Predikan Pingstdagen 2023

Predikan Pingstdagen 2023

Apg 2: 1-11; Ps 104; 1 Kor 12: 3b-7, 12-13; Joh 20: 19-23

Kristus grundade sin kyrka på sin lärjunge Simon Barjona och senare aposteln Petrus: ”Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den” (Matt 16:18). Namnet Petrus betyder just klippa eller sten; ’dödsrikets portar’ syftar på dödens lärjungar, ondskans änglar och andar.

Idag hör vi att den Helige Ande utgjuts över de församlade apostlarna (Apg 2: 2) och att det sker efter Kristi Himmelsfärd. Själva ordningen har betydelse. Först grunden, sedan syftet med Kyrkan. Redan innan grunden lagts föregriper Jesus Andens ankomst och gör skillnad mellan sig själv och Anden. Så undervisar Han: ”Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga Anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande” (Matt 12:32).

De troende kan se Sonen som människa och inte förstå att Han är Gud. Därför kan synderna mot Sonen förlåtas av Gud. Anden är Gud och osynlig för ögat och därför finns inga ursäkter för den som hädar Anden. Människan är skapad efter Guds avbild och hör till Gud vilket hon inte kan förneka utan att häda sin Skapare.

Det är också efter Uppståndelsen som Jesus ger apostlarna, alltså kyrkan som grundats på Petrus av Jesus, makten att förlåta synder för dem som bekänner synd och ångrar synd. ”Ta emot den heliga Anden. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden” (20:22). Den som syndar mot Anden är alltså bunden vid sin synd.  

Det betyder att frälsningen bara ges dem som tror och som bekänner synd och ber om förlåtelse för varje allvarlig synd. Synd kan vara onda gärningar och brott mot Guds bud och mot Kyrkans lära om Gud. Det betyder att inte alla kan göra sig till Andens profeter och leda människor i tron och moralen. Det kan bara vara de som står på den apostoliska grunden och de som tagit emot Andens gåvor av apostlarna och deras efterföljare, biskoparna och deras medhjälpare prästerna och diakonerna. Därför sa de nordiska biskoparna i sitt brev till alla de troende på den femte söndagen i fastan: ”Som era biskopar betonar vi detta: vi finns här för var och en, för att göra alla sällskap”. Sedan har de undervisat om meningen med den mänskliga sexualiteten, som blivit ifrågasatt och missförstådd utanför kyrkan och av några inom Kyrkan. Biskoparna i den apostoliska och katolska kyrkan är alltså de som måste undervisa och leda med den auktoritet som Jesus gett sina apostlar.

De är alla män liksom Jesus var man och apostlarna män. Kvinnorna följer Guds Moder Maria som var den enda under Pingstens under som inte behövde Anden eftersom hon var utvald att vara Frälsarens moder och därför utan all synd eller all antydan till synd. Kyrkan är alltså inte Kyrkan utan Maria Guds Moder och Kyrkan inte Kyrkan utan människan som kvinna. Gud skapade människan efter sin avbild, som man och kvinna skapade han henne.

Alla får. efter den Heliga Andes utgjutande över de tolv apostlarna, andliga gåvor genom dopet. Om gåvorna säger den omvände och troende juden Paulus, som hetat Saulus, i en predikan till de omvända i Korinth: ”Nådegåvorna är olika, men Anden densamma” (12:4).

Anden uppfyller apostlarna med Sanningens befriande kraft och sänder ut Kyrkan till skapelsens alla hörn och till dem som lever där. Grunden till Kyrkan läggs alltså av Jesus före sin död och uppståndelse, medan Anden stiger ner över Kyrkan efter Jesu Uppståndelse. Anden och Sonen och Fadern är ett. Det har alltid varit Kyrkans tro.

Andens utgjutande firar vi kristna varje år vid denna tid i tacksägelse för Guds alla nådegåvor och förbinder oss i vår kallelse att i hela vårt liv vittna om Gud den treenige som blivit människa i Jesus från Nasaret och som sänt ut oss i världen som vittnen om Guds stora gärningar. Anden är en och densamme, nådegåvorna är olika eftersom vi, som människor, är olika. För hela denna andliga rikedom finns det en grund i den apostoliska enheten och liv, liv i överflöd, genom Anden som är hela Skapelsens gudomliga vindkraftverk. Därför skall vi alla leva i världen utan att vara av världen. Gud har gett oss samvetet för att vi också ska kunna vara trogna. Amen.

                                                                                     diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.