Husvälsignelser och Böner om befrielse från den ondes inflytande

Husvälsignelser och Böner om befrielse från den ondes inflytande

Husvälsignelser och Böner om befrielse från den ondes inflytande

Husvälsignelser

och

Böner om befrielse från den Ondes inflytande

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Herren bevare din utgång och din ingång

Ps 121:8

I bibelns värld har välsignelser alltid varit mycket betydelsefulla.

”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig!” Är Jakobs ord till Herren när han brottats med Honom (1 Mos 32:22-32). De flesta av oss har helt andra krafter att brottas med: den Onde, vår egen benägenhet till synd och felaktiga val i livet. Synden sätter sina spår inte bara i själen utan i våra hem, på arbetsplatser mm. För att motverka all synd och dess konsekvenser behöver vi vara trons människor som drar ner välsignelser från Gud till oss och alla dem som befinner sig i vår närhet, ja, alla människor på vår jord.

Här följer några förslag på välsignelseböner för våra hem etc. 

Kom ihåg att alltid ha vigvatten i ditt hem.

Vigvattnet är tecknet på att du är döpt och tillhör Kristus och Kyrkan.

Välsignade föremål som krucifix och bilder av de heliga ska finnas i ditt hem, som enligt Kyrkans lära ska vara en ”huskyrka”.

Vad är det för kyrka utan kristna symboler?

Framför allt ska den gemensamma bönen utmärka det kristna hemmet och familjen.

Vigvatten

Vad är det? När använder man det?

Vigvatten är en påminnelse om vårt dop och när vi gör korstecknet med vigvatten är detta en bön om att dopets nåd ska förnyas i oss.

Betydelsen av vigvattnet förstår vi när vi läser den välsignelsebön som den katolske prästen eller diakonen läser över vattnet. Välsignelseakten finns återgiven i detta häfte.

Börja alltid dagen med att göra korstecknet så fort du vaknar, gärna med vigvatten. Det är genom korsets tecken som vi kan bli frälsta och genom det Blod och Vatten som strömmade ur Kristi öppnade Hjärta som vi blir renade och helgade.

Använd dig ofta av vigvatten, som du kan hämta i kyrkan. Finns inget vigvatten i kyrkans hall till utdelning, fråga då präst eller diakon om han kan ge dig det.

Om färdiga flaskor (ofta med ett kors på) med vigvatten inte finns i kyrkan, ta då med dig egna flaskor att fylla på.

Vigvatten bör finnas i en skål på väggen eller vid bordet vid varje säng samt vid hemmets ingång.

Kyrkoläraren, den Heliga Teresa av Avila (1515-1582, 15 okt.) skriver följande om vigvattnets betydelse: ”Av lång erfarenhet har jag lärt mig att det finns ingenting, som får de onda andarna att fly som vigvatten. De flyr även för korset, men kommer tillbaka, då är vigvatten verkligen ett mäktigt beskydd!”

När du tar vigvatten i kyrkan eller hemma be då gärna denna lilla bön:

Genom detta helgade + vatten och Ditt Dyrbara Blod, rena mig Herre från all min synd.

I ett antal s.k. privatuppenbarelser uppmanas vi att använda vigvatten för att lindra de renande själarnas plågor (dvs. själarna i Skärselden). Man gör korstecknet med vigvatten och stänker helgat vattnet framför sig samtidigt som man kan be:

Må detta helgade + vatten genom Guds barmhärtiga kärlek lindra själarnas lidanden. Amen.

Välsignelse av Vigvatten utanför Mässan

Ur Missalet

Präst eller diakon Vår hjälp är i Herrens Namn

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P/D Allsmäktige, evige Gud, Du källa och upphov till allt liv för kropp och själ, välsigna E detta vatten, som vi ska bruka som ett tecken på vår tro, som en bön om syndernas förlåtelse och som ett skydd mot alla sjukdomar och mot ondskans anslag. Låt Din nåd och Din barmhärtighet komma oss till mötes, och låt levande vatten bryta fram i oss som en källa till evigt liv, så att vi med rent hjärta kan nalkas Dig, trygga för alla faror till kropp och själ.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

P/D Allsmäktige Gud, välsigna + detta salt, som Du har skapat i Din kärlek, Du som lät profeten Elisha lägga salt i vattnet och göra det livgivande. Vi ber Dig, Herre: besegra fiendens hela makt, varhelst detta vatten blir stänkt, och skydda Dina tjänare med Din Helige Andes närvaro. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Prästen eller diakonen blandar saltet i vattnet. Är någon närvarande så bestänker man dem med det nyvälsignade vigvattnet.


Välsignelse av Hemmet

Någon gång varje månad är det lämpligt att man ber om Guds välsignelse för sitt hem. Vårt hem ska ju, enligt Kyrkans lära, vara en huskyrka eller hemmets kyrka, där Gud alltid tillbeds, hyllas och åkallas. Ofta kommer Gud på andra plats (om det går bra!). Be därför om rening för ditt hem och om Guds beskydd att inget ont i form av tankar, ord, gärningar och underlåtelser får finnas i era liv.

Be gärna följande bön om välsignelse och beskydd, hämtad ur Kyrkans liturgi (från Completorium), före du bestänker bostaden med vigvatten:

Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Heliga Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Gå nu runt i ditt hem och stänk vigvatten i alla rum medan du (och övriga) ber:

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Husvälsignelse vid Epifania

Vid hus- eller rumsvälsignelse kring Herrens Uppenbarelses fest den 6 januari brukar man skriva med vit krita på dörrarna de tre bokstäverna (för de tre konungarna) jämte respektive årtal, t.ex. 20*C+M+B+17, som tecken på att Herren är nu Konung i den boning som är välsignad i Hans Namn. Initialerna tolkas även som: Christus Mansionem Benedicat (Kristus välsigne boningen). Om ingen präst eller diakon har möjlighet att komma för att välsigna hemmet under jultiden brukar man be om en välsignad vit krita i kyrkan. Man ber en välsignelsebön över hemmet och skriver själv årtalet etc. över dörrposten.

Välsignelse av Kritor för

De Heliga Tre Konungarnas Välsignelse

Säkerligen har inte präst eller diakon möjlighet att komma till alla som önskar välsignelse av hemmet i samband med jultiden.

I diasporaländer med många katoliker som bor långt från kyrkan brukar prästen efter Mässorna på Epifania välsigna de vita kritorna som någon i varje familj tar med sig hem för att skriva "Heliga Tre Konungars Välsignelse" över dörrposten.

Präst/Diakon Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, alla goda gåvors Givare, vi ber Dig, skänk Din välsignelse åt alla som vördar Ditt Heliga Namn. Skänk frid och frihet åt dem som i tro tagit emot Din enfödde Son, det människoblivna Ordet.

Välsigna + dessa kritor med vilka vi ska teckna våra hem med det Heliga Korsets tecken, det tecken genom vilket vi får del av frälsningens gåva.

Låt de heliga män som var bland de första att hylla Kristus på jorden, ledsaga oss med sin förbön fram till dess vi kan ge Honom vår tillbedjan i Himmelen.

Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Kritorna bestänks med vigvatten.


Välsignelse av hemmet vid Epifania

Vid hus- eller rumsvälsignelse omkring Herrens Uppenbarelses fest den 6 januari brukar man skriva med vit krita på dörrarna de tre bokstäverna CMB (för de tre konungarna) jämte respektive årtal som tecken på att Herren är nu Konung i den boning som är välsignat i Hans Namn. Initialerna tolkas även som: Christus Mansionem Benedicat (Kristus välsigne boningen). Om ingen präst eller diakon har möjlighet att komma för att välsigna hemmet under Jultiden brukar man be om en välsignad vit krita i kyrkan. Man ber en välsignelsebön över hemmet och skriver själv årtalet etc. på dörrposten. Uppdelningen F=Förebedjare och Alla är gjord för en familj eller när hemmet välsignas i andras närvaro. Man kan också be bönen enskilt. Själva välsignelsebönen kan man be inne i huset för att sedan gå till ytterdörren.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Låt oss börja vår bön om välsignelse för detta hem med att be den bön som vår Herre själv har lärt oss:

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

F Vi vänder oss också till Guds Moder att hon kärleksfullt vakar över oss och alla människor på vår jord:

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

F Må den Helige Josef, be för oss och beskydda oss från allt ont, så som han tog hand om Guds Son på jorden.

Alla Amen.

F Heliga tre Konungar kom från Östern för att ge Dig, Herre, sin hyllning. Så ber vi Dig att besöka vårt hem, där vi alltid vill hylla Dig, Du konungarnas Evige Konung. Med Caspar vill vi offra Dig vår tillbedjans rökelse, med Melkior vill vi offra Dig trohetens guld och med Baltasar vill vi med ett heligt liv vörda Din heliga död och Din ärorika uppståndelse.

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F Gör vårt hem till Din boning och överge oss aldrig. Beskydda oss från allt ont till kropp och själ genom Ditt Heliga Namn. Sänd Dina Heliga Änglar att vaka över oss så att vi alltid håller oss till Dig och aldrig upphör att höja tacksägelsens lov i våra hjärtan. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Någon bestänker nu ytterdörren (finns fler ytterdörrar bestänks även de) med vigvatten (vigvatten finns alltid att hämta i vår kyrkas hall i Jönköping – det bör man alltid ha hemma!).

Någon skriver årtal och 20*C+M+B+22 eller C+M+B+2022 över eller på dörren (ibland finns färdiga välsignelseremsor med årtal att erhålla i församlingen). Efter det ber någon:

F Gud, vår Himmelske Fader, ledsaga alla som går ut och in genom denna dörr med Din välsignelse. Håll Din beskyddande hand över detta hus under hela det nya året.

På de Heliga Caspars, Melkiors och Baltasars förbön välsigne Kristus vår boning, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Medeltida Bön till De Heliga Tre Konungarna

Om man så önskar kan man tillägga denna bön:

F Heliga Tre Konungar, Caspar, Melkior och Baltazar, jag ber er vid vart och ett av era namn.

Jag ber er för den Konungs skull, Han som är Konung över alla kungar, Han som ni var värdiga att få se liggande i sin Moder Marias famn, att ni ville hjälpa och trösta mig i all min sorg och nöd, i dag och alla andra dagar.

Jag ber er ödmjukt, att ni ville vara mina talesmän inför vår Herre Jesus Kristus, Han för vars skull ni lämnade era egna riken och blev främlingar i främmande land för att få se och offra till Honom era dyrbara gåvor: guld, rökelse och myrra.

Jag ber er att ni blir förebedjare för mig inför Honom, så att Han genom er bön räddar och skyddar mig idag från alla mina fiender och ovänner, som kan skada mig till liv, själ, heder och ära, och även skydda mig från bråd död och annat ont. Alla Amen.

Välsignelse av hemmet under Påsktiden

I vissa länder utför man husvälsignelse under påsktiden, i andra länder under jultiden. Följande bön om välsignelse kan man be utan präst eller diakon, om inte någon av dem kan komma.

Om det är en familj, så försök be denna bön tillsammans.

Se till att ha vigvatten – som vi kallar för Påskvatten när det är välsignat under påsken.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Kristus är uppstånden!

Alla Ja, Han är sannerligen uppstånden!

F Ur Aposteln Paulus brev till Efesierna kan vi läsa: ”Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har Han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med Honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.” (Ef 2:4-6)

Detta är den dag som Herren har gjort, halleluja.

Alla Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

F Allsmäktige Gud, Du som har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd oss Din Helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

F Låt oss be om Guds beskydd och välsignelse över vår familj,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Vi ber om Guds beskydd och välsignelse över Kristi Heliga Kyrka, som är Guds familj: över vår Påve N., vår Biskop N., vår kyrkoherde N. och alla präster, diakoner och gudsvigda i vårt Stift och alla Kristtrogna,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Låt oss be om Guds beskydd och barmhärtighet för alla våra nära och kära, våra släktingar, vänner, välgörare, våra grannar, bekanta och alla vi möter i vårt dagliga liv,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Vi ber för alla som inte har ett hem, en värdig bostad och saknar det nödvändigaste. Att Gud öppnar våra hjärtan för dem så att vi sträcker ut en hjälpande hand och inte bara tänker på oss själva,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Låt oss be för alla sjuka, övergivna, bedrövade och utsatta, att Guds kärlek omsluter dem och sänder dem hjälp genom medlidsamma medmänniskor,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Vi ber om Guds barmhärtighet för alla våra avlidna som nu renas efter sin död. Ta emot dem i Ditt Rike,

Alla Herre, förbarma Dig över oss (Kyrie eleison)

F Låt oss åter lovprisa Gud och be med Hans Sons ord:

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Eller på latin:

Pater noster, qui es in Coelis, sanctificétur Nomen Tuum; advéniat Regnum Tuum; fiat volúntas Tua sicut in Coelo et in terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie; et dimmítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo. Amen.

F Låt oss be om Guds Moders förbön, beskydd och moderliga omsorg om oss och alla dem vi ber för:

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Eller på latin:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

F Må allt vad vi är och gör vara Gud till ära och människor till frälsning:

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Eller på latin:

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto;

sicut erat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen.

Följande bön om välsignelse och beskydd, hämtad ur Kyrkans liturgi (från Completorium), bes före man bestänker bostaden med vigvatten:

F Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Heliga Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Om katolsk präst eller diakon är närvarande:

P/D Herren vare med er

Alla och med din ande.

P/D Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

P/D Låt oss prisa Herren.

Alla Gud vi tackar Dig.

Gå nu runt i ditt hem och stänk vigvatten i alla rum medan du

(och övriga) ber:

R. Detta är den dag som Herren har gjort.

Låt oss jubla och vara glada, halleluja! R.

Segern och äran och makten tillhör vår Gud,

sanna och rättvisa är Hans domar. R.

Prisa vår Gud, alla ni Hans tjänare,

ni som fruktar Honom, både stora och små. R.

Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.

Låt oss vara glada och jubla och ge Honom äran. R.

Nu är tiden inne för Lammets bröllop,

och bruden har gjort sig redo. R.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Bön om Beskydd

Bes när man är färdig med bestänkningen av vigvatten (Påskvattnet)

Efter Påsknattens Ljusliturgi

F Jesus Kristus, igår och idag,

Begynnelsen och Slutet.

Alpha och Omega.

Din är tiden och tidevarven.

Alla Dig tillhör äran och makten i alla evigheters evighet.

F Genom Dina Heliga och Ärorika Sår

Alla bevara och beskydda oss, Kristus, vår Herre,

F i Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

F Låt oss prisa Herren,

Alla Gud vi tackar Dig.

Regina Coeli – Cecilia nr. 107

Påskdagen till Pingstdagen

Regína Coeli, laetáre, Allelúia:

Quia quem meruísti portáre, Allelúia,

Resurréxit sicut dixit, Allelúia!

Ora pro nobis Deum, Allelúia!

översättning som kan sjungas:

Himmelens Drottning, o gläd dig, halleluja.

ty Han som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden efter Skriften, halleluja.

Be nu för oss till Herren, halleluja.

F Kristus är uppstånden!

Alla Ja, Han är sannerligen uppstånden!

Husvälsignelse under Året

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

P/D I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

P/D Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D Gud har velat dela vår mänskliga tillvaro genom att själv bli människa. Låt oss därför ära Guds människoblivna Ord och samtidigt be om Guds Moders förbön, så att även detta hem öppnas för livets Herre och blir till en plats där Han vill bo.

P/D Herrens ängel kom med bud till Maria.

Alla Och hon blev havande av den Helige Ande.

P/D Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Alla Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund. Amen.

P/D Se, jag är Herrens tjänarinna

Alla må det ske med mig som du har sagt

P/D Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria Guds Moder…

P/D Och Ordet blev kött

Alla Och tog sin boning ibland oss

P/D Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria Guds Moder…

P/D Be för oss heliga Guds Moder

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

P/D Låt oss be. Herre, ingjut Din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att Din Son blivit människa, genom Hans lidande och Kors når fram till uppståndelsens härlighet.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Prästen tänder nu ett ljus och överräcker det till någon i familjen:

P/D Ta emot Kristi ljus. Låt alltid hjärtats dörr stå öppen för Kristus, som är världens Ljus. Låt Honom få lysa upp hela tillvaron. Låt detta hem få bli en ljusets boning där Kristus alltid får vara den främste gästen, åt vilken du/ni överlåter ert dagliga liv.

Må Herren Gud, den Allsmäktige välsigna detta hem i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

P/D Låt oss nu med förtröstan be den bön som Vår Herre själv har lärt oss:

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

P/D Himmelske Fader, omslut med Din kärlek dem/honom/henne som bor i detta hem. Låt Din välsignelse vara kraften att bära livets prövningar och glädjen i alla svårigheter. Var Du närvarande i detta hem genom Din nåd och försyn och låt änglarna vaka över dem/honom/henne så att de/han/han trygga kan nå det Himmelska hemmet, som Du har förberett åt alla dem som älskar Dig.

Om detta ber genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

P/D Må alla de heliga be för er och beskydda er under er jordiska pilgrimsvandring:

Heliga Guds Moder: bed för oss

Helige Josef

Heliga Skyddsänglar

Heliga Ärkeänglar Mikael, Gabriel och Rafael

Helige Fader Franciskus och Moder Clara

Heliga Birgitta, Erik och alla Sveriges skyddshelgon

Skyddshelgon för denna familj

Vigvattensbestänkningen

Huset bestänkt med vigvatten och välsignat salt läggs i husets/lägenhetens fyra hörn.

Vid ytterdörren:

P/D Herren välsigne + er ingång och er utgång och bevare er från allt ont så att ni en gång kan få träda in genom Evighetens Portar till det eviga livet.

Alla Amen.

Man går nu runt och bestänker rummen.

Vid saltet:

Allsmäktige Gud, välsigna + detta salt, som Du har skapat i Din kärlek, Du som lät profeten Elisha lägga salt i vattnet och göra det livgivande. Vi ber Dig, Herre: besegra fiendens hela makt, varhelst detta salt blir lagt, och skydda Dina tjänare med Din Helige Andes närvaro. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Saltet läggs i lägenhetens/husets fyra hörn.

P/D Med Barnet du på armen bär,

Alla Välsigna oss, o Moder kär.

P/D Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen E och den Helige Ande.

Alla Amen.

”Jag och min familj tänker i alla fall tjäna Herren”

Josua 24:15

Husvälsignelse under Året

Ur Oremus 2008

P/D I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

P/D Frid över detta hus och alla som bor här.

Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill Han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön. Ta emot Honom och bered era hjärtan att lyssna till vad Han säger, så att Han blir den viktigaste personen i ert liv.

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P/D Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus

(7:24-28)

Alla Ära vare dig, Herre.

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.” När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av Hans undervisning.

P/D Så lyder Herrens evangelium.

Alla Lovad vare du, Kristus.

Eventuellt säger nu prästen något till eftertanke.

P/D Jesus föddes in i en mänsklig familj och välsignade så vårt liv tillsammans. Vi ber honom att välsigna denna familj, stärka den i tron, kärleken och enheten och skänka den frid och välgång.

Låt oss be: Stanna hon oss, Herre.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Herre, när Du föddes i Betlehem av Maria under Josefs beskydd visade Du hur högt du värderar den mänskliga familjen. Ge oss trohet mot varandra och respekt för andras trohet.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Du blev enligt Faderns Vilja medlem i den mänskliga familjen. Lär oss vad som är Guds Vilja och gör oss villiga att utföra den, dag efter dag.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Du har genom dopet införlivat oss i Kyrkan, Din familj. Gör oss till levande lemmar i henne.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Du växte upp i Nasaret, för att en dag träda fram som världens Frälsare. Låt barnen växa till i styrka och visdom och bli till glädje i familj, Kyrka och samhälle.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Den heliga familjen i Nasaret levde av sitt arbete. Låt också denna familj genom sitt arbete och ansträngningar leva ett liv i trygghet och värdighet.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Herre Jesus Kristus, efter Din uppståndelse från de döda visade Du Dig för Dina lärjungar och gav dem Din frid. Låt denna familj känna Din närvaro och leva tillsammans i Din frid och glädje.

Alla Stanna hos oss, Herre.

P/D Fader vår,

Alla som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

P/D (bön för jultiden)

Gud vår Fader, när Din Son föddes i Betlehem visade Du oss vad en familj är. Välsigna + familjens medlemmar, deras liv tillsammans, deras hem och egendom. Låt dem troget hålla Dina bud och bli rika på goda gärningar. Stärk dem i tron, låt dem mogna i kärleken och komma Dig och varandra närmare dag för dag, till dess de en gång samlas i sitt hem i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

P/D (bön under påsktiden)

Välsignad är Du Herre, våra fäders Gud, Du som i det Gamla förbundet lät bestryka husens dörrposter med påskalammets blod till skydd mot ondskans makt och som i tidens fullbordan gav oss Din egen Son som det sanna Påskalammet, som tar bort världens synd. Skydda detta hem, kom själv och bo i det, fyll det med Din nåd och utgjut här Din välsignelse + i rikaste mått. Låt Din Ande bo i hjärtat på gamla och unga, så att de fylls med uppståndelsens glädje och kärlek till varandra.

Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

P/D Låt oss be om Guds Moders förbön för er, för alla era släktingar och vänner och hela Guds husfolk:

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Prästen/diakonen och familjen går nu runt i hemmet och prästen bestänker hemmet med vigvatten och eventuellt lägger välsignat salt i hörnen.

Under jultiden och strax därefter kan man på ytterdörrens dörrpost skriva med krita: 20*C+M+B+22 eller C+M+B+2022 (på latin: Christus mansionem benedicat = Kristus välsigne detta hem. Påminnelse även om de vise männen, Caspar, Melchior och Balthasar.

Husvälsignelse under Året

Italienska Biskopskonferensen

P/D Frid åt detta hus och åt alla dem som bor här.

Jesus sa till Sackeus: ”Skynda dig ner, för idag vill jag gästa ditt hus.” Och Sackeus skyndade sig ner och tog emot Honom med glädje. (Luk 19:5-6)

Låt oss be tillsammans till Gud vår Fader att Han ger oss sin nåd att leva upp till vår kristna kallelse.

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Besök detta hem,

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Låt Din kärlek råda i våra hjärtan och styrkan i våra liv,

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Ge oss enhetens, fridens och försoningens gåva,

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Ge oss en stark och personlig kärlek till Dig Herre,

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Förbarma Dig över alla vi ber för: de hemlösa, de ensamma och sjuka, de övergivna och den eviga vilan åt de avlidna.

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Låt vårt hem alltid vara en levande del av Din Kyrka,

Alla Herre, stanna hos oss.

P/D Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den Ondes försåt. Låt Dina änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse + vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

P/D Låt oss nu alla, som medborgare i Himmelen och Guds husfolk, be den bön som Herren Jesus själv har lärt oss:

Alla Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

P/D Må detta helgade vatten, påminnelsen om vårt Dop, bli oss till beskydd och ett tecken som alltmer förenar oss med Kristus, den Korsfäste och Uppståndne för vår frälsnings skull. Välsigne er Gud den Allsmäktige, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

Prästen/diakonen går nu runt i bostaden och välsignar med vigvatten.


Bön om Hemmets Befrielse från allt Ont

Översättning från engelskan: Prayer to Rid Home of Evil

Herre, vi tror på Ditt ord som säger: ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Blodet från Jesus, Hans Son, renar oss från all synd.” (1 Joh 1:7)

Därför ber vi Dig, Evige Fader, i Din Sons Jesu Kristi Namn, att all form av synd som har begåtts i detta hus, okyskhetens, oärlighetens, oförsonlighetens synder som har förstört friden och helighetens i ett sant kristet hem, blir renat genom vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod, som tar bort världens synd.

Be denna bön i alla husets rum och bestänk alla rum och utrymmen med vigvatten och välsignat salt – glöm inte garderober, badrum, garage, källare, bil och brevlåda.

Tacka sedan den Himmelske Fadern i Jesu Namn för att allt mörker och ondska har lämnat byggnaden:

O Himmelske Fader, vi tror att natten går mot sitt slut och dagens ljus närmar sig. Därför vill vi överge mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning (Jfr. Rom 13:12).

Himmelske Fader, vi vill stå upp och iklä oss sanningen och skydda oss med rättfärdighetens bröstvärn. Vi vill ta på oss evangeliets skodon och alltid hålla fast vid trons sköld så att vi troget försvarar oss mot den ondes brinnande pilar. Vi ska bära Frälsningens hjälm från Jesus Kristus och den Helige Andes svärd, som är Guds ord (Jfr. Ef 6:14-17).

Helige Fader, i vår Herres Jesu Kristi Namn, tackar vi Dig av allt vårt hjärta för att Du för alltid drivit bort allt mörker och all ondska från detta hus.

   Herre Jesus, vår älskade Frälsare, välsigna detta hus och alla dem som bor här så att ljuset från Din beskyddande närvaro, fylld av kärlek och frid, alltid förblir här som ett tecken på Din oändliga barmhärtighet.

Faderns och Sonens Helige Ande, föröka i oss tron och tilliten till den Uppståndne Herrens makt och kraft.

Amen. Halleluja.

Be nu Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.


Guds Moder, Änglarnas Drottning

Den Helige Franciskus mest älskade kyrka var Maria, Änglarnas Drottnings kapell i Portiuncula nedanför Assisi. Därför har Maria under denna titel blivit särskilt älskad och firad av franciskanorden i hela världen med festdag den 2 augusti.

Grundaren till Servantes de Marie – Marie Tjänares Kongregation, Fader Louis-Edouard Cestac (1801-1868) lät sprida följande bön gratis i en halv miljon exemplar efter att Biskopen av Bayonne, Msgr Lacroix, gett sitt godkännande. Så viktig ansåg han att denna bön var. Bönen uppenbarades den 13 januari 1864 för Fader Cestac, som i en vision fick se all den förödelse som den Onde orsakat över hela världen och i samma stund hördes Guds Moders ord som intygade att helvetet blivit frisläppt på jorden. Det var nu tid att åkalla henne som Änglarnas Drottning och att be henne att sända de Himmelska Legionerna som hjälp för de godas själar. ”Men min goda Moder”, svarade prästen, ”du som är så god, kunde inte du sända dem utan att vi ber dig om det?” Guds Moder svarade: ”Nej, för bönen är ett av de villkor som Gud ställer för att få nåd.” Sedan dikterade den Heliga Jungfrun följande bön och uppmanade prästen att sprida den.

Helige Pius X godkände bönen och upphöjde den till avlatsbön, 8 juli 1908. Imprimatur i vårt stift av Kardinal Arborelius 24 maj 2008.

Fader Cestacs process för helgonförklaring inleddes 7 april 1908 och han är förklarad vördnadsvärd.

Begravd i Notre-Dame du Refuge, Anglet.

Du Himlarnas upphöjda Drottning och Änglarnas Härskarinna, från evighet har Gud gett dig makten och uppdraget att förinta Satans huvud.

Ödmjukt ber vi dig att sända dina Himmelska Legioner för att, på din order och genom din makt, förfölja de onda andarna. Ge order att de bekämpar dem överallt, förtrycker deras onda handlingar och fördriver dem ner till avgrunden. Vem är som Gud!

O goda och ömma Moder, du ska alltid förbli vår kärlek och vårt hopp.

O Allraheligaste Moder, sänd de Heliga Änglarna att försvara oss och att mota bort den grymme fienden långt bort från oss.

Heliga Änglar och Ärkeänglar, försvara och bevara oss. Amen.

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


Maria Änglarnas Drottning Rosenkrans

Maria, som Änglarnas Drottning firas den 2 augusti (Förlåtelsefesten - Porziunculaavlaten).

Novenan inför denna fest ber man mellan den 24 juli - 1 augusti.

Att be under hela augusti månad och vid särskilda behov av Guds Moders mäktiga ingripande.

Bes om möjligt med Änglarnas Rosenkrans (9x3). Bönen som inleder rosenkransen är känd som en mycket mäktig bön i svåra situationer.

Inledande böner:

Den Apostoliska Trosbekännelsen. Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår, Var Hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Be nu den år 1864 uppenbarade bönen:

Du Himlarnas upphöjda Drottning (sid. 24)

Inled varje grupp av böner med följande bön:

Allraheligaste Moder, sänd dina Änglar att försvara oss och driv den onde fienden från oss. /

Alla ni Heliga Änglar och Ärkeänglar, hjälp oss och beskydda oss. Amen.

Be tre gånger:

O goda och ömma Moder

/ du ska för evigt vara vår kärlek och vårt hopp.

Detta system av böner bes nio gånger (jfr. de Nio Änglakörerna), varpå man på nytt ber bönen: Du Himlarnas upphöjda Drottning…

Avsluta med följande kollektböner från Kyrkans liturgi:

Barmhärtige Gud, Du gjorde den Saliga Jungfrun till vår Himmelska Moder och Drottning. Låt oss känna stödet av hennes förbön och vinna Dina barns härlighet i Himmelens Rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Fader i Himmelen, Du som sänder Dina Heliga Änglar att skydda oss på vår väg, låt oss alltid erfara deras hjälp på jorden och sedan tjäna Dig med dem för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Maria, min Moder, jag är din.

/ Försvara och beskydda mig alltid som ditt barn. Amen.

Tillägg följande böner till Ärkeängeln Mikael:

Mikaelsantifonen

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 19 aug. 1893

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden,

så att vi inte går förlorade vid den fruktansvärda Domen.

Skyddsbön till Ärkeängeln Mikael

Leo XIII (1873-1903)

Denna bön ingår i böner som den Helige Fadern skrev

för att läsas efter den stilla Mässan

Helige Mikael, försvara oss i striden.

Var vårt beskydd mot djävulens försåt och list.

Gud, vi ber Dig ödmjukt att Du må kuva Satan.

Och må du, den Himmelska Härskarans Furste - med Guds kraft kasta i helvetets eld den Onde och alla onda andar, som far omkring i världen för att förgöra själarna. Amen.


Bön om Guds Hjälp mot allt Ont

Den 13 oktober 1884 fick Leo XIII (1873-1903) den fasansfulla visionen om det fruktansvärda som Kyrkan skulle genomlida p.g.a. alla inom Kyrkan, från hierarkin till lekmän, som blev ”Korsets fiender”. Påven skrev följande bön Ärkeängeln Mikael som skulle läsas i alla s.k. Stilla Mässor. År 1934 förkortades den officiella versionen utan förklaringar.

Låt oss varje dag, men särskilt denna dag, vädja om Kyrkans andliga förnyelse enligt Jesu Heliga Hjärta. Be idag även Kyrkans Moders Rosenkrans samt böner till Ärkeängeln Mikael.

Den Ondes existens är en verklighet som den Heliga Skriften ofta talar om och som vill störa människans inre och yttre frid samt skilja människor från Gud och från att göra Hans vilja. Den Heliga Kyrkan i sin moderliga vishet avråder alla att uppehålla sig vid Djävulen, även om det är med gott uppsåt att driva bort den Onde (Exorcism).

Endast en katolsk präst som har biskopens särskilda uppdrag att utföra exorcism kan enligt sitt ämbete och sin fullmakt intyga om någon är besatt och sedan utföra exorcism.

Varje troende har dock rätt och skyldighet att vända sig till den Allsmäktige Guden för att be om Guds ständiga beskydd och hjälp mot det onda som även troende människor ofta dras till. I detta sammanhang är det viktigt att påminna om några fundamentala sanningar:

- Kristus har genom sin död och uppståndelse vunnit över den Onde. Du tillhör Kristus genom Dopet och inte Djävulen!

- Om du tror att den Onde har ett obegränsat inflytande över dig, förringar du Kristi frälsningsverk. Och detta strider mot verkligheten.

- Om du lever ditt liv i nådens tillstånd, som innebär att man dagligen kämpar trofast och med förtröstan på Gud mot det onda och orena, då har Satan ingen som helst makt över dig.

- Djävulen, ”Lögnens Fader”, kan av hat mot Gud överfalla dig med de mest olikartade frestelser. Men kom ihåg att tilliten till Gud, bönen och den andliga vaksamheten är ditt starka försvar, som den Onde inte rår över, om du verkligen tillämpar dem!

Denna bön, som även brukar kallas den lilla eller enkla Exorcismen, brukar man särskilt rekommendera när det råder oenighet i t.ex. familjen, på arbetsplatsen eller i församlingen, som gottgörelse för människor som hädar eller verkar mot tron, för omvändelse av syndare och för dem som inte tror.

Följande bön brukar också användas som åkallan till den levande Guden för att få Guds gudomliga välsignelse inför viktiga val i livet och som förbön för helgelse i familjen, församlingen och för alla ens kära.

Bönen ska bes i nådens tillstånd, d.v.s. man får inte ha några dödssynder på sitt samvete.

Vid E gör man korstecknet utan att säga något.

”Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring såsom ett rytande lejon och söker efter någon att uppsluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron.”

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

(på knä): Helige Ärkeängel Mikael, du de Himmelska Härskarornas ärorike Furste, beskydda oss i striden mot mörkrets alla krafter och mot deras andliga ondska.

Kom till vår hjälp, vi som är skapade till Guds avbild och friköpta från djävulens slaveri. Kyrkan vördar dig, Helige Ärkeängel Mikael, som sin Beskyddare och Försvarare, och åt dig har Herren anförtrott de själar som en gång ska få del i det Himmelska Riket.

Be därför fridens Gud att hålla Satan på plats under våra fötter, så att han inte kan fortsätta att hålla människor som slavar och förstöra Kyrkan.

Bär fram våra böner tillsammans med din bön, till den Allsmäktige, så att Guds Gudomliga Barmhärtighet snart kommer över oss och att du snart kan fängsla draken, den gamle ormen, Satan, och när han är fängslad, kasta ner honom i avgrunden, där han inte mer ska kunna förföra själarna. Amen.

I Jesu Kristi, vår Guds och Herres Namn och på den Obefläckade Jungfrun Marias, Guds Moders, den Helige Ärkeängeln Mikaels, de Heliga Apostlarna Petrus och Paulus och alla helgons förbön, tar vi med förtröstan del i striden mot den Ondes anfall och försåt.

Psalm 68 (läses stående):

Gud står upp, Hans fiender skingras, och de som hatar Honom flyr för Hans Ansikte.

Som rök fördrivs, så fördrivs de av Dig, som vaxet smälter för eld förgås de gudlösa för Guds Ansikte.

Se, Herrens Kors! Fly undan ni fientliga krafter.

Lejonet från Juda stam har vunnit, Han som är Davids ättling.

Låt alltid Din barmhärtighet vara över oss, såsom vi har hoppats på Dig.

Vi befaller dig att försvinna, du orena ande, djävulska kraft, fientliga intrång från helvetet, med alla dina härar, bundsförvanter och djävulska sammanslagningar, i vår Herres Jesu + Kristi Namn och kraft: försvinn från Guds Kyrka, och lämna ifred själarna, som är återlösta med det Gudomliga Lammets Blod.

+ Du ondskefulla orm, låt bli att lura människosläktet från och med denna stund och upphör med att förfölja Guds Kyrka, och att störa och mala sönder, som säd, Guds utvalda.

Detta befaller dig, den Allsmäktige Guden, som du i ditt övermod tror dig vara lik.

Detta befaller dig Gud Fadern +, detta befaller dig Gud Sonen +, detta befaller dig Gud den Helige Ande +.

Detta befaller dig Kristus, Guds eviga Ord, som har blivit kött +, och som för människans frälsning skull, som fallit på grund av din avund, har ödmjukat sig och blivit lydig ända till döden.

Han grundade sin Kyrka på den fasta klippan Petrus och lovade att helvetets krafter inte skulle kunna övervinna Henne och att Han skulle vara med sin Kyrka ända till tidens slut. Detta befaller dig det Heliga Korsets + tecken och kraften av vår kristna tros Mysterier.

Detta befaller dig Guds upphöjda Moder, Jungfrun Maria + som redan från sin Obefläckade Avlelse och genom sin ödmjukhet har trampat ner ditt högmodiga huvud.

Detta befaller dig de Heliga Apostlafurstarna Petrus´ och Paulus´ + och de övriga Apostlarnas tro.

Detta befaller dig martyrernas blod och alla helgons mäktiga förbön.

Därför, du ondskefulla odjur, och hela ditt djävulska följe, befaller vi dig i Guds + den Levandes, i Guds + den Sannes, i Guds + den Helige Andes Namn: För Guds skull, Han som så har älskat världen, att Han har offrat sin enfödde Son för dess frälsning, så att de som tror på Honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.

Upphör med att lura mänskligheten och ösa över den fördömelsens gift.

Sluta upp med att skada Kyrkan och förhindra Hennes frihet.

Försvinn Satan, du all lögns uppfinnare och läromästare, du fiende till människans frälsning. Lämna din plats åt Kristus, över vilken ingen kraft kan vinna.

Lämna din plats åt Kyrkan, En, Helig, Katolsk och Apostolisk, som Kristus har återlöst åt sig med sitt Dyrbara Blod +.

Ödmjuka dig under Guds mäktiga hand, darra och fly undan för den åkallan som vi gör av det Heliga och fruktade Namnet Jesus +, för vilket helvetet darrar.

Ty i Hans Namn är Himmelens makter, krafter och andeväsen underkastade och Keruber och Serafer sjunger utan uppehåll:

(På knä) ”Helig, Helig, Helig är Herren, universums Gud”.

Herre, lyssna till vår bön, och låt vårt rop komma inför Dig.

Himmelens Gud, jordens Gud, Änglarnas Gud, Ärkeänglarnas Gud, Patriarkernas Gud, Profeternas Gud, Apostlarnas Gud, Martyrernas Gud, Bekännarnas Gud, Jungfrurnas Gud, Du som har makten att ge liv efter döden och vila efter arbetet.

Eftersom det inte finns någon annan gud förutom Dig, Du evige Skapare av allt synligt och osynligt, och vars Rike inte har något slut; ödmjukt ber vi Ditt ärorika Majestät att befria oss från all ofrihet, band, försåt och inblandning av andarna från helvetet, och att bevara oss i Din nåd. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

Innehåll

Vigvatten 2

Välsignelse av Vigvatten utanför Mässan 3

Välsignelse av Hemmet 4

Husvälsignelse vid Epifania inledning 5

Välsignelse av Kritor för Heliga Tre Konungarnas Välsignelse 5

Husvälsignelse vid Epifania 6

Medeltida Bön till Heliga Tre Konungar 8

Husvälsignelse under Påsktiden 9

Husvälsignelse under året (P. Joseph Maria Nilsson OFMConv) 14

Husvälsignelse under året (Oremus 2008) 17

Husvälsignelse under året (Italienska Biskopskonferensen) 20

Bön om Hemmets Befrielse från allt Ont 22

Guds Moder, Änglarnas Drottning 23

Maria Änglarnas Drottning Rosenkrans 25

Mikaelsantifonen 27

Skyddsbön till Ärkeängeln Mikael 27

Bön om Guds Hjälp mot allt Ont 27 (bönen 29)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek