april 2022

Kortpredikan 30 april 2022

”Med ens var de framme vid stranden.” Evangelisten ger denna märkliga tids­angivelse när Jesus stigit upp i båten. Nyss har det varit hård blåst och höga vågor och lärjungarna blir rädda när Je­sus kommer gående på sjön. När de tog med honom i båten var de fram­me – ”med ens”. Detaljen visar att Jesus är Herre över tiden. Hans är ”tiden och tidevarven”, Alfa och Omega, som vi på­min­­­des om när påsk­ljuset ristades.

Kortpredikan 29 april 2022, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckel­se för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glö­d­an­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Det sanna vittnesbördet och illusionerna

I S:t Johannes evangelium läser vi att det som kommer ovanifrån ”står över alla” (3:31). Det är inte bara ett religiöst-naturvetenskapligt påstående utan särskilda konsekvenser. Det har i själva verket en avgörande betydelse för alla människor som levt, lever och skall leva på jorden. Johannes ord är inte hans egna, utan Guds. Han är ett av Gud utvalt vittne. Han själv har tagit emot Ordet och han själv förmedlar Ordet som ett vittne. ”Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta” (3:34).

Kortpredikan 28 april 2022

”Den som tror på Sonen har evigt liv.” Det är bud­ska­pet i Johan­nes­evangeliet. Vägen dit formuleras av Petrus och apostlarna när de förhörs av över­steprästerna: ”Man måste lyda Gud mer än människor”. Översteprästerna vill under hot förbjuda apostlarna att vitt­na om vad de har sett och hört. Apostlarnas svar vädjar till något självklart. Vem vill för­neka att ”man mås­­te lyda Gud mer än männi­skor”? Det är ju dessa som skrivit mänsklighetens goda historia.

Kortpredikan 27 april 2022

Situationen är nästan komisk. Stora rådet har satt apostlarna i häkte. Dagen efter skall de förhöra dem. Under natten befrias de av en ängel och tidigt på morgonen fortsätter de att förkunna i temp­let, medan överstepräs­ter­na inte begriper vad som hänt. Sta­den surrar av rykten. Långt senare sammanfattar Johannes vad det handlar om: ”Så äl­skade Gud världen”.

Kortpredikan 26 april 2022, S. Paschasius Radbertus, abbot

Paschasius Radbertus var benediktin i Corbie i Frankrike på 800-ta­let. Kan­ske var han Ansgars lärare. Han skrev den första trak­ta­ten om den heliga eu­ka­ristin, där vi görs till lemmar i en enda kropp. Eller med Lukas formulering: ”Ett hjärta och en själ”, eftersom de hade allt gemensamt. Inte bara den en­skilde, utan också gemenskapen föds på nytt ge­nom den he­lige Ande.