Kristus Konungen - Böner och andakter

Kristus Konungen - Böner och andakter

Kristus Konungen

Kristus Konungen

Böner och andakter

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Denna devotion är ett svar på det hädiska ropet: ”Vi har ingen annan kung än kejsaren!” (Joh 19:15). Det är också ett svar på den apostasi som länder och regeringar gjort sig skyldig till när de uteslutit Kristus, den ende sanne Härskaren, från det sociala och politiska livet och begränsat Hans plats till kyrkolivet: religiöst neutrala stater, borgerliga vigslar, skilsmässor, abort, eutanasi, olika grader av religiös förföljelse… detta är bara några exempel på folkens apostasi! Det är svallvågor av hedendom som sköljer över även våra kyrktrogna och det krävs mycket mod och kärlek till Gud och Hans Heliga Kyrka för att stå emot alla de värderingar som gör att man inte längre har någon plats i Guds Rike.

På söndagen firar man också Kristus under titeln Konungen, vilket firas liturgiskt den sista söndagen under kyrkoåret, d.v.s. söndagen före 1:a söndagen i Advent. Kristus Konungens Fest instiftades år 1925 av Pius XI (1922-1939) som en påminnelse om att det mänskliga samhället inte kan grunda sig på självtillräcklighet eller lita på sin egen styrka. Det är endast Gud i all Hans kraftfulla och allsmäktiga förbarmande kärlek som är människans enda trygghet, säkerhet och framtid.

Litania till Kristus Konungen

Ur Oremus 1940

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss.

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder och Himmelens Drottning,

bed för oss

Kristus, världens Frälsare, vi ber Dig, bönhör oss

Kristus, folkens Konung

Stärk ditt Rike, välsigna Din Kyrka

Välsigna den Helige Fadern

Välsigna våra biskopar och präster

Beskydda konungen och fosterlandet

Befria våra förföljda bröder på hela jorden

Befria oss från oenighet, hat och våld

Upprätta alla utstötta, vilsegångna och fångna

Låt fred och frihet härska i alla länder

Gör oss eniga genom Din kärlek

Uppfyll oss med trofasthet och självtukt

Välsigna oss till kropp och själ

Hjälp oss att bevara hjärtats renhet

Lär oss att alltid hålla oss till sanningen

Låt oss klart inse våra plikter

Härda vår vilja till trogen pliktuppfyllelse

Ge oss en klar insikt i vårt kall

Rena vårt sinne genom betraktandet av Ditt heliga liv

Styrk oss till Din efterföljd

Gör oss ödmjuka och starka

Gör oss alltid redo till Din tjänst

Gör oss uthålliga och målmedvetna

Hjälp oss att förstå vad som är stort och högt inför Dig

Låt Din glädje leva i våra hjärtan

Låt oss genom nåden vara förenade med Dig

Låt ingenting skilja oss från Din kärlek

Kristus, vår krafts ursprung

Kristus, vår Väg

Kristus, vårt Mål

Kristus, vårt Liv

Kristus, vår Lycka

Kristus, vår Konung

F Värdigt är Lammet, som blivit offrat, att ta emot makt och Gudom,

Alla och visdom och styrka och ära!

F Honom tillhör härligheten och herradömet,

Alla i evigheters evighet.

F Gud, ge åt Konungen Din domaremakt,

Alla och Din rättfärdighet åt Konungasonen.

F Han ska härska från hav till hav,

Alla och från floden ända till jordens yttersta gräns.

F. Alla jordens konungar ska tillbe Honom.

Alla Alla folk ska tjäna Honom.

F Hans makt är evig makt, som inte ska tas ifrån Honom,

Alla och Hans Rike ska inte falla sönder.

F Han ska kallas: konungarnas Konung och härskarnas Herre.

Alla Tillkomme Hans Rike. Amen.

F Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, som i Din älskade Son, världsalltets Konung, velat förnya allt, låt i Din nåd alla folk och nationer, som splittrats genom syndens sår, underkasta sig Hans milda herradöme. Han som med Dig och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Litania till Kristus Konungens Namn

Litanian sammanställdes till den internationella Kristus Konungen-kongress

som hölls i Poznan, Polen, år 1937

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder och Himmelens Drottning,

bed för oss

Jesus Kristus Konung, Du den Helige över alla heliga, förbarma Dig över oss

Jesus Kristus Konung, vår Gud och Frälsare

Jesus Kristus Konung, hela världens Återlösare

Jesus Kristus Konung, hela skapelsens Härskare

Jesus Kristus, konungarnas Konung och härskarnas Herre

Jesus Kristus, Du barmhärtige Konung

Jesus Kristus, våra själars, tankars och hjärtans Konung

Jesus Kristus Konung, de fattigas enda tillflykt

Jesus Kristus Konung, vår ende Lagstiftare

Jesus Kristus, Du rättvise Konung

Jesus Kristus, Du alltid gottgörande Konung

Jesus Kristus, det oändliga majestätets Konung

Jesus Kristus, Du ödmjuke Konung

Jesus Kristus, det eviga och allomfattande Kungarikets ljus

Jesus Kristus Konung, vår väg, sanning och liv

Jesus Kristus, fredens Konung

Jesus Kristus, den universella försoningens Konung

Jesus Kristus, Du mäktigaste Konung

Jesus Kristus Konung, de rena själarnas lycka

Jesus Kristus Konung, odödlighetens föda

Jesus Kristus Konung, Du som skänker den eviga lyckan

Jesus Kristus Konung, alla nådegåvors källa

Jesus Kristus Konung, Vishetens ursprung

Jesus Kristus Konung, alla dygders källa

Jesus Kristus Konung, alla rena hjärtans vän

Jesus Kristus Konung, familjernas Fader

Jesus Kristus Konung, den bäste Sonen

Jesus Kristus Konung, de trognas dagliga bröd

Jesus Kristus Konung, de bedrövades tröstare

Från farsot, hunger, eld och krig, bevara oss, o Herre

Från inre strider

Från hatets snaror

Från Dina fiender

Från att förlora Din Kärlek

Från Helvetets pina

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Ge oss Din frid i Ditt Rike,

Alla Tillkomme Ditt Rike, Du vår evige Konung.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du hela världens Konung, ödmjukt ber vi om Din barmhärtighet och förlåtelse för våra synder. Se i Din godhet på oss och kom i våra hjärtan, hjälp oss till ett botfärdigt liv och låt oss få Din nåd så att vi lever efter Din Vilja och aldrig mer sårar och förolämpar Dig, Du vårt högsta goda. Jesus Kristus, Du vår Konung och Herre, genom den Helige Ande ber vi Dig att ge oss förmåga att skilja mellan gott och ont. Upptänd våra hjärtan med Din brinnande kärlek, så att vi lever bland våra medmänniskor enligt Dina Lagar och Bud och därigenom förenar alla vid Din Himmelska Tron. Bevara oss från livets motgångar, från tvivel och förtvivlan, så att vi alltid uppfyller Din Heliga Vilja och kan glädja oss åt att vi kämpar under Ditt konungsliga baner och så en dag kan få hylla Dig i den Himmelska Staden i all evighet. Om detta ber vi genom Dina Heliga och Ärorika Sår, Du vår Konung och Frälsare.

Alla Amen.

Vigning till Kristus Konungen

 

Vigning till Kristus Konungen

Iesu dulcissime, Redemptor ur Leo XIII:s rundskrivelse Annum sacrum om vigningen av mänskligheten till Jesu Heliga Hjärta, 25 maj 1899. Partiell avlat ges till de troende som ber denna hyllnings- och vigningsbön till Kristus Konungen. Avlaten är fullständig om den bes offentligt, d.v.s. tillsammans med andra på Kristus Konungens Högtid. (Ench. Ind. nr. 2) Denna version följer i stort sett den av Pius XI fastställda texten från år 1925.

Mildaste Jesus, människosläktes Frälsare, vänd Dina nåderika blickar till oss, som här i all ödmjukhet knäböjer inför Ditt altare.

Vi tillhör Dig och Dina vill vi vara.

För att allt fastare knyta det band som förenar oss med Dig, helgar vi oss i dag, var för sig av fri vilja, åt Ditt Heliga Hjärta.

Hur många människor har aldrig känt Dig, hur många har inte överträtt Dina Bud och tagit avstånd från Dig! Förbarma Dig över dem, milde Jesus, och för dem alla med mäktig hand till Ditt Heliga Hjärta.

Härska, Herre, som konung, inte bara över de troende som aldrig avlägsnat sig från Dig, utan även över de förlorade barn som övergivit Dig.

Låt dem snart återvända till Fadershuset för att inte gå under av elände och hunger.

Härska såsom konung även över dem som följer falska läror eller genom tvister skilt sig från Din Kyrka. Återför dem till Sanningens Hamn och till trons enhet, så att det snart blir en Hjord och en Herde.

Härska som konung även över dem som sluter sitt hjärta för Ditt ljus, för dem från mörkret till ljuset och till Guds Rike.

Herre, ge frihet, trygghet och helighet åt Din Kyrka, lugn och ordning åt alla folk.

Låt denna enda röst åter ljuda från världens ena ände till dess andra: ”Lovat vare det Gudomliga Hjärtat, som givit oss frälsning. Ditt Hjärta vare pris och ära i all evighet.” Amen.

Oktav (Åtta dagars bön) efter Kristus Konungens Högtid

för Kristi Rikes ankomst

Bönen dikterades av Herren enligt den italienska mystikern,

Maria Valtorta (1897-1961), den 22 oktober 1944

Åttadagarsbön (oktav) att be med början på Kristus Konungens Högtid

Jesus, Kärlekens Konung, förbarma Dig över oss.

Vi vill älska Dig, hjälp oss att älska Dig.

Vi erkänner att Du är den sanne Konungen, hjälp oss att alltmer lära känna Dig.

Vi tror att Du kan allt, bekräfta vår tro med Din barmhärtighet.

Du som är Fridens Konungen, ge oss och världen frid och fred.

Du Himmelens Konung, låt oss få bli Ditt Rikes medborgare.

Du som ser oss gråta, trösta oss.

Du som känner våra lidanden, lyft oss upp ur bedrövelsen.

Du som vet vad vi har behov av, hjälp oss.

Vi vet att vi själva är orsaken till våra lidanden, men vi litar på Dig. Vi vet att det vi lider är litet i jämförelse med vad vi förtjänar att lida på grund av våra synder, men vi förtröstar på Din barmhärtighet. Vi är medvetna om vad vi har gjort mot Dig, men vi vet också vad Du har gjort för oss. Vi vet att Du är Frälsaren; Jesus, rädda oss!

O Du törnekrönte Konung, för Ditt martyrium som Du utstod av kärlek, var för oss den kärlek som räddar.

Må Dina genomborrade händer öppna nådens skattkammare för oss.

Kom till oss med Dina sårade och genomborrade fötter.

Helga jorden med det Dyrbara Blod som rinner från Dina Heliga Sår, vilka är Dina kungliga skatter som Frälsare.

Öppna våra hjärtan för Din Kärlek, med Ditt öppnade Hjärtas flamma. Om vi älskar Dig, är vi räddade nu, i vår dödsstund och vid den yttersta Domen.

Tillkomme Ditt Rike, Herre, på jorden, i Himmelen och i våra hjärtan. Amen.

Bön till Kristus Konungen

Heliga Birgitta (1303-73, 23 juli och7 okt.)

Herre Jesus Kristus, Du är sannerligen alla änglars och människors Överhuvud och en värdig konungarnas Konung och alla herrars Herre, eftersom Du uträttar alla Dina verk av sann och outsäglig kärlek. Du har låtit kröna Ditt välsignade Huvud med en törnekrona, därför vare Ditt Huvud prisat, och skall rikligen smyckas med det kejserliga diademet. Himmel och jord, havet och allt som skapat är, måtte i evighet vara Ditt Herravälde och Din makt underdånigt och lydigt. Amen.

Rökelsebönen till Kristus Konungen

Från den koptiska traditionen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2)

O Fridens Konung, skänk oss Din frid och förlåt oss våra synder. Skingra Kyrkans fiender och beskydda Henne så att Hon inte går under. Vår Gud Immanuel är med oss i Fadern och den Helige Andes ära.

Välsigna oss, rena våra hjärtan och hela oss från sjukdomar till kropp och själ. O Kristus, vi tillber Dig med den gode Fadern och den Helige Ande, för att Du har kommit och frälst oss. Amen.

Hyllningsbön till Kristus Konungen

Ur Oremus 1940. Denna hyllning till vår Evige Konung passar sig i samband med Kristus Konungens Högtid eller på söndagar för kvällsandakten.

Herre Jesus Kristus, vår Konung, Du sade: "Jag är en Konung, men mitt Rike är inte av denna världen." Förinta den ondes rike och mörkrets makt. Lär oss att avstå från denna världens syndiga grundsatser och låt oss få nåden att älska varandra såsom Du har älskat oss. Hjälp oss att hungra och törsta efter Din övernaturliga nåd och förneka oss själva och villigt bära vårt kors, tecknet på Ditt Konungsliga följe. Låt våra hjärtan vara uppfyllda av längtan efter Ditt eviga Rike.

Alla Jesus Kristus, vår Konung, vi vill följa Dig.

F Lammet som blivit offrat är värdigt att ta emot makt och Gudom;

Alla Och visdom, styrka och ära.

F Honom tillkommer härligheten och herradömet.

Alla I evigheternas evighet.

F Gud, ge åt Konungen Din domaremakt.

Alla Och Din Rättfärdighet åt Konungasonen.

F Han ska härska från hav till hav,

Alla och från floden ända till jordens yttersta gräns.

F Alla jordens konungar ska tillbe Honom,

Alla och alla folk ska tjäna Honom.

F Hans makt är evig makt, som inte ska tas ifrån Honom,

Alla och hans Rike ska inte sönderfalla.

F Han ska kallas: konungarnas Konung och härskarornas Herre,

Alla tillkomme Hans Rike.

F Herre Jesus, Du är Frälsaren,

Alla kom och fräls oss från allt ont.

F Du är Konungen,

Alla kom och härska över oss.

F. Herre, vi vet att Du älskar oss,

Alla lär oss att älska Dig.

F.Du har lovat att alltid vara med oss,

Alla låt oss få vara Dina lärjungar nu och i evighet.

F Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, som i Din älskade Son, världsalltets Konung, velat förnya allt, låt alla folk och nationer, vilka genom syndens elände blivit splittrade, få nåden att kunna underkasta sig Hans mildaste Herradöme, som med Dig lever och råder i den Helige Andes enhet, Gud från evighet till evighet.

Alla Amen.

Segerns Rosenkrans

Ur Un Segreto di Felicità, Filotea Mariana, 1962. Kallad även för Kristus Konungens Rosenkrans. Denna Rosenkransbön lämpar sig för alla söndagar. Den är också en utmärkt förbön i krissituationer eller då det råder ofred i familjen, församlingen, på arbetsplatsen mm. Inled som vanligt:

Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det.

Recitera Trosbekännelsen. Be Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna:

Låt Ditt Rike komma i Kyrkan,

genom Maria, Din och vår Heliga Moder.

Låt Ditt Rike komma i familjerna,

Låt Ditt Rike komma i syndarnas själar,

Låt Ditt Rike komma i hela världen,

Låt Ditt Rike komma i våra hjärtan,

På de tio kulorna:

Evige Konung, / ske Din Vilja,

tillkomme Ditt Rike av kärlek och frid. Amen.

Avslutningsvis ber man:

Vigningsbön till Kristus Konungen

Gammal avlatsbön, 21 febr. 1923

Jesus Kristus, jag hyllar Dig, världsalltets Konung. Allt som skapat är, blev skapat för Dig. Förfoga över mig helt efter Ditt välbehag. Jag förnyar mina doplöften, jag avsäger mig djävulen, hans prakt och hans verk samt lovar att leva som en god kristen. I all synnerhet förpliktar jag mig att sätta in mina krafter på att hjälpa Guds och Din Kyrkas rättigheter till seger. Jesu Gudomliga Hjärta, åt Dig viger jag min ringa gärning, så att alla hjärtan erkänner Ditt Heliga Konungadöme och så att Din frids Rike blir fast grundat i hela världen. Amen.

Devotionen till Jesus, Konung över all Länder

Mellan åren 1988-1992 fick två amerikanska kvinnor ta emot i privatuppenbarelser budskapet att Herren önskade en innerligare devotion till Honom som Jesus, Konung över alla länder. Devotionen godkändes av kyrkliga myndigheter i USA som också bejakade visionärernas önskan att av ödmjukhet få förbli anonyma.

Den mest spridda av de böner som ingår i denna devotion är Enhetens Rosenkrans som tillsammans med de övriga bönerna i denna devotion fick Biskop Enrique Hernandez Riveras, D.D. Nihil Obstat för den engelska versionen den 15 aug. 1993. Biskopen ville att man skulle tillägga hans kommentar att han erkände ”behovet av att fostra och uppmuntra till en innerligare devotion till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, den sanne Konungen över alla länder.”

Visionärerna säger sitt ha fått följande budskap av Herren: ”Jag har kommit för att ge er ett viktigt budskap för hela världen. Jag säger er… dagar ska komma när mänskligheten kommer att vädja med all kraft till mig om barmhärtighet. Endast en sak ska ges till räddning och det är jag själv! Uppmuntra själarna till att ha devotion till mig genom min Allraheligaste Moder, hon som medlar för dem till mig som Jesus Konung över alla länder. Denna devotion till mig som Jesus Konung över alla länder är given tillsammans med devotionen till min Barmhärtighet genom min älskade dotter Faustina samt devotionen till mitt Heliga Hjärta, given genom min älskade dotter Margareta Maria.”

Devotionen till Jesus Konung över alla länder består i vördandet av en bild av Jesus som Konung över alla länder och Jesus vår Eukaristiske Konung tillsammans med Ärkeängeln Mikael, en medalj med dessa bilder på och framför allt bönerna och de löften som är återgivna i detta häfte.

Jesus uttalar sig flera gånger i privatuppenbarelserna om vikten av att viga sig till Maria som Förmedlare av all nåd. Vigningen till Maria under denna titel är den snabbaste och säkraste vägen till upprättandet av Jesu kärleksfulla Rike i våra hjärtan och i vårt samhälle.

Jesus ger förklaring till devotionen med följande ord: ”Målet med denna devotion, och även med alla devotioner i de troendes liv, är den sanna kärleken och tillbedjan av mig er Gud och helgandet av era själar med den frälsning som kommer av detta… Jag vill regera i alla människors hjärtan! Min tron på denna jord förblir i allas hjärtan. Jag regerar särskilt i min Allraheligaste Eukaristi och i de kärleksfulla hjärtan som tror på mig, talar med mig, och jag säger dig, att jag verkligen talar i alla människors hjärtan… Jag ska förena hela mänskligheten, även till tidens slut, under mig som Konung. Mitt Barmhärtighetens Rike ska bli upprättat överallt, i alla länder, och när detta är gjort kommer tidens slut med frälsningens timma för hela mänskligheten genom enhet i min Heliga Katolska Kyrka… Mänskligheten måste erkänna mitt Gudomliga Konungadöme och min gudomliga rätt över dem. Det är bara i mig som ni kan få frid.”

”De nådemirakler som jag ska verka genom min bild och denna devotion kommer att vara gränslösa!” ska Herren ha lovat enligt visionärerna.

Devotionen till Jesus, Konung över alla länder praktiseras genom:

- bärandet av en särskild medalj som visar Jesus som Konung

- att regelbundet, särskilt söndagar, be följande böner

- värdigt mottagande och tillbedjan av Eukaristin.

Litania till Jesus, Konung över alla Länder

Visionärerna säger att Herren har gett följande löfte: ”I lovar… att den som ber denna min litania ska få nåden att dö i mina armar och se mitt leende. Jag själv ska visa mig för dessa själar som ’Konungen över alla länder’ innan de dör.”

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud, vår Himmelske Fader, som har stadfäst Din Sons Tron för evig, förbarma Dig över oss

Gud Son Jesus vår Överstepräst och Offerlamm, sann Profet och enväldig Konung

Gud Helige Ande, som ständigt förnyar oss med ny nåd

Heliga Treenighet, tre personer och ändå en Gud i evig enhet

Jesus, vår evige Konung, var våra hjärtans Konung

Jesus, Du barmhärtige Konung

Jesus, Du som sträcker ut Din barmhärtighets spira över oss

Jesus, Du som i Din stora barmhärtighet gav oss Försoningens Sakrament

Jesus, kärleksrike Konung, som erbjuder oss Din helande nåd

Jesus, vår Eukaristiske Konung

Jesus, Du Konung som förebådats av profeterna

Jesus, Konung över Himmel och jord

Jesus, Konung och Härskare över alla länder

Jesus, Du det himmelska Hovets Glädje

Jesus, Du Konung fylld av medlidande med dem som tillhör Dig

Jesus, Konung från vilken all makt kommer

Jesus, i Dig med Fadern och den Helige Ande är vi ett

Jesus, Ditt Rike är inte av denna världen

Jesus, Du Konung, vars Hjärta brinner av kärlek för alla människor

Jesus, Du Konung, som är Begynnelsen och Slutet, Alfa och Omega

Jesus, Du Konung, som har gett Maria, Drottningen, till att vara vår Moder

Jesus, Du Konung, som ska komma på skyarna med makt och stor härlighet

Jesus, Du Konung, vars Tron vi kan närma oss med tillförsikt

Jesus, Du Konung, som är verkligt närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament

Jesus, Du Konung, som har utkorat Maria till att vara Förmedlare av all nåd

Jesus, Du Konung, som har utsett Maria till att medverka i frälsningsverket

Jesus, Du Konung, som vill hela oss från allt som delar oss och gör oss oeniga

Jesus, Du Konung, som är sårad av människors likgiltighet

Jesus, Du Konung, som ger oss Din kärleks balsam för att kunna trösta Ditt sårade Hjärta

Jesus, Du Konung, som i oss är Källan till den rena glädjen

Jesus, Konung över alla länder, sann Härskare över alla jordiska krafter, låt oss få tjäna Dig

Jesus, Konung över alla länder, som under Dina fötter för alltid har lagt helvetets krafter

Jesus, Konung över alla länder, ljus över allt ljus, upplys oss i det mörker som omger oss

Jesus, Konung över alla länder, vars barmhärtighet är så stor att det mildrar det straff som våra synder har förtjänat

Jesus, Konung över alla länder, igenkänd som sann Konung av de vise männen

Jesus, Konung över alla länder, denna världens enda botemedel

Jesus, Konung över alla länder, som välsignar med fred de själar och länder som erkänner Dig som sann Konung

Jesus, Konung över alla länder, som i Din barmhärtighet sänder oss Dina Heliga Änglar för att beskydda oss

Jesus, Konung över alla länder, vid vars sida Du har den störste av furstar, den Helige Ärkeängeln Mikael

Jesus, Konung över alla länder, som lär oss: att regera, det är att tjäna

Jesus, Konung över alla länder, rättvise Domare, som ska skilja det onda från det goda

Jesus, Konung över alla länder, inför Dig ska alla knän böjas

Jesus, Konung över alla länder, vars Herravälde ska vara för evigt

Jesus, Konung över alla länder, Du Lamm, som ska leda oss

Jesus, Konung över alla länder, när Du har gjort slut på alla makter och krafter ska Du överlämna Riket till Din Gud och Fader

Jesus, Konung över alla länder, vars Rike är utan ände

Jesus, Konung över alla länder, vars godhet mot oss är trofast och vars kärlek varar för evigt

Evige Fader, Du har gett oss Din enfödde Son till att bli vår Frälsare, vår sanne Medlare och Enväldige Konung,

vi prisar och tackar Dig

Kärleksrike Jesus, enväldige Konung, Du som har ödmjukat Dig själv av kärlek till oss och för oss antagit en tjänares gestalt

Helige Ande, tredje Personen i Treenigheten, Faderns och Sonens kärlek, som helgar oss och ger oss liv

Maria, vår Drottning och Moder, som medlar för oss hos Jesus, be för oss

Maria, vår Drottning och Moder, genom vilket all nåd kommer till oss

Maria, vår Drottning och Moder, du den Heliga Treenighetens glädje

Den Gudomlige Konungens alla änglar och helgon

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Lammet, som blev slaktat är värdigt att få makt och rikedom och vishet och styrka och härlighet och lovsång

Alla Honom tillhör äran och väldet i evigheters evighet.

F Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, som i Din älskade Son, världsalltets och alla länders Konung, har velat sammanfatta allt. Låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde tjäna Ditt Majestät och utan ände lova Dig. Genom Honom Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Enhetens Rosenkrans

Enligt visionärerna gav Herren följande löfte: ”Jag lovar att ge Enhetens Rosenkrans stor makt över mitt sårade Hjärta om den bes med tro och förtröstan för att hela mitt folks skadade liv…”

Jesus tillade efter det att han uppenbarat vilka böner som skulle ingå i Enhetens Rosenkrans: ”I denna devotion till mig som Jesus, Konung över alla länder, ska ni vädja till mitt Konungsliga Hjärta med denna Enhetens Rosenkrans, som jag själv, er Herre Jesus Kristus, har gett er. Be denna rosenkransbön och be om andlig fullhet och om era själars helande, om enhet mellan er vilja och Guds Vilja, om helandet i era relationer i familjen, vänner, ovänner och alla ni känner, om enhet bland de Gudsvigda, i kommuniteter, länder, i världen och enhet i min Kyrka under den Helige Faderns ledning. Jag ska skänka många andliga, fysiska, mentala och psykiska helanden för dem som ber denna bön om det är för deras eviga bästa enligt min Heliga Vilja. Enighet och enhet i Anden var min egen bön för hela mänskligheten och för min Kyrka. Detta var mitt testamente innan jag gav mitt liv som mänsklighetens Frälsare. Så som jag är en med min Fader och den Helige Ande, så är det min Vilja att hela mänskligheten ska bli ett i mig: att en tro, en hjord och en herde ska samlas tillsammans under min konungsliga överhöghet som Herre… Jag, Jesus, den Allrahögstes Son… lovar de själar som ber min Enhetens Rosenkrans att hålla ut min spira till dem och ge dem barmhärtighet, förlåtelse och beskydd i svåra tider och när svår sjukdom kommer. Jag utvidgar detta löfte att gälla, inte bara för er själva, utan för alla dem som ni ber denna Rosenkrans för. All skada, fara andlig och kroppslig, vare sig det är till kropp eller själ, så ska jag skydda dessa människor och klä dem i min egen mantel av konungslig barmhärtighet.”

Denna rosenkransbön är särskilt lämpad för böneveckan om den kristna enheten samt vid konflikter i familjen, församlingen etc. Enhetens Rosenkrans rekommenderas också som novena, dvs. att be nio gånger i följd (under nio timmar eller under nio dagar).

Jesus lär ha sagt till visionärerna: ”Be en novena med Enhetens Rosenkrans och jag ska med kraft och snabbt svara era böner enligt min Allraheligaste Vilja.”

Bes med en vanlig rosenkrans. Inled som vanligt: kyss krucifixet, gör korstecknet med det, recitera Trosbekännelsen, Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

På de ensamma kulorna vid varje dekad:

Gud, vår Himmelske Fader, / genom Din Son Jesus, vår offrade Överstepräst, sann Profet och högste Konung, låt kraften av Din Helige Ande komma över oss och i våra hjärtan. För Din stora barmhärtighets skull, genom den Saliga Jungfrun Marias, vår Drottning, förmedling, förlåt oss våra synder, hela våra sår och förnya våra hjärtan i tro, fred och kärlek och fyll oss med Ditt Rikes glädje, så att vi blir ett i Dig.

På de tio kulorna:

I Din stora barmhärtighet, / förlåt oss våra synder, hela våra sår och förnya våra hjärtan, så att vi blir ett i Dig.

Rosenkransen avslutas med följande bön:

Hör, Israel! Herren vår Gud är En Gud! / Jesus, Du Konung över alla länder, må Ditt Rike bli erkänt på jorden!

Maria, vår Moder och Förmedlare av all nåd, be för oss dina barn!

Helige Mikael, Du store Furste och försvarare av ditt folk, kom med de Heliga Änglarna och helgonen och beskydda oss. Amen.

Mäktig Novena till Ära för

Jesus, Konungen över alla Länder

Denna enkla novena är en synnerligen frikostig gåva från Vår Herre. Jesus har gett dessa extraordinära löften: ”Jag lovar att varje gång ni ber dessa novenaböner skall jag omvända tio syndare, föra tio själar till den enda sanna tron, befria tio själar från Skärselden av vilka många är prästsjälar, och bli mindre sträng i min dom över ert land.”

Jesus sa, ”Jag önskar att ni ber denna novena under de nio dagar som föregår min högtid, Kristus Konungens Högtid, men jag uppmuntrar själar att be novenan när som helst på året. Mina löften är garanterade när än den bedes.”

Novenan består i att en gång om dagen, nio dagar i följd be: ett Fader Vår, ett Var hälsad, Maria, och ett Ära vare Fadern åtföljt av följande novenabön:

Herre vår Gud, endast Du är den Allraheligaste Konungen och Härskaren över alla länder.

Herre, Gudomlige Konung, med stor förväntan ber vi Dig om barmhärtighet, frid och fred, rättvisa och allt gott.

Vår Herre och Konung, beskydda våra familjer och landet där vi föddes och där vi bor.

Vi ber Dig, Du den allra trognaste, bevara oss!

Beskydda oss för våra fiender och från Din rättvisa dom.

Förlåt oss våra synder mot Dig, höge Konung. Jesus, Du är barmhärtighetens Konung.

Herre, förbarma Dig över oss och förlåt oss.

Vi förtröstar på Din stora barmhärtighet.

Du mest vördnadsvärde Konung, vi böjer oss inför Dig och ber: må Ditt Herravälde, Ditt Rike erkännas på jorden! Amen.

Jesu, Konungen av alla Länder särskilda Välsignelse

Denna särskilda välsignelse uppenbarades av Guds Moder när hon visade sig med Jesusbarnet på armen. Jesusbarnet plockade rosor, som kom från Hans Heliga Hjärta, kysste dem, och höll upp dem till sin Moders läppar. Guds Moder kysste varje ros, tog dem från Jesu händer, rörde vid sitt eget hjärta och gav dem till visionären, som placerade varje ros tillbaka runt Guds Moders Obefläckade Hjärta. Från hennes Obefläckade Hjärta delades rosorna ut till folk av alla länder och tider i oändlig mängd.

Rosorna är den särskilda välsignelsens nåd, som går från Jesus genom Maria för att sedan komma alla hennes andliga barn tillgodo. Denna vision visar på Guds Moders roll som Förmedlare av all nåd.

Varje troende kan förmedla denna välsignelse till andra personer, närvarande eller som befinner sig långt bort. Om personen ifråga är närvarande och det är möjligt så lägg den högra handen lätt på personens huvud med tummen på pannan. Om personen eller personerna som man vill förmedla denna Himmelska välsignelse till är frånvarande, håller man symboliskt handen i välsignande gest ensam när man ber.

Man uttalar dessa ord:

Må Jesus, Konungens av alla länder Rike bli påtagligt i ditt hjärta.

Må Jesus, Konungens av alla länders Rike bli levande i ditt hjärta.

Må Jesus, Konungens av alla länders Rike bli förmedlat genom ditt hjärta till andras hjärtan. Må Jesus, Konungens av alla länders Rike bli levande och verksamt i alla människors hjärtan över hela världen.

Jag ber om denna särskilda välsignelse genom Guds Moder, Förmedlare av all nåd och Drottning och Moder till alla länder, att hon erhåller denna outgrundliga nåd för Dig från hennes Gudomlige Sons Heliga Hjärta. I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 

Gör korstecknet med din tumme på personens panna eller om personen eller personerna är frånvarande, så gör du det i den riktning där de befinner sig. Gåvan av denna särskilda välsignelse är gåvan att ta emot, förstå och att leva Jesu Ord i Skriften; det är gåvan om innerlig förening med Jesus, Maria och alla de själar som är delaktiga i Kristi Mystiska Kropp. Samtidigt är välsignelsen gåvan att öppnas för hemligheten om Guds kärlek. Välsignelsen förmedlar också helande och verkar för enheten i Kristi Mystiska Kropp. Jesus vill att alla människor tar emot nåden från Hans Konungsliga Välsignelse.

Be välsignelsebönen för din familj, för dina vänner, dina präster, de som lämnat Kyrkan, syndarna, de sjuka, de döende, ja, för alla som behöver Guds barmhärtighet.

Kommunionsnovena till

Jesus, Konung över alla Länders Ära

Denna novena består i att offra mottagandet av den Heliga Kommunionen nio gånger i följd till ära för Jesus, Konung över alla länder.

Jesus sa: ”Jag önskar att de trogna som omfattar denna andakt till mig gör en novena av Heliga Kommunioner. De skall därför ta emot och frambära åt mig nio på varandra följande Kommunioner (under nio dagar) och om möjligt gå till bikt under denna novena till ära för mig som Jesus Konung över alla länder.”

Jesus förtydligade att Han med ”på varandra följande” menade nio Kommunioner utan avbrott en efter en som själen skulle ta emot. Det behöver inte ske nio dagar i följd, det skall bara vara varje Kommunion, en efter en.

Verkningarna av denna novena är kraftfulla och har inte omtalats tidigare. De visades för Jesu ”tjänarinna” (1988-1992) i en syn. Hon såg Jesus se upp mot himlen. Nio gånger gav Han befallning och en ängel kom till Jorden. Jesus förklarade: ”Min dotter, för dessa själar som erbjuder mig denna andakt skall jag bjuda en ängel från vardera av de nio körerna, en för varje Helig Kommunion att beskydda denna själ för resten av hennes liv på jorden”.

 

Jesus vill att vi ber novenan för andra och förklarar dess nödvändighet för denna tid. ”Denna novena kan bes med dess löften för en annan själ och den själen skall också få ytterligare änglabeskydd. Jag uppmanar mina trogna att frambära denna novena om och om igen, så att jag kan fortsätta att sända mina Heliga Änglar till beskydd och hjälp åt andra själar som inte kan göra detta för sig själva. I dessa yttersta tider har fiendens makt ökat betydligt. Jag ser hur stort behov mina barn har av mitt beskydd”.

I sin stora generositet erbjöd Jesus att man kan ha ännu en intention förutom detta änglabeskydd, ett böneämne som inte står i någon relation till novenan. Han lovade: ”Vad de ber om i denna novena, om det är i enlighet med min Heliga Vilja skall jag skänka det. Må dessa själar be mig om gåvor utan förbehåll.”

Jesus, Konung över alla länder,

må Ditt Herravälde erkännas överallt på jorden!

Ärkeängeln Mikael

Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden

från devotionen

Jesus, Konung över alla Länder

Förklaring och bönerna till privatuppenbarelserna angående devotionen till Jesus, Konung över alla nationer eller länder finns i Ave Maria Publikationers bönbok Kärleksflamman (sidorna 288-311).

Sammanfattningsvis kan sägas – enligt vad Herren själv förklarade för visionärerna i USA -  att devotionen till Jesus Konung över alla Länder är ett komplement till Jesus Hjärta devotionen så som den uppenbarades för Heliga Margareta Maria Alacoque i Frankrike samt devotionen till den Gudomliga Barmhärtigheten, uppenbarad för Heliga Faustina i Polen. ”Denna devotion är ett barmhärtighetens botemedel för dem som blivit slavar under sina lidelser och sin syndfulla livsstil.” 

 

Förutom de uppenbarade bönerna (även återgivna i Kärleksflamman) har Herren gett visionärerna uppdraget att sprida bilden av Honom som Konung samt en medalj som avbildar Kristus Konungen på ena sidan och Ärkeängeln Mikael på den andra.

Kristus Konungen - Böner och andakter

 

 

Ärkeängeln Mikaels Uppmaning

”Må själarna vända sig till mig för en förnyad devotion till Vår Herre i Altarets Allraheligaste Sakrament! Han MÅSTE bli tillbörligt tillbedd, älskad, tackad, prisad och ärad i det mest ärorika Sakramentet.”

Ärkeängeln Mikaels Löfte

”Jag lovar dem som utövar devotionen till Jesus Konung över alla Länder och åkallar mig som Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden försvar och beskydd mot den onde fienden här på jorden och särskilt i dödsstunden då fiendens attacker är särskilt våldsamma och farliga.”

 

Om du vill veta mer och få material

(Kristus Konungens bild, medaljen, böcker mm.) kontakta:

David J. Lynch

144 Sheldon Road

St. Albans, Vermont 05478, USA

Tel:  802-524-5350

Fax:  802-524-5673

Hemsida:  www.JKMI.com

E-post:  JKMI@JKMI.com

www.ourladyofguadalupe.org

Nådebilden: Jesus Konung över alla länder

Nådebilden: Jesus Konung över alla länder

 

Be om möjligt dagligen:

O Jesus, Konung över alla Länder, må Ditt Herravälde bli erkänt överallt på jorden!

Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden, försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek