juni 2022

Kortpredikan 30 juni 2022, Den romerska kyrkans första martyrer

”Jesus såg vad de tänkte.” Kampen om människan utspelar sig i hennes tankar. När vi ger rum för onda eller fåfängliga tankar för de oss bort från oss själva till ett främ­mande land. Som när Is­rael fördes bort i fångenskap; eller när männi­skan blir andligt förlamad, som man­nen var kroppsligt förlamad på sin bår. Vi kan inte fly från tankarna, men vi kan välja vad vi utsätter oss för. Vilka ord vi lyssnar till och släpper in i våra tankar.

Predikan 29 juni 2022, Petrus och Paulus, apostlar

Att inte oroligt fråga världen vad den vill ha, men av kärlek erbjuda vad den behöver. Med dagens högtid påminner Kyrkan sig om att hon är byggd med apostlarna som grund, och primärt då Petrus bekännelse och Paulus mission. De båda apostlafurstarna led martyrdöden i Rom under Neros förföljelse på 60-talet. Det förklarar den romerska kyrkans överhöghet över alla andra kyrkor. En överhöghet som, tvärtemot vad som brukar påstås i antikatolska framställningar, den historiska forskningen visar var etablerad mycket tidigt.

Kortpredikan 29 juni 2022, Petrus och Paulus, apostlar

Har det någonsin tagits en större risk i historien än när Gud frälser män­niskan och gör det genom att använda sig av mänskliga redskap? Hans ”metod” är att göra redskapen helt beroende av honom själv. När det ser kritiskt ut för både kyrkan och vår tro på den, behöver vi se efter en gång till hur Herren bygger sin kyrka.

Kortpredikan 28 juni 2022, S. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr

”Guds härlighet är den levande människan, människans liv är att se Gud.” En vidunderlig utsaga av den helige Irenaeus, som var lärjunge till Po­lykar­pos, som var lärjunge till apos­teln Johannes. Guds härlighet, det ljus och den glans som strålar från Gud – är den levande männi­skan. Först och främst naturligtvis Kristus, som blivit människa och ligger och sover i båten. Guds härlighet strålar fram när han befaller över vindar och vågor.

Predikan 13 söndagen under året 2022

Den verkliga friheten. Dagens kollektbön är ovanligt vacker. ”Du har gjort oss till ljusets barn… låt aldrig mörkret få makt över oss… ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus”. Vi glä­der oss över ljuset, inte minst i midsommartid, eller när det ser hotfullt och mörkt ut i värl­den. Läs­ningarna vi har hört handlar om vad Gud gör för att vi skall förbli i ljuset. De talar inte direkt om ljuset, snarare om frihet. Men orden är nästan utbytba­ra. Vi kunde också ha bett: ’Du har gjort oss till frihetens barn… låt oss inte fastna i fång­en­skap och slaveri… ge oss nå­den att förbli i den frihet du har gett oss’.