Fatimaandakt

Fatimaandakt

Fatimaandakt

Fatimaandakt

För gemensam eller enskild andakt

 

Vår Fru av Fatima 13 maj

(årsdagen av första uppenbarelserna 1917)

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Mässa till Vår Fru av Fatima

Under året (för påsktiden se sidan 6)

 

Ingångsantifon

Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar.

 

Kollektbön

Gud, Du gjorde Maria, Din Sons Moder, också till vår Moder, låt oss hålla ut i bot och bön för hela världens frälsning och dag för dag alltmer avgjort verka för Kristi Rike på jorden. Genom Honom, Din Son…

 

Första läsningen                                             Jesaja 61:9-11

Läsning ur profeten Jesajas bok.

Så säger Herren: Deras barn skall aktas bland folken, deras ättlingar bland alla folkslag. Alla som ser dem skall märka att de är ett släkte som Herren välsignat.

Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty Han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken.

Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                         Ps 45:11-12, 14-15, 16-17

R. Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra.

 

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:

Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att Konungen får ha sin lust i din skönhet,

ty Han är din Herre, och för Honom skall du falla ned. R.

 

I brokigt vävda kläder förs hon till Konungen,

jungfrur, hennes väninnor, följer henne,

de leds in till dig. R.

 

Under glädje och fröjd förs de fram,

de tågar in i Konungens palats. R.

 

Hallelujavers

Salig är du, Heliga Jungfru Maria, och värdigt allt lov och pris. För Rättfärdighetens Sol, Kristus vår Gud, föddes av dig.

 

Evangelium                                                     Lk 11:27-28

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.

När Jesus talade hördes en kvinna i mängden ropa: ”Saligt det moderliv som har burit Dig, och saliga de bröst som Du har diat.” Men Han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Så lyder Herrens evangelium.

 

Förböner

Präst: Med Fatimabudskapens egna ord ber vi de böner som uppenbarades från Himmelen. Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, vi tillber Dig i djupaste ödmjukhet och ber: Herre, hör vår bön.

 

Vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv. Enligt denna intention ber vi.

 

För Jesu Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber vi om arma syndares omvändelse. För detta ber vi.

 

O Jesus, alla våra offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta. För detta ber vi.

 

Min Gud, vi tror på Dig, vi tillber Dig, vi hoppas på Dig och vi älskar Dig. Vi ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig. För detta ber vi.

 

Allraheligaste Treenighet, vi tillber Dig! Vår Gud, vi älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament. Föröka vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Om detta ber vi.

 

Marie ljuva Hjärta rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Sverige, Europa och hela världen! Amen.

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Sveriges, Europas och hela världens omvändelse.

Var hälsad Maria…

 

Präst: Tillsammans ber vi också den bön som Guds Moder uppmanade oss att be efter varje dekad i Rosenkransen: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Bön över offergåvorna

Herre, när Din Son blev människa, fulländade och helgade Han sin Moders renhet. Må Hanockså komma oss ofullkomliga syndare till hjälp, när Han blir närvarande i dessa våra gåvor.

Han som lever och råder i evighet.

 

Prefation I om den Salig Jungfrun Maria:

Om Jungfru Maria som Herrens Moder

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt, då vi nu vördar minnet av den Saliga Jungfrun Maria.

Ty Helig Ande vilade över henne, och hon fick bära Din ende Son i sitt sköte. Utan att förlora sin jungfruliga renhet födde hon Honom som är det eviga ljuset: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Honom prisar änglarna Din härlighet, himlarnas alla makter bävar inför Dig och keruber och serafer jublar till Din ära. Låt även oss få stämma in i deras lovsång, då vi faller ned inför Din härlighet, tillber Dig och sjunger: Helig…

 

Kommunionsantifon

Saligt är Marias moderliv, som burit den Evige Faderns Son.

 

Bön efter Kommunionen

Herre, Du själv har gjort oss värdiga att motta dessa himmelska gåvor. Låt oss nu dela den Heliga Jungfrun Marias glädje över de stora ting Du gjort med oss och i hennes efterföljd ställa hela vårt liv till Ditt förfogande. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

Högtidlig välsignelse

Må Gud, som genom den Saliga Jungfrun Marias moderskap vill återlösa alla människor, göra er rika på sin himmelska välsignelse.

R. Amen

 

Må ni alltid och överallt känna er inneslutna i hennes förbön som fick föda livets upphov, Jesus Kristus.

R. Amen.

 

Och må ni, som denna dag i tro och fromhet har samlats här på hennes högtidsdag, vända hem igen fyllda av Andens glädje och stärkta av löftet om himmelsk lön.

R. Amen.

 

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

R. Amen.

 

Kollektbönen på latin

Deus, qui Genetricem Filii tui Matrem quoque nostram constituisti, concede nobis, ut, in paenitentia et oratione pro mundi salute perseverantes, in dies valeamus regnum Christi efficacius promovere.

 

Mässa till Vår Fru av Fatima

under påsktiden

 

Ingångsantifon

Lärjungarna höll ut i gemensam bön tillsammans med Maria, Jesu Moder, Halleluja.

 

Kollektbön

Gud, Du gjorde Maria, Din Sons Moder, också till vår Moder, låt oss hålla ut i bot och bön för hela världens frälsning och dag för dag alltmer avgjort verka för Kristi Rike på jorden. Genom Honom, Din Son…

 

Första läsningen                                             Jesaja 61:9-11

Läsning ur profeten Jesajas bok.

Så säger Herren: Deras barn skall aktas bland folken, deras ättlingar bland alla folkslag. Alla som ser dem skall märka att de är ett släkte som Herren välsignat.

Min glädje har jag i Herren, jag jublar över min Gud, ty Han har klätt mig i segerns dräkt och skrudat mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter på sig turbanen och bruden pryder sig med sina smycken.

Liksom jorden får grödan att spira och trädgården låter sådden skjuta upp, så låter Herren Gud rättfärdigheten spira och äran växa inför alla folk.

Så lyder Herrens ord.

 

Responsoriepsalm                         Ps 45:11-12, 14-15, 16-17

R. Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra.

 

Hör, dotter, och ge akt, och vänd hit ditt öra:

Glöm nu ditt folk och din faders hus,

så att Konungen får ha sin lust i din skönhet,

ty Han är din Herre, och för Honom skall du falla ned. R.

 

I brokigt vävda kläder förs hon till Konungen,

jungfrur, hennes väninnor, följer henne,

de leds in till dig. R.

 

Under glädje och fröjd förs de fram,

de tågar in i Konungens palats. R.

 

Hallelujavers

Salig är du, Heliga Jungfru Maria, och värdigt allt lov och pris. För Rättfärdighetens Sol, Kristus vår Gud, föddes av dig.

 

Evangelium                                                     Lk 11:27-28

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.

När Jesus talade hördes en kvinna i mängden ropa: ”Saligt det moderliv som har burit Dig, och saliga de bröst som Du har diat.” Men Han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Så lyder Herrens evangelium.

 

Förböner

Präst: Med Fatimabudskapens egna ord ber vi de böner som uppenbarades från Himmelen. Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, vi tillber Dig i djupaste ödmjukhet och ber: Herre, hör vår bön.

 

Vi offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv. Enligt denna intention ber vi.

 

För Jesu Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber vi om arma syndares omvändelse. För detta ber vi.

O Jesus, alla våra offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta. För detta ber vi.

 

Min Gud, vi tror på Dig, vi tillber Dig, vi hoppas på Dig och vi älskar Dig. Vi ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig. För detta ber vi.

 

Allraheligaste Treenighet, vi tillber Dig! Vår Gud, vi älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament. Föröka vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Om detta ber vi.

 

Marie ljuva Hjärta rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Sverige, Europa och hela världen! Amen.

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Sveriges, Europas och hela världens omvändelse.

Var hälsad Maria…

 

Präst: Tillsammans ber vi också den bön som Guds Moder uppmanade oss att be efter varje dekad i Rosenkransen: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 

Bön över offergåvorna

I uppståndelsens glädje kommer vi ihåg den Saliga Jungfrun Maria, när vi lägger våra gåvor på Ditt altare, vår Gud. Må hennes Son, som frambar sig själv som en felfri gåva på Korsets altare, nu ge oss del av sin förhärligade Kropp, Han som lever och råder i evighet.

 

Prefation I om den Salig Jungfrun Maria:

Om Jungfru Maria som Herrens Moder

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar och lovar Dig alltid och överallt, då vi nu vördar minnet av den Saliga Jungfrun Maria.

Ty Helig Ande vilade över henne, och hon fick bära Din ende Son i sitt sköte. Utan att förlora sin jungfruliga renhet födde hon Honom som är det eviga ljuset: Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Honom prisar änglarna Din härlighet, himlarnas alla makter bävar inför Dig och keruber och serafer jublar till Din ära. Låt även oss få stämma in i deras lovsång, då vi faller ned inför Din härlighet, tillber Dig och sjunger: Helig…

 

Kommunionsantifon

Gläd dig, Jungfru och Moder, ty Kristus har uppstått ur graven. Halleluja.

 

Bön efter Kommunionen

Herre, befäst oss i den tro vi här bekänner, och låt Kristus, Din Son av evighet och Jungfruns Son i tiden, genom sin uppståndelse ge oss den eviga gläjden. Han som lever och råder i evighet.

 

Högtidlig välsignelse

Må Gud, som genom den Saliga Jungfrun Marias moderskap vill återlösa alla människor, göra er rika på sin himmelska välsignelse.

R. Amen

 

Må ni alltid och överallt känna er inneslutna i hennes förbön som fick föda livets upphov, Jesus Kristus.

R. Amen.

 

Och må ni, som denna dag i tro och fromhet har samlats här på hennes högtidsdag, vända hem igen fyllda av Andens glädje och stärkta av löftet om himmelsk lön.

R. Amen.

 

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

R. Amen.

 

Fatimaandakt

 

Fatimasången

Svensk text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Cova D´Iria heter platsen i Fatima där Guds Moder uppenbarade sig år 1917

 

1. Den trettonde maj uppenbarar Maria

sin kärlek för barnen i Cova D´ Iria.

Ref. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.

 

2. Den Heliga Jungfrun då visar sitt Hjärta

till hopp för oss alla och lindrar vår smärta. Ref.

 

3. Små herdebarn lär hon hur bönen kan bota

all ondska och synd som i världen nu hota. Ref.

 

4. Att rädda var själ är det uppdrag hon ger

om frälsning för alla den Högste vi ber. Ref.

 

5. Att ära Maria och Sonen nu älska

ska frid ge åt jorden och glädja de frälsta. Ref.

 

Inledning till andakten

F. Låt oss ta till oss Guds Moders uppmaning i Fatima: ”Be, be mycket och gör offer för syndarna. För många själar går förlorade till Helvetet därför att det inte finns någon som gör offer och ber för dem.”

Alla Moder Maria, ta emot vår hyllning och vår bön till Guds ära och för alla människors frälsning.

 

Litania till Vår Fru av Fatima

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria Guds Moder, be för oss

Helige Josef

 

O Moder av Fatima, be för vårt land

O Moder av Fatima, helga våra präster

O Moder av Fatima, hjälp våra katoliker att bli mer brinnande i tron

O Moder av Fatima, led och inspirera dem som styr våra länder

O Moder av Fatima, bota alla sjuka som förtröstar på dig

O Moder av Fatima, trösta de sorgsna som tar sin tillflykt till dig

O Moder av Fatima, hjälp alla dem som ber om din hjälp

O Moder av Fatima, befria oss från alla faror

O Moder av Fatima, hjälp oss att stå emot alla frestelser

O Moder av Fatima, utverka för oss allt det som vi ber dig om

O Moder av Fatima, var med och hjälp våra kära

O Moder av Fatima, led tillbaka på den rätta vägen alla våra bröder och systrar som kommit bort från tron eller som genom synden lever ett liv borta från Gud

O Moder av Fatima, hjälp oss att få tillbaka vår första kärlek till Gud

O Moder av Fatima, be för oss om förlåtelse för alla våra synder och underlåtelser som förolämpar Gud

O Moder av Fatima, led alla människor till din Gudomlige Son

O Moder av Fatima, utverka fred för hela världen

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

 

F. Maria, avlad utan synd,

Alla be för oss som tar vår tillflykt till dig.

F. Marie Obefläckade Hjärta,

Alla be för oss nu och i vår dödsstund. Amen.

 

F. Låt oss be. Oändligt gode och barmhärtige Gud, uppfyll våra hjärtan med ett stort förtroende för Din älskade Moder, som vi ber till under titeln Vår Fru av Rosenkransen och Vår Fru av Fatima och ge oss på hennes mäktiga förbön all den nåd till kropp och själ som vi behöver. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Akt av Gottgörelse I

F. Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster Lucia från Fatima fick ta emot från Herren.

 

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse.

 

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

 

F. För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet.

Alla Var hälsad Maria…

 

F. För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att erkänna henne som människornas Moder.

Alla Var hälsad Maria…

 

F. För deras gärningar som offentligt sprider i människors hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot vår Obefläckade Moder.

Alla Var hälsad Maria…

 

F. För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes heliga bilder.

Alla Var hälsad Maria…

 

F. Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes tårars och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, förlåt alla syndare och oss alla de gånger vi inte visat tillbörlig aktning, vördnad, tillit och kärlek till Din älskade Moder, som Du själv har gett oss till evig Moder i Ditt Rike.

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det som Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen. 

 

Akt av Gottgörelse II

(Ur Fatima handbook, Leo Madigan, 2001)

 

F. Heliga Jungfru, min kära Moder, jag lyssnar med sorg och smärta till ditt Hjärtas klagan, ditt Obefläckade Hjärta som omsluts av otacksamma människors törne av hädelser och otacksamhet.

Jag längtar efter att visa dig min kärlek för du är min Moder och göra allt jag kan för att sprida vördnad och hängivenhet till ditt Obefläckade Hjärta.

Alla Ödmjukt bär jag fram till dig mina böner och offer som gottgörelse för all den synd med vilken otacksamma människor besvarar din kärlek.

F. Vädja om förlåtelse hos Jesus för alla våra synder, för det räcker med ett ord från dig för att vi ska få omvändelsens nåd.

O Jungfru Moder, skynda till vår hjälp och be för syndares omvändelse så att även de kan få nåden att uppriktigt älska Jesus och upphöra med att förolämpa vår Herre, som redan är så förolämpad och sårad, på det att de inte går förlorade utan uppnår den eviga frälsningen.

Alla Se på mig med barmhärtighet och hjälp mig att älska Gud av hela mitt hjärta redan här på jorden och för evigt i Himmelen. Amen.

 

Vigning till Vår Fru av Fatima

F. Guds Moder frågade Lucia, Jacinta och Francisco om de var villiga att erbjuda sig själva som offer till Gud för att gottgöra alla de synder som begås mot Honom och som bön för att omvända syndare. Detta är Fatimas stora budskap. Samtidigt bad hon om uppoffring och bön och särskilt om att man skulle fira och delta i den Heliga Mässan som en gottgörelse den första lördagen i månaden. Barnens enkla svar till den Himmelska uppmaningen var att ta emot sina lidanden och motgångar i livet med orden: ”Vi kan offra detta till Jesus för syndarna” och de bad den bön Guds Moder själv lärde dem:

 

Alla O min Jesus, detta är för kärlek till Dig, för syndares omvändelse, för den Helige Fadern och som gottgörelse för alla synder som sårat Jungfru Marie Obefläckade Hjärta

 

O Drottning, barmhärtighetens Moder, Himmelens och jordens Drottning, syndarnas Tillflykt, jag viger mig till ditt Obefläckade Hjärta.

 

Åt dig viger jag mitt hjärta, min själ, min familj och allt jag har.

 

Inför dig förnyar jag mina dop- och konfirmationslöften och föresätter mig att leva som en god kristen, trogen mot Gud, mot Kyrkan och den Helige Fadern.

 

Jag föresätter mig att be Rosenkransen, delta i firandet av den Heliga Mässan, fästa särskild vikt vid den första lördagen i månaden och verka för syndares omvändelse.

 

Jag lovar vidare, Allraheligaste Jungfru, att med iver sprida vördnaden för dig, så att min vigning till ditt Obefläckade Hjärta och din egen förbön påskyndar Kristi Rikes ankomst till jorden. Amen.

 

Slutvälsignelse (om präst eller diakon leder andakten)

P/D Herren vare med er

Alla Och med din ande.

P/D På den Heliga Jungfruns förbön, välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen + och den Helige Ande.

Alla Amen.

P/D Gå i Herrens frid.

Alla Gud vi tackar Dig.

Om Maria-relik och/eller Maria-bild/staty finns kan de troende få vörda den nu

Saliga Jacinta, Salige Francisco och Lucia från Fatima – de tre visionärerna

 

Passande datum för ”Fatimadagar”

Ave Maria Publikationer har gett ut ett häfte med utförlig beskrivning på svenska vad som sades och vad som hände under dessa datum.

Det är åtta viktiga datum i Fatimauppenbarelsernas historia som är väl värda att komma ihåg och ett gyllene tillfälle för att fördjupa sig i budskapen. Det kan bli en fantastisk ”Fatima-oktav” under året.

 

13 maj 1917: tema ”Fullkomligt offer”

13 juni 1917: tema ”Devotionen till Marie Obefläckade Hjärta”

13 juli 1917: tema ”Helvetet existerar”

19 augusti 1917: tema ”Bön och botgöring”

13 september 1917: tema ”Rosenkransen”

13 oktober 1917: tema ”Upphör med att förolämpa Gud!”

10 december 1925: tema ”Förbarma dig över Marias Hjärta!”

13 juni 1929: ”Jag ber om gottgörelse – offra dig för denna intention!”

 

Fatimarosenkransen

Den Stora Gottgörelserosenkransen

Med kyrkligt godkännande

 

Består av de böner som uppenbarades i Fatima år 1916 och 1917, samt 1931 i Rianjo.

Ursprunget till att de s.k. Fatimabönerna blev en egen rosenkrans finner vi hos den tioåriga visionären, den Saliga Jacinta, som själv bad dessa böner om och om igen, särskilt bönen ”O min Jesus…”, efter det att Guds Moder gett barnen en vision av helvetet. Lilla Jacinta bad dessa böner på knä under långa tider för att ”rädda själar från helvetet! För så många kommer att hamna i helvetet! Så många!” Hon önskade att hon kunde visa helvetet för alla så att de skulle upphöra med att synda och på så sätt undvika helvetets eviga eld. Trots att hon bara var tio år gjorde hon helhjärtat botövningar och självuppoffringar. Så stor var hennes kärlek till Gud och medmänniskor.

Det finns flera versioner på engelska och italienska av denna rosenkransbön. Följande torde vara en av de vanligaste varianterna.

 

Inled med Fatimas Gottgörelsebön

(uppenbarad av Fredens Ängel i Loca do Anjo hösten 1916):

 

Allraheligaste Treenighet, / Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.

 

Maria, Rosenkransens Drottning, be för oss och vår värld.

 

Inför varje dekad be botbönen som uppenbarades av Fredens Ängel under våren 1916 i Loca do Anjo:

 

Min Gud, / jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.

 

Fortsätt med den bön som uppenbarades av Guds Moder under den första uppenbarelsen den 13 maj 1917 i Cova da Iria:

 

OAllraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min, Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament.

 

På de tio kulorna (dekaderna) be bönen som uppenbarades av Guds Moder i Cova da Iria den 13 juli 1917:

 

O min Jesus, / förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

 

Efter att ha bett föregående böner med en vanlig rosenkrans, dvs. fem dekader eller med en tre dekaders böneräknare ber man avslutningsvis följande böner: Första bönen gavs av Guds Moder under den tredje uppenbarelsen i Cova da Iria den 13 juli 1917:

 

O Jesus, / alla mina offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

 

Be nu ett Fader vår, ett Var hälsad Maria och ett Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner.

 

Avsluta Fatimarosenkransen med de böner som Syster Lucia hörde dikteras inom sig av Guds själv i augusti 1931 i Rianjo:

 

Marie ljuva Hjärta rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Sverige, Europa och hela världen! Amen.

 

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Sveriges Europas och hela världens omvändelse. Amen.

 

Till Guds Moder av Fatimas ära

stöd Ave Maria Publikationer för vidare utgivning:

Swish 123 291 73 26 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping) Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek