augusti 2022

Kortpredikan 31 augusti 2022

Korinthierna har fått stora andliga gåvor, de har ”helgats genom Kristus Jesus”, men de har stannat på ”mjölkstadiet”. De tål ännu inte ”fast fö­da”. Tecknet på detta är att de lever i ”ofördragsamhet och strid”, att de de­lar in sig i partier. En ”hör till Apollos”, en annan ”hör till Paulus”.

Kortpredikan 30 augusti 2022

Vi känner Pauli undervisning om kyrkan som Kristi kropp. Människan infogas som en lem i den kropp som har Kristus som huvud. Huvudets tankar styr och formar hela krop­pens liv. Redan i början av det första brevet till korinthierna skymtar den hisnande avsikten fram. Aposteln säger: ”vi tän­ker Kristi tan­kar”. Det kan bara ske genom Guds Ande. Ingen utan Guds An­de vet vad som finns i Gud. Ingen utom Sonen. Och Sonen upplyser genom sin Ande.

Predikan 22 söndagen under året 2022

Vi har just lyssnat på evangelietexten om måltiden hos en viktig och märkvärdig person, en farisé. Jesus iakttogs mycket noga av världen. Man kan lätt tänka sig gästernas färgade och parfymerade väldoftande kläder eller all den förnäma maten med de dyra kryddorna. Den inflytelserike farisén bjöd säkert många viktiga personer, kanske samhällets creme de la creme som man brukar säga? Bland allt det vackra och inställsamma märktes dock något fult...

Predikan 22 söndagen under året 2022

Himlen har landat. Mitt i en tid där de flesta blivit blinda och döva för himlen och det eviga livet står kyrka och kloster som vittnes­börd om just det. När detta kloster invigdes utropade en av klostrets vän­ner: ”Him­len har landat!” Hans glada och frimodiga utrop får en tydlig be­kräftelse och förklaring i da­gens andra läs­ning ur Hebreerbrevet. Den klarsynte förfat­taren talar om var vi be­finner oss när vi kommit till ett kloster och särskilt till dess heli­ga mäs­sa. ”Ni har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem.” Himlen har landat.

Förändringar i nordamerikansk äktenskapslag som påverkat västerlandets nya äktenskapslagar i strid med katolsk äktenskapslära

Lagen om äktenskap och skilsmässa (The Uniform Marriage and Divorce Act, 1987) föreskriver att ”parterna, vid en separation, har rätt att i skrift komma överens om förfogande av egendom som tillhör den ene eller den andre, om skötsel av egendomen, om ekonomiskt stöd, om vårdnad och umgänge med barnen”. Överenskommelser av sådan art förutses vara bindande i domstol.

Predikan 22 söndagen under året 2022

Ödmjukhet – inte att vara svävande om sanningen, utan att leva i sanningen. Kära systrar och bröder i Kristus, Som alla andra riken styrs också Guds rike av lagar. En av de absolut viktigaste beskrivs av dagens läsningar: lagen om ödmjukhet. Den som innebär, som vi hörde av Jesus själv i evangeliet, att den ”som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”; alltså, för att tala med vår första läsning ur Syraks bok, få ”nåd hos Herren”, del av Guds eviga liv.