) har genom dessa fenomenala händelser blivit Marias särskilda dag. Som program för vårt andliga liv kan vi särskilt den 13:e i månaden uppfylla det som de små herdebarnen från Fatima förstått var Guds vilja: trösta Jesus (den Salige Francisco) samt att be och offra för syndarnas omvändelse (den Saliga Jacinta). Marias dagar är alltid nådedagar som vi inte ska låta gå förbi obemärkta.

 

Bön till Guds Moder som Förbön för alla Människor

Efter Johannes Paulus II:s bön i Fatima 12 maj 1991

F Var hälsad, Heliga Moder, du har fött Konungen som regerar i evighet. Jag överlämnar hela mänskligheten och alla världens länder i ditt beskydd. I dag kommer jag till dig för att ropa till dig:

Alla Var hälsad, Heliga Moder. Var hälsad, du säkra Hopp, som aldrig sviker!

F Jag tillhör dig helt, o Moder! Jag tackar dig, Himmelska Moder, för att du med moderlig ömhet har fört ditt folk ut i frihet. Jag hälsar dig Maria, du som är helt beroende av Gud och av din Son, jag hälsar dig som ”den mest fullkomliga bild av frihet och befrielse för mänskligheten och kosmos”. I förening med Kyrkan ber jag med trons brinnande ljus i mina händer för människorna, att de måtte vara ödmjukt beredda att med modig tillförsikt gå frälsningens väg.

Alla Moder, hjälp oss i denna öken utan Gud där generation efter generation av våra barn tycks ha gått förlorade, så att de till slut kan finna de gudomliga källorna till livet och vila ut där. Amen.

Var hälsad Maria…

 

Överlåtelse till Marie Obefläckade Hjärta

F Himmelens och jordens Drottning, du Obefläckade Moder till Jesus Kristus - livets källa, barmhärtighetens Moder, syndarnas räddning, min Moder;

Alla jag ber dig att du skyddar mig, min familj och mina vänner i ditt Obefläckade Hjärta. Jag överlämnar till din omsorg och moderliga kärlek, min kropp, min själ och min nästa, så att jag genom ditt skyddande Obefläckade Hjärta kan uppnå och inträda i evighetens härlighet. Amen.

F Var hälsad Maria…

Man ber nu Fatimarosenkransen och Litania till Vår Fru av Fatima.


Förböner 13 maj - Fatimadagen

Präst: Med Fatimabudskapens egna ord ber vi de böner som uppenbarades från Himmelen. Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, vi tillber Dig i djupaste ödmjukhet och ber: Herre, hör vår bön.

Vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv. Enligt denna intention ber vi.

För Jesu Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber vi om arma syndares omvändelse. För detta ber vi.

O Jesus, alla våra offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta. För detta ber vi.

Min Gud, vi tror på Dig, vi tillber Dig, vi hoppas på Dig och vi älskar Dig. Vi ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig. För detta ber vi.

Allraheligaste Treenighet, vi tillber Dig! Vår Gud, vi älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament. Föröka vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Om detta ber vi.

Marie ljuva Hjärta rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Sverige, Europa och hela världen! Amen.

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Sveriges, Europas och hela världens omvändelse.

Var hälsad Maria…

Präst: Tillsammans ber vi också den bön som Guds Moder uppmanade oss att be efter varje dekad i Rosenkransen: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.


Offerbön på Morgonen

Denna bön bygger på Guds Moders begäran i Fatima år 1917

Min Gud, genom Marie Obefläckade Hjärta offrar jag Dig mina böner, mitt arbete, mina glädjeämnen och lidanden, allt som denna dag bär med sig av både ont och gott i förening med Jesu Heliga Hjärta enligt de intentioner med vilka Han ber och offrar sig själv i alla Heliga Mässor över hela världen.

Som tacksägelse för Dina nådegåvor, som gottgörelse för våra synder, och som gottgörelse för all den synd som förolämpat Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta. Som förbön för alla människor och särskilt för den Helige Faderns intentioner.

Jag förnyar mina doplöften, jag avsäger mig den Onde och alla hans gärningar. Jag tar Jesus Kristus som min förebild och ledstjärna och jag lovar att vara trogen Honom intill slutet av mitt liv. Amen.

Eller:

Offerbön på Morgonen

Denna bön bygger på Guds Moders begäran i Fatima år 1917

Min Gud, i förening med Marie Obefläckade Hjärta

(kyss nu ditt Karmelskapular som ett tecken på din vigning.

Detta ger dig partiell avlat)

offrar jag Dig Jesu Dyrbara Blod från alla altaren i hela världen och förenar med detta Heliga Blod offret alla mina tankar, ord och gärningar denna dag.

Min Jesus, jag ber Dig att få del av all den avlat och de förtjänster som jag någonsin kan denna dag, och jag offrar dem, tillsammans med mig själv, till Din Obefläckade Moder, för att hon bäst kan använda avlaten och förtjänsterna enligt Ditt Allraheligaste Hjärtas intentioner. Jesu Dyrbara Blod, fräls oss.

Marie Obefläckade Hjärta, be för oss.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss. Amen.

 

Dagliga Vigningsbön i Fatimaandan

Marie Obefläckade Hjärta, jag förenar alla mina tankar, ord, handlingar och lidanden med din renhet, din helighet, din iver och din kärlek, så att allt i mig genom dig blir till glädje för Jesus, till gagn för själarna, och en gottgörelse för förolämpningarna mot ditt Obefläckade Hjärta. Amen.

 

Akathistos till

Den Allraheligaste Gudaföderskan av Fatima

Text: Dr. Alexander Roman, övers. och bearb.: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

För gemensam eller enskild bön på Fatimadagen (13 maj) och den 13 varje månad

Vissa föredrar att säga ”Gudsföderska” istället för ”Gudaföderska”

som uttryck för att Maria endast fött Jesus, sann Gud och sann människa.

F Till dig, vår stora Försvarare och Ständiga Förebedjare, sjunger vi vår jublande hymn av tacksägelse och pris för de budskap du gav oss genom dina barn i Fatima. Du visade oss en väg av bot och gottgörelse för ett förnyat liv i Kristus, och med dig lovsjunger vi Gud och Frälsare och ropar:

Alla Gläd dig, o Gudaföderska av Fatima, vår oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F I vördnad betraktar vi visionen av dig i Fatima och vi ser dina händer upplyfta i bön till din Son och Gud för Hans lidande folk. Du varnade för straff och erbjöd dig själv som en oförstörbar mur och ett försvar nu och alltid. Rörda av din moderliga omsorg om oss syndare, ropar vi till dig i tacksam kärlek:

Alla Gläd dig, Gud Faderns trogna dotter!

Gläd dig, Guds Sons Moder!

Gläd dig, den Helige Andes brud!

Gläd dig, den Allraheligaste Treenighetens tempel!

Gläd dig, du Jakobs stege, som förutsades i drömmen!

Gläd dig, du heliga kärl för Himmelens manna!

Gläd dig, du som undervisar dina barn i bön och om ånger!

Gläd dig, du Moder till alla som tar sin tillflykt under din mantels beskydd som till en befäst stad!

Gläd dig, du nya röst i öknen som kallar oss att göra vägen till Herren rak!

Gläd dig, du ivriga och oförtröttliga förebedjare för oss!

Gläd dig, du brinnande buske med Guds kärlek som aldrig förtärs!

Gläd dig, Gudaföderska av Fatima, vår oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Den helige evangelisten Lukas återgav för oss din heliga bild och du välsignade denna med orden: ”Herren, min Son, välsigne dessa bilder med sin nåd och jag välsignar dem med min nåd!” Låt oss som vördar dig som Gudaföderskan av Fatima få denna nåd och alltid med glädje och förtröstan få sjunga i tacksamhet om din moderliga omsorg och kärlek för oss:

Alla Halleluja!

F Allrasaligaste Gudaföderska, du tronar i dina helgedomar och ur dina heliga händer flödar nådegåvor till dem som tar sin tillflykt till dig. I anden gör vi vår pilgrimsfärd till Fatima där du gav undervisning och ledning för ett alltmer helgat och gudfruktigt liv. Låt ditt beskydds mantel omsluta oss, dina barn, så att vi med stor frimodighet kan sjunga ditt liv:

Alla Gläd dig, du de heligas ledstjärna!

Gläd dig, du de prövades tröst och styrka!

Gläd dig, du de Gudssökandes vägvisare!

Gläd dig, du de visas glädje!

Gläd dig, de Gudfruktigas krona och härskarinna!

Gläd dig, du himmelska ljus för dem som vandrar i dödsskuggans dal!

Gläd dig, du oövervinneliga beskydd och kraft mot alla själens fiender!

Gläd dig, för du är vila för dem som vänder sig till dig!

Gläd dig, du välsignelse och nåd för alla dem som erkänner dig som Moder enligt Kristi, din Sons, uppmaning från sitt ärorika Kors.

Gläd dig, källa för nåd för de sökande!

Gläd dig, för av dig är fiendens pilar oskadliggjorda!

Gläd dig, Gudaföderska av Fatima, för Gud är i dig och du ska aldrig övervinnas!

F Du upphör aldrig genom tiderna att visa din moderliga kärlek för oss dina barn och i Fatima har du värdigats visa dig för tre barn för att uppmana världen till bön och omvändelse innan hårda straff skulle komma över mänskligheten. Du inbjöd oss att bära ett tecken på ditt heliga beskydd på våra axlar, Skapularet, för att påminna oss om din ständiga moderliga omfamning och kärleksfulla omsorg om vårt väl, nu och i all evighet. I tacksägelse ropar vi till dig:

Alla Halleluja!

F Dina heliga i alla tider uppmanar oss att vörda dig, du upphöjda och Allheliga Gudaföderska, för de har erfarit din gränslösa barmhärtighet och moderliga kärlek till alla som tar sin tillflykt till dig och med helgonen i alla tider tackar vi dig för ditt beskydds mantel som Skapularet är och prisa dig:

Alla Gläd dig, du säkra skydd mot den Onde!

Gläd dig, du som tillintetgör de ogudaktigas planer!

Gläd dig, du säkra skydd för alla dina barn!

Gläd dig, du som beskyddar vår ingång och vår utgång!

Gläd dig, du som stoppar de onda andarnas framfart!

Gläd dig, för ditt beskydds mantel är som en moderlig omfamning!

Gläd dig, för vi får vila tryggt under dina vingar av nåd!

Gläd dig, du vårt Beskydd i livet och i döden!

Gläd dig, du som tillintetgör frestelsens dödliga pilar!

Gläd dig, du som skyddar oss mot jordiska faror!

Gläd dig, du som vill föra våra själar till Himmelen!

Gläd dig, Gudaföderska av Fatima, du som förbereder oss inför evigheten med att ikläda oss din Sons nåd!

F I forna dagar uppenbarade du ditt Psalterium för att vi oupphörligt skulle kunna upprepa de ord som Ärkeängeln Gabriel i Guds namn uttalade till dig: Var hälsad, du högt benådade! Vi förenar oss med alla de heliga som ständigt velat sjunga ditt lov och tacka för Gud Allsmäktig som utvalt dig till att bli Ordets Moder. Himlen kom ner till världen genom dig för att bo mitt ibland oss och därför kan vi jubla i obeskrivlig glädje:

Alla Halleluja!

F Våra heliga fäder ärade dig och de fromma har i alla tider sjungit ditt lov. Med alla Herrens lärjungar prisar vi dig och vördar din lydnad för Guds Vilja. Barnen i Fatima uppmanade oss att inte glömma din undervisning och att dagligen lovprisa din helighet och moderliga kärlek:

Alla Gläd dig, Gudaföderska, du alltid rena Jungfru Maria!

Gläd dig, full av nåd, för Herren är med dig!

Gläd dig, du som är välsignad bland kvinnor!

Gläd dig, för välsignad är din livsfrukt!

Gläd dig, för du har fött Kristus, vår Frälsare!

Gläd dig, för Davids Psaltare är uppfylld i din Psaltare!

Gläd dig, för genom ditt livs hemligheter får vi hopp!

Gläd dig, du som undervisar oss om Guds storhet och barmhärtighet!

Gläd dig, du som evigt sjunger Guds lov!

Gläd dig, du som visar på bönens makt i Fatima!

Gläd dig, du som vill fostra oss till bön och bot för mänsklighetens räddning!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Du uppenbarade dig i Fatima för att uppmana alla till ett heligt liv och din dräkt var vit för att vittna om den helighet som dopet gav oss. O du ständigt rena och alltid Jungfru, du Allraheligaste Guds Moder, rädda oss genom din mäktiga förbön inför din Sons Tron att Han ger oss sin renande nåd genom den Helige Ande. Genom denna nåd kan vi åter bli heliga tempel för den Allraheligaste Treenigheten och sjunga med jubel:

Alla Halleluja!

F Herrens Ängel lärde barnen i Fatima att alltid be, att oupphörligt åkalla Gud och att be om den Helige Andes ankomst i våra själar. Barnen fick undervisning av dig och blev så lärare för bön till hela världen. Genom din ledning liknade de din Son Jesus som vid ung ålder stannade i Templet och undervisade de äldste. Inspirerade av deras helighet och hängivenhet sjunger vi ditt lov:

Alla Gläd dig, du Renaste och Obefläckade Jungfru Maria!

Gläd dig, Gudaföderska som överskuggats av den Helige Ande!

Gläd dig, du som ständigt sjunger Guds lov i ditt Hjärta!

Gläd dig, du som ständigt ber för frälsning!

Gläd dig, du som kallar oss till allt innerligare förening med din Son!

Gläd dig, du som lyfter oss mot Himmelen på bönens vingar!

Gläd dig, du som lär oss att vaka i bön med din Son!

Gläd dig, du ledstjärna för hjärtats ständiga bön av vår Herres Jesu Heliga Namn!

Gläd dig, du som ger oss tillgång till den Gudomliga Nådens källor!

Gläd dig, för genom dig kom Kristus till oss och genom dig förenas vi med Honom!

Gläd dig, källa till helighet, du som skänker Andens gåvor till alla dem som ber dig!

Gläd dig, du som lär oss att göra allt vad Han befaller oss att göra och du fyller våra själars tomma kärl med nåd!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Du är sannerligen det heliga kärl med manna från Himmelen och altaret på vilket Livets Bröd vilar. I Fatima lovade du att välsigna alla dina barn som värdigt nalkas vår Herres, Guds och Frälsares Heliga Mysterier: Hans Kropp och Blod. Vi ber dig om stöd och hjälp för att bli levande lemmar i Kristus, vår Frälsare och din älskade Son när vi sjunger:

Alla Halleluja!

F Välsigna oss med nåden att leva ett liv värdigt din Sons Heliga Mysterier, även om vi lever i ängslan, likt Jesaja, att förtäras av vår syndfullhet genom det brinnande kolet på altaret. Men styrkta av din Sons och vår Frälsares Heliga Sår i sidan ber vi ödmjukt:

Alla Gläd dig, du som uppenbarar för oss din Sons skatter!

Gläd dig, du som vill leda oss till ett värdigt mottagande av din Sons Heliga Kropp och Dyrbara Blods sakrament!

Gläd dig, du lärare av nådens hemligheter!

Gläd dig, för utan din Son kan vi inte göra något!

Gläd dig, för Han allena är helig, Han ensam är Herre!

Gläd dig, för vi vänder oss till Honom, inte som Judas, utan som den botfärdige rövaren Dismas!

Gläd dig, för vi ropar till Honom att komma ihåg oss när Han kommer med sitt Rike!

Gläd dig, för vi tar emot Hemligheterna som är frukten av Korsets Offer!

Gläd dig, för våra själar livnärs och renas av Blodet och Vattnet från din Gudomlige Sons öppnade sida!

Gläd dig, för den Uppståndne Kristus kommer igenom vårt hjärtas väggar och ger oss sin frid!

Gläd dig, för Herren har gjort stora ting med dig och genom dig!

Gläd dig, för Han vilar i våra hjärtan så som du lät Honom ligga i krubban och detta är det stora mysteriet, att vi blir ”bärare av Gud”!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Du stod vid din Sons Kors på Golgota och Simeons profetia om svärdet som skulle genomborra din själ uppfylldes. I Fatima bad du oss om en uppoffrande ande som tåligt bär våra dagliga kors och offrar dem för syndarnas frälsning i hela världen. Med tacksamhet vill vi uppfylla din önskan och tänka på din smärta och sorg under din Sons och Herrens lidande medan vi upplyfter våra hjärtan och sjunger:

Alla Halleluja!

F Allraheligaste Gudaföderska, din Sons Kors är vår frälsning och nyckeln som öppnar för oss Paradisets Portar. Korset är vår andliga stege på vilken vi kan stiga upp till Faderns, Sonens och den Helige Andes Rike. Vi ber om din hjälp att få styrka att dela Korsets börda med din Son så att vi också får dela uppståndelsens härlighet då vi lovprisar dig:

Alla Gläd dig, du som vandrade med Kristus upp till Golgota!

Gläd dig, för sorgens svärd genomborrade din själ!

Gläd dig, för från Korset gav Kristus oss dig till vår Moder!

Gläd dig, för du fick linda din Sons Kropp i svepeduken!

Gläd dig, för ”vems sorg är lik din sorg?”

Gläd dig, för mångas hemligheter blev uppenbarade!

Gläd dig, för Kristi Kors är dårskap för världen med Gudomlig Vishet för oss som tror!

Gläd dig, för vi jublar med dig som fick möta den Uppståndne Herren!

Gläd dig, för Kristus drog alla till sig när Han lyftes upp!

Gläd dig, du som lär oss att ta emot våra kors!

Gläd dig, du som ber oss att offra bön, fasta och lidanden för syndarnas räddning!

Gläd dig, du som hjälper oss att våra dagliga kors ska bli lättare att bära!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Du uppenbarade dig i Fatima för att varna oss för straff som kommer över världen och som kan komma över oss, för syndens och ogudaktighetens mörka moln visar sig över stora delar av mänskligheten. Du uppmanade oss att be för omvändelse till den katolska tron och till Kristi sanna Kyrka. Uppmuntrade av ditt medlidande och din kärlek sjunger vi:

Alla Halleluja!

F Guds fiender anföll Hans helgedomar i hela Ryssland och Ukraina och blodet från Guds trogna tjänare fuktade marken i dessa och i många länder där gudlösheten härjar. Vi vördar det dyrbara lidandet och offret av de nya martyrernas och bekännares vittnesbörd och förenar oss i de heligas jubel:

Alla Gläd dig, ärorika Moder av alla folk och länder!

Gläd dig, Nådens Drottning och Moder, härförare till andlig befrielse!

Gläd dig, som välkomnar de nya martyrerna till det Himmelska Riket!

Gläd dig, du martyrernas och bekännarnas styrka och glädje!

Gläd dig, tröst för dem som dömts till döden genom svält och köld!

Gläd dig, du de nya bekännarnas mod!

Gläd dig, du som hjälper och ger stöd åt alla Kristi korsbärare!

Gläd dig, du som ger övertygelse åt de rättfärdiga prästmartyrerna!

Gläd dig, du som ger inre glädje och frid åt alla som förföljs för Kristi skull!

Gläd dig, du moderliga famn för alla som får lida för Guds Rikes och Ordets skull!

Gläd dig, du hopp för dem som är utan hopp!

Gläd dig, du som gråter över Kristi Kropp, Kyrkan, som återigen korsfästs genom förföljelser!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Allraheligaste Guds Moder, du visade dig för barnen i Fatima och uttalade profetior för mänskligheten. Barnen fick i uppdrag att förkunna omvändelse och bot för alla. I förundran över den visdom som dessa barn förmedlade sjunger vi i jubel:

Alla Halleluja!

F Gud uppenbarar inte sina heliga mysterier för de visa och kloka i denna värld, men för de enkla och ödmjuka och i Fatima gavs budskap genom dig till tre barn. Vishet är inte räknat i ålder, utan i den nåd som kommer från den Helige Ande. Därför vill vi sjunga ditt lov med tacksamma hjärtan:

Alla Gläd dig, för vi vill bli som barn för att komma in i Guds Rike!

Gläd dig, för Guds Rike är för dem som är som barn!

Gläd dig, för Kristus vill att man inte hindrar barnen från att komma till Honom!

Gläd dig, du som lär oss den enkla vägen av tro och tillit till Gud!

Gläd dig, du som leder de ödmjuka till sann ödmjukhet och överlåtelse åt Guds Vilja!

Gläd dig, du som förser oss med Guds nåd för att orka vandra på trons, hoppets och kärlekens smala stig!

Gläd dig, du de föräldralösas beskyddare!

Gläd dig, du Franciscos glädje!

Gläd dig, du som var älskad av Jacinta!

Gläd dig, du som inspirerade Lucia!

Gläd dig, du beskyddare av oskyldighet och renhet!

Gläd dig, du strålande stjärna som leder och vakar över alla Kristi lärjungar och vänner på livets hav, så upprört av frestelser och faror!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Det visade sig ett tecken på himlen, en kvinna klädd i solen med månen under hennes fötter och en krona av tolv stjärnor på hennes huvud. Kvinnan krossade ormen under sina fötter och trots fiendskapen mellan hennes säd och ormen segrade kvinnan. Folket i Fatima fick se en glimt av din himmelska härlighet, du Allraheligaste Guds Moder, och solen dansade som ett litet klot i dina händer och alla ropade de:

Alla Halleluja!

F Vem kan prisa dina dygder på ett tillbörligt sätt, Heliga Guds Moder? Vem förmår sjunga tillräckligt om den nåd som din Son har krönt dig med? Du är Sarons Ros, du är den himmelska Liljan och den som finner dig finner evigt liv och därför jublar vi:

Alla Gläd dig, du som fick bära universums Skapare i ditt sköte!

Gläd dig, du bar under ditt Hjärta Honom som inte ens himlarna kan innesluta!

Gläd dig, du helt underbara och i vilken inte finns någon fläck från synd!

Gläd dig, för de nådegåvor som den Helige Ande iklätt dig med är fler än alla himlens stjärnor!

Gläd dig, du som leder oss till Himmelens eviga glädje!

Gläd dig, du Förmedlare av Guds nåd!

Gläd dig, du vår mäktiga Förebedjare inför Gud, som är din Son!

Gläd dig, du det ondas Besegrare!

Gläd dig, syndarnas Moder och Tillflykt!

Gläd dig, de hemlösas Moder och Tröstare!

Gläd dig, du glädje för alla Herrens tjänare!

Gläd dig, du Medåterlösare, Förmedlare av all nåd och vår Försvarare som för oss till Guds Rike!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F I Ryssland och i många länder har regimer förnekat din överhöghet som landets Härskarinna och Moder, men de trognas böner och offer har vunnit och du är återigen erkänd och krönt som Drottning i Ryssland och på många platser. Vi kommer med vår ödmjuka bön om Guds den Allsmäktiges ingripande att du ska bli erkänd av alla och överallt som Medåterlösare, Förmedlare av all nåd och vår Försvarare. Må Guds nåd öppna våra hjärtan så att vi uppfyller Guds Vilja och helhjärtat viger oss till ditt Obefläckade Hjärta. I väntan på ditt Obefläckade Hjärtas seger och triumf jublar vi:

Alla Halleluja!

F Med alla de heliga som har och har haft ett oändligt förtroende för dig och din moderliga ledning, o Allraheligaste Gudaföderska, förenar vi oss i lovsången till din ära och litar på din slutliga seger över all gudlöshet och ondska och vi jublar i glädje:

Alla Gläd dig, Moder till all glädje!

Gläd dig, du de kristnas Hjälp!

Gläd dig, du den Ständiga Hjälpens Moder!

Gläd dig, du det Goda Rådets Moder!

Gläd dig, du den Gudomliga Försynens Moder!

Gläd dig, du som söker de förlorade!

Gläd dig, du som bevekar förhärdade hjärtan!

Gläd dig, du som är en uppmärksam lyssnare till alla våra bönesuckar!

Gläd dig, du de bedrövades Tröstare!

Gläd dig, du prästernas Moder och Drottning!

Gläd dig, du de ödmjuka själarnas Föredöme och Vägvisare!

Gläd dig, du vår ömma Moder i Himmelen!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Du är vår Moder och du upphör aldrig att be och vädja för oss. Du leder oss på den väg som leder till din Son, vår Frälsare och Gud och du vill forma i oss fullheten av Hans likhet genom den Helige Ande. För det som den Helige Ande gjorde vid din bebådelse, det fortsätter den Helige Anden att göra i varje själ som verkligen ärar dig som sin Moder och Härskarinna. I ödmjukhet inför detta mysterium av Guds godhet och kärlek till oss människor jublar vi och sjunger:

Alla Halleluja!

F Allraheligaste Gudaföderska, vi dina barn och tjänare sjunger ditt lov och ber om din förbön för oss. Rädda oss genom din mäktiga förbön! Må den Helige Ande överskugga oss och förvandla oss till din Sons och vår Frälsares Jesu Kristi fullhet tills Hans återkomst då Han ska döma oss alla. Till ditt lov jublar vi:

Alla Gläd dig, du den Helige Andes mästerverk!

Gläd dig, du som överflödar av Guds nåd!

Gläd dig, du mest välsignade Jungfru som gav liv åt Frälsaren!

Gläd dig, du det Nya Förbundets ark!

Gläd dig, du den Allraheligaste Treenighetens tempel!

Gläd dig, du stege till den Himmelska härligheten!

Gläd dig, du den Helige Andes Brud!

Gläd dig, du Kristi, vår Guds, Tron!

Gläd dig, du heliga kalk för glädjens Vin!

Gläd dig, du altare för Livets Bröd!

Gläd dig, för hela skapelsen fröjdar sig över dig!

Gläd dig, du som fick bära Gud som inte kan rymmas någonstans!

Gläd dig, Gudaföderska från Fatima, du oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F Allraheligaste Gudaföderska, vi som är dina ödmjuka tjänare ber dig att ta emot vår ringa hyllning och tacksägelse för all den moderliga omsorg som du visat oss och särskilt för din undervisning i Fatima. Må Guds nåd öppna våra sinnen och våra hjärtan att förstå det du förmedlat från Himmelen och leva enligt ditt budskap till Guds ära och själar till frälsning. Upphör aldrig, o Ärorika Gudaföderska, att be för oss nu och i vår dödsstund och särskilt då vi ska dömas av din Son. Var då vår goda Försvarare så som du alltid har varit så att vi även kan sjunga vår lovsång i evigheten över din moderliga kärlek och godhet:

Alla Halleluja, halleluja, halleluja!

F Till dig, vår stora Försvarare och Ständiga Förebedjare, sjunger vi vår jublande hymn av tacksägelse och pris för de budskap du gav oss genom dina barn i Fatima. Du visade oss en väg av bot och gottgörelse för ett förnyat liv i Kristus, och med dig lovsjunger vi Gud och Frälsare och ropar:

Alla Gläd dig, o Gudaföderska av Fatima, vår oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

F I vördnad betraktar vi visionen av dig i Fatima och vi ser dina händer upplyfta i bön till din Son och Gud för Hans lidande folk. Du varnade för straff och erbjöd dig själv som en oförstörbar mur och ett försvar nu och alltid. Rörda av din moderliga omsorg om oss syndare, ropar vi till dig med tacksam kärlek:

Alla Gläd dig, Gud Faderns trogna dotter!

Gläd dig, du Guds Sons Moder!

Gläd dig, du den Helige Andes brud!

Gläd dig, du den Allraheligaste Treenighetens tempel!

Gläd dig, du Jakobs stege, som förutsades i drömmen!

Gläd dig, du heliga kärl för Himmelens manna!

Gläd dig, du som undervisar dina barn i bön och om ånger!

Gläd dig, Moder till alla som tar sin tillflykt under din mantels beskydd som till en befäst stad!

Gläd dig, nya röst i öknen som kallar oss att göra vägen till Herren rak!

Gläd dig, du ivriga och oförtröttliga förebedjare för oss!

Gläd dig, du brinnande buske med Guds kärlek som aldrig förtärs!

Gläd dig, Gudaföderska av Fatima, vår oförstörbara mur och vårt heliga Beskydd!

 

Akathistos avslutande bön till Guds Moder av Fatima

F Allraheligaste Guds Moder, du som uppenbarade dig i Fatima för Lucia, Jacinta och Francisco för att varna världen för de straff som väntar om inte mänskligheten omvänder sig och söker Guds Vilja. Vi tar vår tillflykt till ditt beskydd och överlåter oss till din förbön som är så mäktig inför din Son och vår Gud. Du är vår oövervinneliga och oförstörbara skyddsmur för Gud bor i dig och ingen kan segra över dig. Vi ber dig med gränslöst förtroende att vara vår Ledstjärna och Lärare på helighetens smala stig så att vi formas enligt Guds Vilja i den fullständiga vigningen till vår Herre Jesus Kristus genom ditt Obefläckade Hjärta. Hjälp oss att inte rubbas vår föresats att vara trogna de medel till helighet och fullkomlighet som du undervisade om i Fatima. Be för oss nu och alltid, du vår Moder och Hjälpare, om allt vi behöver för själen och för vårt jordiska liv, för du är välsignad i evighet. Amen.

Avsluta med den ortodoxa versionen av Var hälsad Maria:

Alla Gudaföderska och Jungfru, gläd Dig!

Maria, full av nåd, Herren är med dig!

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt!

För du har fött våra själars Frälsare.

 

Vigning för Marie Obefläckade Hjärtas

triumferande Seger

”Consecration för The Triumphant Victory of The Immaculate Heart of Mary”. Följande vigningsbön är spridd på uppdrag av Biskop Paul Maria Hnilica, SJ, titulärbiskop av Rusado och har hans imprimatur i den engelska versionen den 1 nov. 1993. Texten är översatt ur In the end my Immaculate Heart will triumph, Queenship Publ. Company, USA. Biskop Hnilica uppmanar alla Guds barn att förena sig i den fullkomliga vigningen och med alla våra offer och ansträngningar bidra till Marie Obefläckade Hjärtas seger i Ryssland och i hela världen. Denna högtidliga Vigningsbön ber man med fördel gemensamt på Marie Obefläckade Hjärtas Dag (lördagen efter Jesu Heliga Hjärtas Fest) samt på större Mariadagar.

I vår väntan på din Seger, vi dina barn, förenade i att besvara din moderliga uppmaning, lovar vi dig härmed att viga oss till ditt Obefläckade Hjärta och därmed delta i din seger och triumf.

Kära Moder, jag ber dig att bära fram mig i dina moderliga armar till Gud Fader i Himmelen, att bli utvald och ställd i din Sons tjänst på ett särskilt sätt genom att acceptera alla de offer som behövs för ditt Obefläckade Hjärtas Seger.

Med denna högtidliga akt, vill jag, som ditt barn, ge dig mitt JA i förening med ditt eget, på det att mitt svar blir stärkt och kan stå kvar i striden för uppfyllandet av de löften du gav i Fatima: Rysslands omvändelse, landet som ska bli föremål för din största seger. Genom denna omvändelse ska hela världen omvända sig och det ska bli fred över hela jorden.

Du Apostlarnas Drottning och vår Medåterlösare, led oss genom denna tidens mörker med strålar av ljus från din soluppgång och ge oss ljus på horisonten. Med ditt Obefläckade Hjärta som tillflykt och försvar, led oss ut i denna strid. Sänd oss med ditt svärd av sanning och med dygdernas rustning, så att vi blir ett föredöme i att leva i Gud Faders oändliga barmhärtighet och kärlek.

Vi lovar dig, vår Moder, trohet till vår Helige Fader som vår representant för Kristus ibland oss. Låt denna vigning ge honom styrka av att se våra hjärtans, intentioners och själars enhet i kampen av förverkligandet av ditt Obefläckade Hjärtas seger och triumf.

Som en apostel för din seger, ber jag dig Moder, att förena oss, dina barn och ge oss styrka genom din Sons Heliga Eukaristi. Låt oss få en gemensam övertygelse, förtroende och enhet inför det Allraheligaste Sakramentet. Må Kristus göra min själ så fullkomlig som möjligt, så att jag kan återge något av Hans ljus till alla jag möter på livets väg.

O du Renhetens Heliga Jungfru, du Förmedlare av all Himmelsk Nåd, bo i mitt hjärta och ledsaga till min själ din Himmelske Brudgum, den Helige Ande, för att denna min vigning ska bli fruktbärande genom de gåvor Han ger själen.

I kraft av den Helige Andes närvaro ska vår förtröstan vara orubblig, stark och uthållig i bön och leda oss till fullkomlig överlåtelse åt Gud Fader. Må den Helige Ande uppenbara sig genom oss, dina barns, vittnesbörd i ord och gärning och framför allt genom våra hjärtans enhet.

Jag, NN. ditt barn, i din Triumfs Änglaskarors närvaro, inför alla de heliga i Himmelen och i förening med den Heliga Modern Kyrkan, förnyar jag i dina händer och vid ditt Obefläckade Hjärta mina doplöften. Jag ger och offrar till dig, älskade Moder, mitt förflutna, nuet och min framtid, mina glädjeämnen och sorger, mina böner och uppoffringar, allt jag är och allt som vår Himmelske Fader vill forma mig till att bli.

Jag ger till dig, Moder, min kärlek och mitt engagemang så att vi blir förenade i ett JA i evigheten, i djupet av ditt Triumferande Obefläckade Hjärta. Amen.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek