Söndagsbetraktelse 24 november 2019

Söndagsbetraktelse 24 november 2019

Lukas 23:35–43
 
När Jesus hade blivit korsfäst stod folket och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den utvalde.« Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv.« Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det här är judarnas konung.
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«

Betraktelse
Jesus Konungen blev korsfäst och folket stod och såg på…
där fanns förstås också de som inte bara såg på men som aktivt bidrog till korsfästelsen.
På anslaget ovanför honom stod det att han som hänger där, är Konung, det som var skrivet på anslaget rimmade illa med vad de som stod där såg.
Han ser ut som en förlorare, någon som har förlorat all makt och kraft. Men människors bedömanden slår ofta fel, också denna gång, inte bara därför att den korsfäste inte var kriminell, inte heller var han hädare -
men också därför att han fortfarande var i totalt utövande av sin kraft och av sin makt!
Konungen på korset utövar krig mot de som är hans fiender, dessa samma fiender är också människans fiender; Han krigar mot demoner och synd, dödens makt och mot alla krafter som arbetar mot människans befrielse - och hennes längtan att möta Kärleken i denne Konungs sårade och Hjärta.  

Men en av de två tjuvar som var korsfästa bredvid Jesus såg klart vem den döende mannen bredvid honom var.
Han såg Konungen, han såg sin Frälsare som ville låta sig bli till Offer för honom såväl som för sin kompanjon. Kriget som försiggick var för dem! 

Och Jesus lovade honom paradiset. 

Men högfärden som besudlade den andre tjuvens ögon gjorde honom hård och onåbar, han hade mött Konungen i sitt sista dödsögonblick, men förgäves.
Den andre tjuven fick, på korset, trons gåva.
Han bekände sin synd, ödmjukade sig och bad om evigt liv med Kristus.
En sån seger för honom, en sån seger för Konungen! 

Konungen kämpar från korsets upphöjdhet, härifrån kommer ljuset som inget mörker kan överskyla. 
Han etablerar sitt Rike och Konungadöme, vilket i världens ögon kommer att se lika förlorat och maktlöst ut som de gör för dem som går förbi korset och ser på medans de vaggar sina huvuden i ringaktande munterhet.

Det är Kristi Gudomlighet som gör att Han kan utverka sitt prästerskap och sin kunglighet på korset i dödens stund. Det är den fullkomliga Offergåvan på korset som är segern över djävulen och över synden. På korset, Hans Gudomliga Tron, regerar Kristus med sin Fader över allt som är och ska komma, över hela universum.

Lammet som var slaktat härskar!

Men Kristus Konungen berör också den politiska och sociala ordningen idag.
Det berör Kyrkans uppgift att leda alla länder och folk till omvändelse, inte till en Brödraskapets omvändelse, men till Kristus. Det tillhör Kyrkans uppgift att stärka och vederkvicka kulturer och förvandla dess lagar enligt trons ljus!
Länder behöver bli påminda om Kristus Konungen  genom denna årliga Högtid.  Att Kristus är vår Konung berör inte bara individuella personer men också ledare, prinsar och kungar, för också de behöver ge öppen och officiell ära och lydnad till Kristus.
Detta är verkligheten som den skulle se ut... men verkligheten idag är långt borta från hur den skulle se ut...

Det Obefläckade Lammet på Tronen…
Han bar en törne krona istället för en guld krona, Han bar våra synder och öppnade himmelriket till alla de som förstår Hans kärlek och i gensvar bekänner sin skuld och omvänder sig till att tro och bli Honom lydig och lyhörd likt barn- ty dem hör Konungens Rike till.

Kristus är hela universums Konung.
Hedningarna, symboliserade i de tre kungarna som kom för att tillbe det nyfödda barnet i krubban, sa att de kommit för att ära Judarnas Konung!
Sedan blev Judarnas Konung också hedningarnas Konung.
Först när vi förstår att Kristus är universums Konung, därför att Han 
är
 ” den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen”,

- kan Han också bli Konung i våra liv och Konung av våra hjärtan.

…Och tänk ändå, en sån salig glädje;…vi är alla, från alla folk, och stammar och länder och språk kallade att tjäna denne Konung!

                                       Vive Christus Rex!

Marias Lamm

Systrarna Marias Lamm

marias lamm

Marias Lamm är en katolsk ordensgemenskap för systrar som lever och verkar i det nordligaste Sverige i den lilla byn Lannavaara. Den ligger i Kiruna kommun på ungefär 120 mils avstånd från Stockholm. I deras kloster under S:t Josefs beskydd lever systrarna traditionellt ordensliv med den dagliga bönen och den heliga mässan när en präst gästar dem. Systrarna har varje dag tyst inre bön inför det heliga sakramentet.

De utför praktiskt arbete både inomhus och ute men viger hela sitt dagliga liv för själarnas frälsning i de skandinaviska länderna. På sin hemsida publicerar systrarna också aktuella artiklar och betraktelser över den Heliga Skrift och Kyrkans tradition. Man besöker lätt deras hemsida http://www.mariaslamm.se

Adress:

Marias Lamm
Sankt Josefs Kloster
Skolvägen 7
980 13 LANNAVAARA